Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Bryssel den 11 maj 2009

Kommissionen föreslår en ny ram för avgifter för luftfartsskydd

Kommissionen har i dag antagit ett förslag till direktiv om avgifter för luftfartsskydd i Europa. Förslaget följer på en färsk rapport om finansieringen av luftfartsskydd. Det syftar till att säkra öppenhet och insyn, icke-diskriminering och samråd med flygbolagen i samband med fastställandet av avgifter. Avgifterna för luftfartsskydd ska vara kostnadsbaserade. Enligt förslaget ska också en oberoende tillsynsmyndighet inrättas i varje medlemsstat.

Viktiga åtgärder har tagits för att skydda allmänheten vid flygresor, men detta har också ökat kostnaderna för skyddet av passagerarna”, sade transportkommissionär Antonio Tajani mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget. ”Vi måste se till att dessa tjänster tillhandahålls på ett kostnadseffektivt sätt”.

I dag regleras avgifterna för luftfartsskydd på nationell nivå. Informationen till passagerarna om detta kan dock vara otillräcklig och flygbolagen konsulteras inte på något systematiskt sätt vid alla EU-flygplatser. Denna situation hindrar uppkomsten av lika konkurrensvillkor för alla flygplatser och flygbolag. Detta är särskilt allvarligt med tanke på hur konkurrensutsatt luftfartssektorn är.

En färsk rapport från kommissionen visar att icke-diskriminerade och helt kostnadsbaserade avgifter för luftfartsskyddet är en förutsättning för en rättvis och ej snedvriden konkurrens mellan flygbolag och mellan flygplatser[1]. Därför föreslår EU-kommissionen att denna typ av avgifter vid EU:s flygplatser ska bygga på följande principer:

1. Icke-diskriminering: Avgifterna får inte innebära att vissa passagerare eller flygbolag diskrimineras.

2. Samråd: Flygbolagen bör konsulteras om avgifterna. Dessa samråd ska vara obligatoriska och ske regelbundet minst en gång om året. Flygplatserna bör ta hänsyn till flygbolagens synpunkter innan de fattar sina beslut och om enighet inte kan uppnås ska de motivera sina beslut.

3. Öppenhet och insyn måste garanteras på tre olika nivåer:

  • På flygplatserna: Flygbolagen bör få information från flygplatserna om vilka aspekter som ligger till grund för fastställandet av avgifterna (t.ex. tjänster och infrastruktur som tillhandahålls i utbyte mot avgifterna, beräkningsmetoder eller planerade investeringar).
  • Hos flygbolagen: För att flygplatserna på ett korrekt sätt ska kunna bedöma behoven av framtida investeringar och bättre kunna anpassa sin skyddsinfrastruktur bör flygbolagen snabbt meddela dem t.ex. sina trafikprognoser.
  • I medlemsstaterna: Det är viktigt att de ekonomiska effekterna av nationella skyddsåtgärder som är striktare än EU:s krav redovisas öppet.

4. Kostnadsbaserade avgifter: Avgifterna bör uteslutande användas för att täcka kostnaderna för luftfartsskyddet. De bör beakta bidrag och subventioner från myndigheter för skyddssyften, kostnaderna för att finansiera anläggningarna och kostnaderna för installationer och skyddsåtgärder.

5. Oberoende tillsynsmyndighet och lösning av tvister: Oberoende myndigheter bör inrättas i varje medlemsstat för att säkerställa att åtgärderna genomförs på ett korrekt sätt. Man bör också införa ett förfarande som ska tillämpas om flygplatser och användare inte kan enas.


[1] Report from the Commission on financing aviation security, COM(2009) 30 final, 2.2.2009


Side Bar