Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/732

Briselē, 2009. gada 11. maijā

Valsts atbalsts – Komisija apstiprina grozījumus Latvijas valsts atbalstā AS Parex Banka

Eiropas Komisija saskaņā ar EK līguma valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja grozījumus sākotnējā rekapitalizācijas pasākumā (2. līmeņa kapitāls) Latvijas AS Parex Banka, kas bija apstiprināts 2008. gada 24. novembrī (skat. IP/08/1766). Saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām Latvija saņems no jauna emitētas parastās akcijas un subordinētu termiņaizdevumu. Komisija konstatēja, ka grozījumi ir saskaņā ar tās paziņojumu par banku rekapitalizāciju krīzes apstākļos (skat. IP/08/1901). Konkrēti, par pasākumu jāmaksā atbilstoša atlīdzība, tas nepārsniedz nepieciešamo minimumu un ir ierobežots laika ziņā. Tādējādi grozītā atbalsta pasākumu pakete AS Parex Banka ir saderīga ar EK līguma 87. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ar kuru atļauj atbalstu, lai novērstu nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: „Grozījumi Parex Banka rekapitalizācijas pasākumos bija vajadzīgi, lai pielāgotos izmaiņām Latvijas finanšu un normatīvajā vidē. Šis lēmums vēlreiz apliecina, ka valsts atbalsta noteikumi ir pietiekami elastīgi – pat tirgos, kur notiek strauja attīstība.

Finanšu krīzes ilgstošās ietekmes un Latvijā nesen ieviesto normatīvo prasību dēļ pasliktinājās AS Parex Banka kapitāla un likviditātes rādītāji. Tāpēc bija jāpārskata 2008. gada novembrī paredzētā bankas rekapitalizācija, un 2009. gada 29. martā Latvija paziņoja Komisijai par virkni grozījumu.

Konkrēti Latvija ierosina nostiprināt bankas kapitāla bāzi, lai panāktu kapitāla atbilstības rādītāju 11% līmenī, emitējot parastās akcijas, kas kvalificējamas kā 1. līmeņa kapitāls, un saņemot subordinētu termiņaizdevumu, kas kvalificējams kā 2. līmeņa kapitāls. Valsts iegādātos šīs akcijas pret atbilstošu atlīdzību.

Komisijas izmeklēšanā tika konstatēts, ka šīs izmaiņas ir saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā par banku rekapitalizāciju krīzes apstākļos ietvertajās vadlīnijās (skat. IP/08/1901).

Atlīdzība Latvijas valstij par bankas rekapitalizāciju būs balstīta uz Eiropas Centrālās bankas ieteikumiem, ņemot vērā Valsts kases aizdevumu līdzekļu reālās izmaksas, atbilstošu riska prēmiju un komisiju. Turklāt Latvijas uzraudzības iestāde apstiprināja, ka kapitāla ieguldījuma vērtība atbilst minimālajam apjomam, kas ir vajadzīgs, lai saglabātu AS Parex Banka darbību, līdz tā varēs veikt pārstrukturēšanu. Bez tam, valsts ir apņēmusies vidējā termiņā izbeigt dalību AS Parex Banka kapitālā. Visbeidzot, Latvija saglabā apņēmību drīzumā iesniegt bankas pārstrukturēšanas plānu.

Tādēļ Komisija secināja, ka grozījumi ir vajadzīgi un atbilstoši, lai atjaunotu tirgus uzticību AS Parex Banka.

Šā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta Valsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar numuru N 189/2009, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem valsts atbalsta jomā ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.


Side Bar