Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT ET LT LV PL

IP/09/747

Bryssel 12. toukokuuta 2009

Komissio aloittaa keskustelun vuoden 2010 kalastusmahdollisuuksista

Euroopan komissio esitteli tänään näkemyksensä EU:n vesien kalastusmahdollisuuksien jakamisesta vuodeksi 2010. Komissio kuvailee tausta-asiakirjassaan lähestymistapaa, jota se aikoo noudattaa vahvistaessaan ensi vuoden suurimmat sallitut saaliit (TACit) ja pyyntiponnistusrajoitukset. Komissio huomauttaa, että kantojen elpyminen on ollut hidasta vuonna 2002 toteutetun yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen. Yksi syy tähän on se, että kalastusmahdollisuudet on jatkuvasti vahvistettu liian suuriksi kalakantojen kestävyyteen nähden. Tämän seurauksena EU:n kannoista yli 80 prosenttia on tällä hetkellä liikakalastettuja maailmanlaajuiseen 28 prosentin keskiarvoon verrattuna. Toisaalta kalastusalalla on pantu onnistuneesti täytäntöön useita pitkän aikavälin suunnitelmia, ja havaittavissa on merkkejä kantojen elpymisestä. Komissio ehdottaa sen vuoksi, että TACeja olisi voitava muuttaa joustavammin vuodesta toiseen, jotta liikakalastettuihin kantoihin voitaisiin soveltaa tehokkaampia elvyttämistoimenpiteitä. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä pyydetään esittämään kantansa komission ehdottamaan lähestymistapaan 31. heinäkuuta mennessä. Komissio laatii tämän jälkeen viralliset ehdotuksensa syksyllä, jotta neuvosto voisi hyväksyä ne vuoden loppuun mennessä.

Komissaari Joe Borg totesi asiasta seuraavaa: "Liikakalastuksen aikaansaama tilanne on vakava, mutta monivuotiset hoitosuunnitelmat toimivat, ja jotkut kannat näyttävät jo elpymisen merkkejä. Tämä tarkoittaa, että pitkän aikavälin lähestymistapa on oikea ja että hyvä hallinnointi kannattaa aina. Kannatan pitkän aikavälin suunnitteluun, tieteellisiin lausuntoihin ja alan toimijoiden kanssa käytävään vuoropuheluun perustuvaa järkevää kalastuksenhoitoa, jonka avulla EU:n merialueet saadaan jälleen tuottaviksi."

Komission tiedonannossa esitetään arvio EU:n kalavarojen nykytilanteesta ja todetaan, että niiden liikakalastus on erittäin suurta useimpiin muihin maailman merialueisiin verrattuna. Lisäksi siinä todetaan, että EU:n kalastusalan osuus Euroopan taloudesta ja ravinnon tuotannosta on nykyisin huomattavasti aiempaa pienempi. Tätäkin huolestuttavampaa on, että tutkijat eivät ole onnistuneet selvittämään kantojen tilaa noin 59 prosentin osuudelta, ja suurin syy tähän löytyy epätarkoista saalisraporteista.

Tämän tilanteen korjaamiseksi tarvitaan muutoksia. Kalastusmahdollisuudet on ensinnäkin vahvistettava sellaiselle kalastuskuolevuuden tasolle, jolla kannasta saadaan pitkällä aikavälillä korkein mahdollinen tuotto. TACien vuotuiselle vaihtelulle asetettu yläraja tuottaa merkittävästi liikakalastettujen kantojen yhteydessä tuloksia, jotka ovat ristiriidassa kalastusalan pidemmän aikavälin intressien kanssa. Sen vuoksi komissio ehdottaa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomiteansa (STECF) lausunnon perusteella, että TACien vuosittaisiin muutoksiin sovellettaisiin kyseisten kantojen osalta entistä joustavampaa lähestymistapaa. Silloin kun kantojen biomassa on laskenut alhaiselle tasolle, TACeja olisi alennettava enintään 20 prosenttia vuodessa, kunhan kalastuskuolevuus ei nouse. Kun kannat ovat elpyneet yli tason, joka mahdollistaa enimmäistuoton saannin, TACeja voitaisiin korottaa enintään 25 prosenttia vuodessa. Sitä vastoin silloin, kun STECF suosittelee saalistason asettamista nollaksi, TACeja olisi alennettava vähintään 25 prosenttia. Silloin kun kannoista ei ole käytettävissä analyyttisiä arviointeja, lähestymistapaa tarkistetaan uusien tieteellisten lausuntojen perusteella ja sidosryhmiä kuullen.

Tämän lisäksi komissio toistaa tiedonannossaan aikovansa lopettaa kalojen poisheittämisen. Vuonna 2009 toteutetaan merkityksellisiä toimia poisheittämiseen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi: saaliiden arvon keinotekoinen nostaminen (kaupallisesti hyödynnettävien kalojen poisheittäminen suurikokoisempien tai arvokkaampien saaliiden erottamiseksi) on kielletty Pohjanmerellä ja Skagerrakissa, pyyntiponnistusta on monivuotisissa suunnitelmissa alennettu entisestään, ja käynnissä on pilottitutkimuksia siitä, miten poisheitettyjä määriä voidaan jatkossakin vähentää. Seurantatoimenpiteitä on ehdotettu vuodeksi 2010.

Tämän lisäksi TACien ja kiintiöiden on noudatettava EU:n kansainvälisiä sitoumuksia ja pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia. Komissio haluaa tänään esittämänsä tiedonannon myötä helpottaa sidosryhmien kanssa käytävää tosiasioihin perustuvaa keskustelua niistä pääperiaatteista, joihin seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksia koskevien komission ehdotusten pitäisi perustua.

TACit vahvistetaan vuosittain Itämerelle, Mustallemerelle ja Koillis-Atlantille, johon myös Pohjanmeri kuuluu. Syvänmeren lajien kalastusta koskevat TACit vahvistetaan joka toinen vuosi. Välimeren kalastusta ei tonnikalaa lukuun ottamatta hallinnoida saalisrajoituksin.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_28_en.htm


Side Bar