Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL PT FI ET LT LV PL

IP/09/747

Bryssel den 12 maj 2009

Kommissionen öppnar diskussioner om fiskemöjligheter för 2010

I dag lägger EU-kommissionen fram sin syn på fastställandet av fiskemöjligheter för 2010 i EU:s vatten. I ett samrådsdokument beskrivs kommissionens strategi för att fastställa totalt tillåtna fångstmängder (TAC) och begränsningar av fiskeansträngningar för nästa år. Kommissionen påpekar att framstegen har varit långsamma när det gäller fiskbeståndens återhämtning sedan 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Ett av skälen till detta är att fiskemöjligheterna konstant har fastställts på nivåer som varit högre än vad fiskbestånden tål. Detta har lett till att mer än 80 % av EU:s fiskbestånd nu är överfiskade, vilket kan jämföras med det globala genomsnittet på 28 %. Å andra sidan har flera långfristiga planer genomförts framgångsrikt, och det finns tecken på att ett antal bestånd återhämtar sig. Kommissionen föreslår därför större flexibilitet när det gäller att variera TAC från år till år, så att mera effektiva återhämtningsåtgärder för överutnyttjade fiskbestånd kan bli möjliga. Medlemsstaterna och berörda parter erbjuds lämna synpunkter på kommissionens strategi senast den 31 juli. I höst kommer kommissionen att lägga fram formella förslag, som rådet ska besluta om före årets utgång.

”Överfisket har skapat en allvarlig situation, men fleråriga förvaltningsplaner fungerar och vissa bestånd visar redan tecken på återhämtning”, säger EU-kommissionären Joe Borg. ”Detta visar att långsiktiga strategier är vägen framåt och att god förvaltning alltid fungerar. Jag vill ha en sund fiskestrategi baserad på långfristig planering, vetenskaplig kunskap och dialog med branschen, och en strategi som kan återställa produktiviteten i våra sjöar och hav.”

I meddelandet bedöms det nuvarande läget för EU:s fiskeresurser, som är markant överfiskade jämfört med flertalet andra områden i världen. Därefter klargörs att bidraget från EU:s fiskesektor till EU:s ekonomi och livsmedelsförsörjning i dag är mycket lägre än vad det brukade vara. Ännu mera oroväckande är att vetenskapsmännen inte känner till situationen för omkring 59 % av bestånden, vilket till stor del beror på felaktig fångstrapportering.

För att rätta till denna situation krävs flera förändringar. För det första måste fiskemöjligheterna fastställas i linje med en nivå på fiskeridödligheten som på lång sikt ger den högsta avkastningen från bestånden. När det gäller de bestånd som är allvarligt överfiskade leder en årlig begränsning av variationen i TAC till resultat som strider mot branschens långsiktiga intressen. För dessa bestånd föreslår kommissionen följaktligen större flexibilitet i fråga om den årliga variationen i TAC, på förslag av kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerisektorn (STECF). I fråga om bestånd med en liten biomassa föreslås det att TAC minskas med upp till 20 % per år, så länge som fiskeridödligheten inte ökar. För de bestånd som har återhämtat sig utöver den nivå som möjliggör högsta möjliga avkastning kan TAC ökas med upp till 25 % per år. I de fall STECF rekommenderar fiskestopp, bör TAC minskas med minst 25 %. När det gäller de bestånd där en analys inte finns tillgänglig håller strategin på att ses över mot bakgrund av ny vetenskaplig kunskap och i samråd med berörda parter.

Vidare upprepar kommissionen sin avsikt att fasa ut bruket att kasta fångad fisk överbord. Under 2009 vidtas viktiga åtgärder för att hantera detta problem: utsortering av fångst (dvs. att man kastar fångad fisk överbord för att få bättre kommersiell avkastning när det gäller storlek i jämförelse med priset) har förbjudits i Nordsjön och Skagerack, fiskeansträngningarna har minskats ytterligare inom ramen för flerårsplaner och det pågår pilotundersökningar om hur bruket att kasta fångst överbord kan minskas ytterligare. Uppföljningsåtgärder föreslås för 2010.

TAC och kvoter måste också överensstämma med EU:s internationella åtaganden och de långsiktiga förvaltningsplanerna. Med dagens meddelande vill kommissionen underlätta en välinformerad debatt med berörda parter om de grundprinciper som bör ligga till grund för kommissionens förslag om fiskemöjligheter för nästa år.

TAC fastställs årligen för Östersjön, Svarta havet och Nordostatlanten inklusive Nordsjön. TAC för djuphavsarter fastställs vartannat år. Fisket i Medelhavet förvaltas inte genom fångstbegränsningar, utom i fråga om tonfisk.

Läs mera på

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_28_en.htm


Side Bar