Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

V Bruseli, 12.05.2009

Malé čipy s veľkým potenciálom: Nové odporúčania EÚ zabezpečia, aby čiarové kódy 21. storočia nenarúšali súkromie

Odhaduje sa, že objem celosvetového trhu s inteligentnými čipmi v nasledujúcom desaťročí päťnásobne narastie. Európania by ich mali mať pod kontrolou a zároveň by mali byť schopní ich bezproblémovo využívať na uľahčenie každodenného života. Dnes máme k dispozícii už vyše 6 miliárd inteligentných čipov, mikroelektronických zariadení, ktoré sa dajú zabudovať do najrozličnejších predmetov každodenného využitia od chladničiek po čipové karty na mestskú hromadnú dopravu. Na základe technológie rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) dokážu automaticky spracovať dáta, ak sa priblížia k čítacím zariadeniam, ktoré ich aktivujú. Čipy zachytia ich rádiový signál a vymieňajú si s nimi údaje. Nachádzajú sa v kartách, ktoré sa používajú na otváranie dverí do kancelárií alebo ktorými sa platia poplatky za používanie diaľnice. Európska komisia dnes prijala súbor odporúčaní s cieľom zabezpečiť, aby všetci, ktorí sa podieľajú na navrhovaní alebo prevádzke technológie využívajúcej inteligentné čipy, rešpektovali základné právo jednotlivca na súkromie a ochranu údajov ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (Charter of Fundamental Rights of the European Union) vyhlásenej 14. decembra 2007.

„Inteligentné čipy sú sľubnou technológiu budúcnosti a dokážu mnohými spôsobmi uľahčiť každodenný život. Ide o každodenné predmety, ktoré sa zrazu stanú „inteligentnými“, keď sa pripoja na sieť, v ktorej sa vymieňajú informácie. Predstavte si inteligentné chladničky, ktoré by vás informovali, že uplynula záručná doba vášho mlieka, alebo inteligentné obaly potravín, ktoré by rodičov varovali pred rizikom možných alergických reakcií,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Používanie malých inteligentných čipov na komunikáciu medzi predmetmi je z hospodárskeho hľadiska jednoznačne sľubné. Táto nová technológia sa však nikdy nesmie využívať bez vedomia Európanov. Preto Komisia dnes adresovala priemyselnému odvetviu dôrazné odporúčania. V prípadoch, keď ide o súkromné údaje, musia európski spotrebitelia mať istotu, že ich súkromie zostane chránené aj v meniacom sa technologickom prostredí. Cieľom Komisie preto je, aby technológia RFID umožnila zákazníkom kontrolovať bezpečnosť svojich údajov, pretože to je najlepšia možnosť, ako zabezpečiť hospodársky úspech tejto technológie. Koniec koncov, európsky podiel na celosvetovom trhu s inteligentnými čipmi v nasledujúcich ôsmich rokoch dosiahne 35 %.

Inteligentné čipy, alebo rádiové (RFID) štítky môžu mať a už aj majú výrazný vplyv na obchodné činnosti, verejnú službu a spotrebiteľské výrobky, počnúc efektívnejšou recykláciou a starostlivosťou o zdravie a končiac kratšími čakacími dobami pri mýtnych búdkach alebo pri výdaji batožín na letiskách.

Aby sa Európa pripravila na tieto zmeny, Komisia dnes predstavila tieto zásady ochrany súkromia a údajov pri požívaní týchto čipov:

  • Spotrebitelia by mali mať možnosť voľby, či na výrobkoch, ktoré kupujú, zostanú inteligentné čipy aktivované, alebo nie. Keď si zákazník kupuje výrobok s inteligentným čipom, čip by sa mal automaticky, okamžite a bezplatne na mieste predaja deaktivovať, okrem prípadov, keď by zákazník vyslovene požiadal o možnosť zachovať čip funkčný. Výnimky sú v zásade možné, ak by sa nimi napríklad vyhlo zbytočnému zaťažovaniu maloobchodníkov, ale len po tom, až sa posúdi vplyv čipu na súkromie.
  • Spoločnosti alebo verejné orgány, ktoré používajú inteligentné čipy, by zákazníkom mali poskytovať jasné a jednoduché informácie v prípade, že osobné údaje sa budú využívať, aby si boli vedomí toho, aký druh údajov (napríklad meno, adresa, dátum narodenia) a na aké účely sa budú zhromažďovať. Navyše by sa mali zariadenia, ktoré „čítajú“ informácie uložené na inteligentných čipoch, jasne označiť a malo by sa zriadiť kontaktné miesto, kde by občania mohli získať viac informácií.
  • Združenia a organizácie maloobchodníkov by mali podporovať informovanie spotrebiteľov o výrobkoch vybavených inteligentnými čipmi pomocou spoločného európskeho znaku, ktorým by boli označený každý výrobok využívajúci inteligentný čip.
  • Spoločnosti a verejné orgány by mali pred tým, ako začnú inteligentné čipy používať, vypracovať posúdenia ich vplyvu na ochranu súkromia a údajov. Tieto posúdenia by mali skontrolovať vnútroštátne orgány zodpovedné za ochranu údajov a mali by byť zárukou toho, že osobné údaje sú chránené a v bezpečí.

V roku 2008 sa na celom svete sa predalo 2,2 miliárd RFID štítkov, ako sú napríklad štítky využívané v mýtnych búdkach alebo na identifikáciu lodných kontajnerov, z toho približne tretina v Európe. Hodnota celosvetového trhu s RFID štítkami sa za rok 2008 odhaduje na 4 miliardy EUR a predpokladá sa, že do roku 2018 narastie na približne 20 miliárd EUR.

Súvislosti:

Európska komisia v roku 2006 otvorila verejnú konzultáciu (IP/06/289) o vývoji a využívaní inteligentných čipov (alebo technológií rádiofrekvenčnej identifikácie). Na základe tejto konzultácie potom v marci 2007 prijala oznámenie (IP/07/332), v ktorom zdôraznila, že verejnosť očakáva ďalšie kroky v oblasti ochrany súkromia a údajov. Dnešné odporúčanie, ktoré sa vypracovalo na základe konzultácií so zainteresovanými stranami zastupujúcimi ako výrobcov, tak aj používateľov čipov, normalizačné orgány, organizácie spotrebiteľov, organizácie občianskej spoločnosti a odbory, je reakciou na tieto očakávania. Cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre európske priemyselné odvetvie a zároveň zachovať súkromie jednotlivcov. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby informovali Komisiu o krokoch, ktoré zamýšľajú podniknúť, aby zaistili dosiahnutie cieľov vytýčených v odporúčaní. Komisia do troch rokov predloží správu o vykonávaní odporúčaní, súčasťou ktorej bude aj analýza ich vplyvu na spoločnosti a verejné orgány, ktoré používajú inteligentné čipy, ako aj analýza dôsledkov pre občanov.

Odporúčanie sa nachádza na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar