Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV PT FI ET LT LV PL

IP/09/747

Bruxelles, den 12. maj 2009

Kommissionen åbner debatten om fiskerimulighederne for 2010

Europa-Kommissionen gjorde i dag rede for, hvordan den mener fiskerimulighederne i EU's farvande bør fastsættes for 2010. Den opridser i et høringsdokument, hvilken metode den vil følge for at fastsætte de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og fiskeriindsatsbegrænsningerne for det kommende år. Den fremhæver, at der kun er sket langsomme fremskridt med genopretningen af bestandene siden reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002. En af grundene hertil er, at fiskerimulighederne konsekvent er sat for højt i forhold til de pågældende fiskebestande. Som resultat heraf er over 80 % af EU's bestande nu overfiskede, sammenlignet med gennemsnittet globalt på 28 %. På den anden side er flere langsigtede planer blevet gennemført med succes med deraf følgende tegn på genopretning af bestandene. Kommissionen foreslår derfor en mere fleksibel ændring af TAC'erne fra år til år, så der kan indføres mere effektive genopretningsforanstaltninger for overfiskede bestande. Medlemsstaterne og interesseparterne opfordres til at komme med kommentarer til Kommissionens nye metode inden den 31. juli. Kommissionen vil derefter fremsætte formelle forslag i efteråret, som skal vedtages af Rådet inden årets udgang.

Kommissær Joe Borg sagde ved denne lejlighed: "Situationen er alvorlig som følge af overfiskningen, men de flerårige forvaltningsplaner fungerer, og nogle bestande viser allerede tegn på genopretning. Dette betyder, at den langsigtede tilgang er den rette vej, og at forsvarlig forvaltning altid fungerer. Jeg er fast besluttet på at sikre en holdbar fiskeristrategi, der bygger på langsigtet planlægning, videnskabelig rådgivning og dialog med branchen, og som kan genoprette produktiviteten i vores have."

Meddelelsen indeholder en vurdering af den nuværende tilstand for EU's fiskeressourcer, der er drastisk overfiskede sammenlignet med de fleste andre regioner i verden. Dernæst forklares det, at EU-fiskeriets bidrag til den europæiske økonomi og fødevareforsyning nu er langt mindre end tidligere. Hvad der bekymrer endnu mere er, at videnskabsmændene ikke kender tilstanden for omkring 59 % af bestandene, hovedsagelig på grund af unøjagtige fangstopgørelser.

Der kræves flere ændringer for at rette op på denne situation. For det første skal fiskerimulighederne fastsættes i overensstemmelse med den fiskeridødelighed, der vil give det største udbytte fra bestanden på lang sigt. For alvorligt overfiskede bestande giver en årlig begrænsning i TAC-udsvinget resultater, der på længere sigt strider mod industriens interesser. For disse bestande foreslår Kommissionen derfor en mere fleksibel tilgang til de årlige TAC-udsving, baseret på rådgivning fra Kommissionens Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). For bestande med et lavt biomasseniveau foreslås det, at TAC'erne reduceres med op til 20 % pr. år, så længe fiskeridødeligheden ikke stiger. For bestande, der er genoprettet ud over det niveau, der giver det højeste udbytte, kan TAC'erne øges med op til 25 % pr. år. Omvendt bør TAC'erne reduceres med mindst 25 %, når STECF anbefaler nulfangst. For bestande, for hvilke der ikke foreligger en analytisk vurdering, tages metoden op til revision i lyset af ny videnskabelig rådgivning og efter høring af interesseparterne.

I høringsdokumentet gentager Kommissionen endvidere, at den agter at udfase udsmid. I 2009 tages der vigtige skridt til at løse problemet med udsmid: highgrading (dvs. udsmid af kommercielle fisk til fordel for større eller mere værdifulde fisk) er blevet forbudt i Nordsøen og Skagerrak, fiskeriindsatsen er mindsket yderligere som led i flerårige planer, og der er igangsat pilotundersøgelser med sigte på yderligere reduktion af udsmid. Der foreslås opfølgende foranstaltninger for 2010.

TAC'er og kvoter skal også respektere EU's internationale forpligtelser og bestemmelserne i de langsigtede forvaltningsplaner. Med denne meddelelse ønsker Kommissionen at bane vejen for en oplyst debat med interesseparterne om de basisprincipper, som bør ligge til grund for Kommissionens forslag om fiskerimuligheder for næste år.

Der fastsættes hvert år TAC'er for Østersøen, Sortehavet og det nordøstlige Atlanterhav, herunder Nordsøen. TAC'er for dybhavsarter fastsættes hvert andet år. Fiskeriet i Middelhavet forvaltes ikke med fangstgrænser, med undtagelse af almindelig tun.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_28_en.htm


Side Bar