Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV PT FI ET LT LV PL

IP/09/747

Brussel, 12 mei 2009

Commissie opent discussie over vangstmogelijkheden voor 2010

De Europese Commissie heeft vandaag haar visie gegeven op de manier waarop de vangstmogelijkheden in de Europese wateren voor 2010 moeten worden vastgesteld. In een raadplegingsdocument zet zij uiteen hoe zij tewerk wil gaan bij het vaststellen van de totaal toegestane vangsten (TAC’s) en de beperkingen van de visserijinspanning voor volgend jaar. De Commissie wijst erop dat sinds de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid van 2002 slechts langzaam vooruitgang is geboekt op het gebied van het herstel van de bestanden. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat de vastgestelde vangstmogelijkheden altijd meer bedroegen dan voor de visbestanden draaglijk was. Het gevolg is dat 80 % van de visbestanden in de EU overbevist wordt, tegenover 28 % wereldwijd. Daartegenover staat dan weer dat dankzij de uitvoering van verschillende langetermijnplannen de betrokken bestanden zich lijken te herstellen. Daarom pleit de Commissie voor de mogelijkheid de TAC’s jaar na jaar flexibeler te kunnen veranderen met het oog op de vaststelling van efficiëntere herstelmaatregelen voor overbeviste bestanden. De lidstaten en de belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk op 31 juli hun mening te geven over de aanpak van de Commissie. De Commissie zal in het najaar met formele voorstellen komen die aan de Raad worden overgelegd met het oog op de vaststelling ervan vóór het einde van het jaar.

Commissaris Borg: “De gevolgen van de overbevissing zijn zonder meer ernstig, maar de meerjarige herstelplannen werpen vruchten af en een aantal bestanden vertonen al tekenen van herstel. Dit betekent dat we moeten gaan voor de langetermijnaanpak en voor goed beheer. Ik kies resoluut voor een gezonde aanpak van de visserij op basis van langetermijnplanning, wetenschappelijk advies en dialoog met de sector – een aanpak bovendien die onze zeeën en oceanen weer productief maakt.”

De mededeling begint met een analyse van de toestand van de visbestanden in de EU, die ten opzichte van de bestanden in de meeste andere regio's in de wereld sterk overbevist zijn. Voorts wordt uiteengezet dat de bijdrage van de EU-visserij in de economie en de voedselvoorziening in Europa danig is gekrompen ten opzichte van vroeger. Wat nog verontrustender is, is dat wetenschappers de situatie van 59 % van de bestanden niet kennen, voornamelijk als gevolg van onjuiste vangstaangiften.

Om deze situatie doeltreffend aan te pakken, moet een aantal zaken dringend worden gewijzigd. In de eerste plaats moeten de vangstmogelijkheden worden aangepast aan de visserijsterfte, zodat het bestand op de langere termijn de hoogst mogelijke opbrengst oplevert. Met betrekking tot ernstig overbeviste bestanden blijkt een jaarlijkse beperking van het percentage waarmee de TAC mag worden bijgesteld, resultaten op te leveren die tegen de langetermijnbelangen van de sector zelf indruisen. Daarom suggereert de Commissie voor die bestanden een flexibeler aanpak van de jaarlijkse verandering van de TAC's op basis van advies van haar Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Met betrekking tot bestanden met een laag biomassaniveau wordt voorgesteld de TAC’s met maximaal 20 % per jaar te verlagen zolang de visserijsterfte niet toeneemt. Wat bestanden betreft die zijn hersteld tot boven het niveau dat de maximale opbrengst oplevert, mogen de TAC’s met maximaal 25 % per jaar worden verhoogd. Wanneer het WTECV een nulvangst adviseert, moeten de TAC's met ten minste 25 % worden verlaagd. Bestanden waarvoor geen analytische beoordeling beschikbaar is, worden aangepakt in het licht van nieuw wetenschappelijk advies en overleg met de belanghebbenden.

De Commissie wijst in dit document bovendien nogmaals op haar voornemen de teruggooi geleidelijk af te schaffen. In 2009 zijn op dat gebied al belangrijke stappen gezet. Highgrading (ook wel “afromen” genoemd: uitzoeken van de vanwege grootte/prijs commercieel meest aantrekkelijke vis uit de vangst en de rest teruggooien) is verboden in de Noordzee en het Skagerrak, de visserijinspanning is verder verlaagd in het kader van de meerjarenplannen en er worden proefstudies verricht met het oog op een verdere terugdringing van de teruggooi. Voor 2010 worden follow-upmaatregelen voorgesteld.

De TAC's en quota moeten ook in overeenstemming zijn met de internationale verbintenissen van de EU en de langetermijnbeheersplannen. Op basis van de vandaag voorgestelde mededeling wil de Commissie met de belanghebbende partijen een degelijk gedocumenteerd debat aangaan over de basisbeginselen voor de Commissievoorstellen inzake de vangstmogelijkheden voor volgend jaar.

Jaarlijks worden TAC’s vastgesteld voor de Oostzee, de Zwarte Zee en het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, met inbegrip van de Noordzee. De TAC's voor de visserij op diepzeesoorten worden eens in de twee jaar vastgesteld. De visserij in de Middellandse Zee wordt niet door middel van vangstbeperkingen beheerd, behalve voor blauwvintonijn.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_28_en.htm


Side Bar