Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

Брюксел, 12.05.2009

Малки чипове с голям потенциал: новите препоръки на ЕС ще гарантират, че баркодовете през XXI век ще зачитат неприкосновеността на личния живот

Европейските граждани трябва да имат възможност да упражняват контрол над „умните“ чипове, представляващи световен пазар, който ще се увеличи пет пъти през следващото десетилетие, като същевременно са в състояние да ги използват лесно, за да бъде животът им по-лек. Понастоящем съществуват повече от 6 млрд. умни чипа, представляващи микроелектронни устройства, които могат да бъдат вграждани в различни използвани във всекидневието предмети, от хладилници до автобусни карти. Посредством технологията за радиочестотна идентификация (RFID) те могат да обработват автоматично данни, когато се намират в близост до „четящи устройства“, които ги активират, улавят радиосигнала им и обменят данни с тях. Тези чипове се намират в картите, които използвате, за да влезете в офиса си, както и в картите за заплащане на автомагистралните такси. Днес Европейската комисия прие набор от препоръки, за да гарантира, че всеки, който участва в проектирането или употребата на технологии, използващи такива умни чипове, ще опазва основното право на личността на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, съдържащо се в Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена на 14 декември 2007 г.

„Умните чипове представляват обещаваща технология и могат на направят живота по-лесен във всички отношения. Става дума за предмети от всекидневието, които изведнъж стават умни чрез свързването им към мрежа и обмена на информация по нея. Например умният хладилник ви осведомява, че млякото ви е с изтекъл срок на годност, или умната опаковка на храната предупреждава родителите за евентуалната опасност от алергии“, отбеляза г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Използването на малките умни чипове, за да се направи възможна комуникацията между предметите, притежава очевиден икономически потенциал. Но европейските граждани не трябва да се окажат неподготвени по отношение на новата технология. Ето защо Комисията днес представи настойчиви препоръки към промишлеността. Европейските потребители трябва да бъдат сигурни, че ако и когато се използват техни лични данни, личният им живот ще остане неприкосновен, дори и в постоянно изменящата се технологична среда.

Ето защо Комисията желае технологията за радиочестотна идентификация да дава възможност на потребителите да упражняват контрол върху сигурността на данните си, което е най-добрият начин да се осигури успехът на тази технология. Освен всичко друго европейският дял на световния пазар на умни чипове ще достигне 35 % през следващите осем години.“

Умните чипове (или радиоетикетите) могат, и дори вече го правят, да окажат голямо влияние върху изпълняваните от бизнеса задачи, обществените услуги и потребителските продукти, като осигурят по-ефективно рециклиране или здравни услуги или намалят времето за чакане на бариерите за заплащане на автомагистралите и за получаване на багаж на летището. За да се гарантира, че Европа ще е готова за тези промени, Комисията днес обяви следните принципи за неприкосновеност на личния живот и защита на данните при тяхното използване:

  • потребителите следва да имат възможност да проверяват дали в продуктите, които закупуват в магазина, се използват умни чипове или не. Когато потребителите купуват продукти, съдържащи умни чипове, те трябва да бъдат дезактивирани автоматично, незабавно и безплатно на мястото на продажба, освен ако потребителят не заяви изрично желанието си чипът да остане активиран. Могат да се правят изключения, например за избягване на ненужно натоварване на търговците на дребно, но само след оценка на отражението на чипа върху неприкосновеността на личния живот;
  • компаниите или публичните органи, използващи умни чипове, следва да информират по ясен и прост начин потребителите, така че те да разберат дали техните лични данни ще бъдат използвани, както и какъв тип информация ще бъде събирана (като име, адрес или дата на раждане) и с каква цел. Те следва да осигурят и ясно етикетиране за идентифициране на устройствата, които „четат“ съхранената в умните чипове информация, както и точка за контакт за гражданите, която да им позволи да получат повече информация;
  • сдруженията и организациите на търговците на дребно следва да насърчават информираността на потребителите относно продуктите, съдържащи умни чипове, посредством общоевропейски знак, указващ наличието на умен чип в определен продукт;
  • компаниите и публичните органи следва да извършват оценки за въздействието върху неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, преди да използват умни чипове. Тези оценки, чието провеждане се контролира от националните органи за защита на данните, следва да гарантират, че личните данни са сигурни и добре защитени.

През 2008 г. в света са продадени 2,2 млрд. етикета за радиочестотна идентификация като използваните за заплащане на автомагистрални такси или за идентифициране на транспортни контейнери, а близо една трета от тях са продадени в Европа. Световният пазар на етикети за радиочестотна идентификация се оценява на 4 млрд. евро през 2008 г. и ще достигне 20 млрд. евро до 2018 г.

Контекст:

През 2006 г. Европейската комисия проведе обществено допитване (IP/06/289) относно развитието и употребата на умни чипове (или технологии за радиочестотна идентификация). На тази основа през март 2007 г. тя прие съобщение (IP/07/332), от което става ясно, че обществеността очаква предприемането на по-нататъшни действия в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Представената днес препоръка, изготвена след консултации с всички заинтересовани страни (промишлени отрасли, които са доставчици или потребители, организации по стандартизация, потребителски организации, групи на гражданското общество и профсъюзи) е отговор на тези очаквания и се стреми да създаде равни условия за европейската промишленост, като същевременно се опазва неприкосновеността на личния живот на гражданите. Сега държавите-членки разполагат с две години, за да информират Комисията за стъпките, които възнамеряват да предприемат, за да се гарантира изпълнението на целите на препоръката. В срок от три години Комисията ще изготви доклад за изпълнението на препоръката, който ще включва анализ на нейното въздействие върху фирмите и публичните органи, използващи умни чипове, както и на отражението ѝ върху гражданите.

С препоръката може да се запознаете на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar