Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT FI LT LV PL

IP/09/747

Brüssel, 12. mai 2009

Komisjon käivitab arutelu 2010. aasta kalapüügivõimaluste üle

Euroopa Komisjon esitas täna oma seisukoha selle kohta, kuidas kehtestada 2010. aasta püügivõimalused Euroopa vetes. Aruteludokumendis antakse ülevaade lähenemisviisist, mida komisjon kavatseb kasutada järgmise aasta lubatud kogupüügi ja püügikoormuse kehtestamisel. Komisjon rõhutab, et varude taastamine on edenenud aeglaselt pärast 2002. aasta ühise kalanduspoliitika reformi. Üks põhjusi on selles, et püügivõimalused on pidevalt kehtestatud suuremad, kui kalavarud taluda suudavad. Selle tulemusena on praeguseks üle 80% ELi kalavarudest ülepüütud, võrreldes maailma keskmisega, mis on 28%. Siiski on mitmed pikaajalised kavad juba edukalt rakendatud ning on tunnusmärke varude taastumisest. Seepärast teeb komisjon ettepaneku muuta lubatud kogupüügi määr aasta-aastalt paindlikumaks, et oleks võimalik võtta tõhusamaid meetmeid ülepüütud kalavarude taastamiseks. Liikmesriikidel ja sidusrühmadel palutakse esitada oma arvamus komisjoni lähenemisviisi kohta 31. juuliks. Komisjon esitab seejärel sügisel ametlikud ettepanekud, et nõukogu saaks need enne aasta lõppu vastu võtta.

Volinik Joe Borg ütles: „Ülepüügiga tekitatud olukord on tõsine, kuid mitmeaastased majandamiskavad on rakendatud ja mitmed kalavarud ilmutavad märke taastumisest. See tähendab, et pikaajaline strateegia on õige valik ja hea juhtimine annab alati tulemusi. Toetan kalanduse mõistlikku juhtimist, mis põhineb pikaajalisel planeerimisel, teaduslikel nõuannetel ja dialoogil kalandussektoriga ning mille abil on võimalik taastada meie ookeanide ja merede tootlikkus.”

Teatises hinnatakse ELi kalavarude praegust olukorda ja tõdetakse, et nende ülepüük on muude maailma piirkondadega võrreldes väga suur. Seejärel selgitatakse teatises, et ELi kalanduse panus Euroopa majandusse ja toiduvarudesse on praegu palju väiksem kui enne. Veelgi murettekitavam on see, et suuresti ebatäpsete püügiaruannete tõttu puudub teadlastel ülevaade umbes 59% kalavarude olukorrast.

Sellise olukorraga toimetulekuks on vaja teha mitmeid muudatusi. Esiteks tuleb kohandada püügivõimalusi vastavalt kalade suremuse tasemele, mis võimaldab kaugemas tulevikus saada neist kalavarudest kõige suuremat saaki. Väga ülepüütud kalavarude puhul kaasnevad lubatud kogupüügi muutmise iga-aastase piiranguga sellised tulemused, mis ei vasta tööstusharu pikemaajalistele huvidele. Seepärast teeb komisjon kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) nõuannete põhjal ettepaneku kasutada niisuguste kalavarude iga-aastase lubatud kogupüügi muutmisel paindlikumat lähenemisviisi.

Tehakse ettepanek vähendada väikese biomassiga kalavarude lubatud kogupüüki kuni 20% aastas, kui kalastussuremus ei suurene. Nende kalavarude puhul, mis on taastunud üle sellise taseme, mis võimaldab saada kõige suuremat saaki, võiks lubatud kogupüüki suurendada kuni 25% aastas. Kui aga kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee soovitab nullpüüki, tuleks lubatud kogupüüki vähendada vähemalt 25%. Nende kalavarude puhul, mille kohta ei ole võimalik saada analüütilist hinnangut, vaadatakse lähenemisviis läbi uute teadussoovituste põhjal, pidades nõu sidusrühmadega.

Komisjon kinnitab veel kord oma kavatsust likvideerida saagi vette tagasi laskmine. 2009. aastal on tehtud olulisi samme vette tagasi laskmise probleemi lahendamisel: valikuline püük (st tööndusliku kala vette tagasi laskmine, et saak koosneks vaid suurematest kaladest või et saada selle eest kõrgemat hinda) Põhjameres ja Skagerrakis on keelatud, mitmeaastaste kavade raames on veelgi vähendatud püügikoormust ning käimas on prooviuuringud kalade vette tagasi laskmise edasiseks vähendamiseks. Tehakse ettepanek 2010. aastal võetavate järelmeetmete kohta.

Lubatud kogupüügi ja kvootide puhul tuleb arvesse võtta ka ELi rahvusvahelisi kohustusi ja pikaajaliste majandamiskavade sätteid. Tänase teatisega soovib komisjon hõlbustada teabel põhinevat arutelu sidusrühmadega nende põhimõtete üle, mis peaksid olema aluseks komisjoni ettepanekutele järgmise aasta püügivõimaluste kohta.

Lubatud kogupüük kehtestatakse igal aastal Läänemere, Musta mere ja Kirde-Atlandi, sealhulgas ka Põhjamere jaoks. Süvamereliikide kalavarude lubatud kogupüük määratakse kindlaks iga kahe aasta tagant. Vahemere kalavarusid ei majandata püügipiirangute abil, välja arvatud hariliku tuuni puhul.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_28_en.htm


Side Bar