Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

Bryssel 12.05.2009

Pienten sirujen suuret mahdollisuudet: uusilla EU:n suosituksilla varmistetaan yksityisyydensuoja 2000-luvun viivakoodeissa

Eurooppalaisten olisi pystyttävä valvomaan älysiruja ja samalla pystyttävä helposti käyttämään niitä jokapäiväisen elämän helpottamiseen. Älysiruja, erilaisiin arkisiin esineisiin – jääkaapeista bussikortteihin – integroituja mikroelektronisia laitteita, on jo yli 6 miljardia, ja niiden maailmanlaajuisten markkinoiden uskotaan seuraavan kymmenen vuoden aikana viisinkertaistuvan. Radiotaajuustunnistustekniikan (RFID) avulla ne pystyvät käsittelemään tietoja automaattisesti, kun ne tulevat lähelle aktivoivaa "lukulaitetta", joka tunnistaa niiden radiosignaalit ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Niitä käytetään esimerkiksi korteissa, joita käytetään toimistorakennusten kulunvalvonnassa ja joilla maksetaan tietulleja. Euroopan komissio hyväksyi tänään joukon suosituksia, joilla varmistetaan, että kaikki älysiruja käyttävän teknologian suunnittelussa tai hyödyntämisessä toimivat henkilöt kunnioittavat perusoikeuksiin kuuluvia yksityisyyden- ja tietosuojaa, jotka sisältyvät 14. joulukuuta 2007 julkaistuun Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

"Älysirut kuuluvat lupaaviin tulevaisuudenteknologioihin, jotka voivat helpottaa elämää monin tavoin. Niiden avulla arkisista esineistä tulee yhtäkkiä älykkäitä, kun ne liittyvät verkkoon ja vaihtavat tietoja. Tällainen voi olla esimerkiksi jääkaappi, joka kertoo maidon vanhentuneen, tai elintarvikkeiden älypakkaus, joka varoittaa vanhempia mahdollisista allergiavaaroista", totesi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. "Pienten älysirujen käyttö tiedonvaihtoon esineiden välillä tarjoaa selvästi taloudellisia mahdollisuuksia. Eurooppalaiset olisi kuitenkin suojattava tämän teknologian valvomattomalta käytöltä. Sen vuoksi komissio antoi tänään alalle selkeät suositukset. Eurooppalaisten kuluttajien on voitava luottaa siihen, että jos ja kun heidän henkilötietojaan käytetään, heidän yksityisyydensuojansa ei vaarannu vaikka teknologinen ympäristö muuttuisikin. Komissio haluaa siksi, että RFID-teknologia antaa kuluttajille mahdollisuuden valvoa tietosuojaansa, mikä parhaiten takaa tämän teknologian taloudellisen menestyksen. Arvioidaanhan Euroopan osuuden maailmanlaajuisista älysirumarkkinoista yltävän 35 %:iin seuraavan kahdeksan vuoden kuluessa."

Älysirut eli radiotunnisteet voivat vaikuttaa ja vaikuttavatkin jo merkittävällä tavalla liike-elämän toimintoihin, julkisiin palveluihin ja kulutustavaroihin esimerkiksi tehostamalla kierrätystä ja terveydenhuoltoa tai vähentämällä tietullien maksupisteissä ja lentokenttien laukkuhihnoilla käytettävää aikaa.

Varmistaakseen että Eurooppa on valmis näihin muutoksiin komissio vahvisti tänään seuraavat periaatteet, joita sovelletaan yksityisyyden- ja tietosuojaan älysirujen osalta:

  • Kuluttajien olisi pystyttävä kontrolloimaan, onko heidän kaupasta ostamissaan tuotteissa älysiru vai ei. Jos kuluttajan ostamassa tuotteessa on älysiru, se olisi automaattisesti, välittömästi ja ilmaiseksi kytkettävä pois päältä myyntipisteessä, jollei kuluttaja nimenomaan pyydä, että siru pidetään toiminnassa. Tästä säännöstä voidaan sallia poikkeuksia, jos siten voidaan välttää esimerkiksi vähittäismyyjille aiheutuvaa tarpeetonta taakkaa, mutta ainoastaan sitten, kun on arvioitu, kuinka siru vaikuttaa yksityisyydensuojaan.
  • Älysiruja käyttävien yritysten tai viranomaisten olisi annettava kuluttajille selkeää ja yksinkertaista tietoa, jotta kuluttajat ymmärtävät, että sirussa käytetään heidän henkilötietojansa, ja tietävät, minkälaisia tietoja kerätään (mm. nimi, osoite tai syntymäpäivä) ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi niiden on merkittävä selkeästi laitteet, jotka "lukevat" älysiruihin kerättyjä tietoja, ja osoitettava kansalaisille paikka, josta he saavat halutessaan lisätietoja.
  • Vähittäiskauppajärjestöjen olisi lisättävä kuluttajien tietoisuutta älysirun sisältävistä tuotteista käyttämällä yhteistä eurooppalaista merkkiä tuotteissa, joissa on älysiru.
  • Yritysten ja viranomaisten olisi tehtävä yksityisyyden- ja tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja ennen älysirujen käyttöä. Näillä arvioinneilla, jotka kansalliset tietosuojaviranomaiset tarkastavat, on määrä varmistaa, että henkilötiedot ovat turvassa ja hyvin suojattuja.

Vuonna 2008 koko maailmassa myytiin 2,2 miljardia RFID-tunnistetta, joita käytetään esimerkiksi tietullipisteissä tai laivakonttien tunnistuksessa. Näistä noin kolmannes myytiin Euroopassa. RFID-tunnisteiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvoksi vuonna 2008 arvioidaan 4 miljardia euroa, ja sen uskotaan kasvavan noin 20 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä.

Taustaa:

Komissio käynnisti vuonna 2006 julkisen kuulemisen (IP/06/289) älysirujen (eli radiotaajuustunnistusteknologian) kehittämisestä ja käytöstä. Sen perusteella komissio hyväksyi maaliskuussa 2007 tiedonannon (IP/07/332), josta käy ilmi, että suuri yleisö odottaa yksityisyyden- ja tietosuoja koskevia lisätoimia. Tänään annetuilla suosituksilla, jotka laadittiin kuulemalla kaikkia sidosryhmiä eli tätä teknologiaa tarjoavia ja käyttäviä teollisuudenaloja, standardointielimiä, kuluttajajärjestöjä, kansalaisryhmiä ja ammattiliittoja, vastataan näihin odotuksiin ja pyritään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset eurooppalaiselle teollisuudelle yksityisyydensuojaa unohtamatta. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi vuotta aikaa ilmoittaa komissiolle siitä, miten ne aikovat varmistaa suositusten tavoitteiden täyttymisen. Kolmen vuoden kuluessa komissio raportoi suositusten täytäntöönpanosta ja julkaisee analyysin niiden vaikutuksesta älysiruja käyttäviin yrityksiin ja viranomaisiin sekä kansalaisiin.

Suositus on saatavissa osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar