Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Bruselj, 11. maja 2009

Komisija predlaga nov okvir za pravno ureditev pristojbin za varovanje v letalstvu

Danes je Komisija sprejela predlog za direktivo o pristojbinah za varovanje v letalstvu v Evropi. Predlog je pripravljen na podlagi nedavnega poročila o financiranju varovanja v letalstvu. Cilj je zagotoviti preglednost, nediskriminatornost in posvetovanje z letalskimi družbami pri določanju ravni pristojbin ter navezavo pristojbin za varovanje na dejanske stroške. V predlogu se predlaga tudi ustanovitev neodvisnega nadzornega organa v vsaki državi članici.

Glede na težavne splošne gospodarske razmere je Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, dejal: „Storjeni so bili pomembni koraki za zagotovitev zaščite javnega potovanja z letali. To je povečalo stroške varovanja za potnike. Izvesti je treba nekatere ukrepe za zagotovitev najbolj stroškovno učinkovitega zagotavljanja storitev varovanja.“

Trenutno je povračilo stroškov varovanja v letalstvu pravno urejeno na nacionalni ravni. Vendar je obveščanje potnikov o teh stroških včasih neustrezno, posvetovanja z letalskimi družbami pa se ne izvajajo sistematično na vseh letališčih EU. To stanje je ovira za nastanek resnično enakih konkurenčnih pogojev za letališča in letalske prevoznike, kar je kritično zlasti zaradi zelo težavnih razmer, v katerih je celotni letalski sektor.

V nedavnem poročilu Komisije je zapisano, da so nediskriminatorne in strogo le na stroške vezane pristojbine za varovanje bistvenega pomena za zagotovitev poštene in neizkrivljene konkurence med letalskimi družbami in med letališči[1]. Zato Evropska komisija predlaga naslednja skupna načela za pobiranje pristojbin za varovanje na letališčih Skupnosti:

1. Nediskriminatornost: Pristojbine za varovanje ne smejo biti diskriminatorne za posamezne potnike oziroma posamezne letalske družbe.

2. Posvetovanje: Z letalskimi družbami bi se bilo treba obvezno in redno, najmanj enkrat letno, posvetovati o pristojbinah za varovanje. Letališča bi morala pred sprejetjem odločitve upoštevati mnenje letalskih družb, če pa se soglasje ne doseže, bi morala utemeljiti svoje odločitve.

3. Preglednost: Preglednost je treba zagotoviti na treh različnih ravneh:

  • Na ravni letališč: Letalske družbe bi morale od letališč prejeti informacije o elementih, ki so podlaga za določanje ravni pristojbin za varovanje (na primer o storitvah in infrastrukturi, ki se zagotavljajo v zameno za pristojbine, o metodi izračunavanja ali o predvidenih investicijah).
  • Na ravni letalskih družb: Da se letališčem omogoči pravilno oceniti zahteve glede prihodnjih investicij in bolje prilagoditi njihovo varnostno infrastrukturo, bi se morale letalske družbe medsebojno pravočasno obveščati na primer o svojih napovedih glede prometa.
  • Na ravni držav članic: Pomembno je vzpostaviti preglednost glede gospodarskega učinka nacionalnih ukrepov varovanja, ki so strožji kot zahteve EU.

4. Navezava na stroške: Pristojbine za varovanje se morajo uporabljati izključno za kritje stroškov varovanja, pri njihovem izračunavanju pa bi morali biti upoštevani donacije in subvencije, ki jih za namene varovanja dodelijo organi, stroški financiranja naprav ter stroški instalacij in dejavnosti varovanja.

5. Neodvisni nadzorni organ in reševanje nesoglasij: V vsaki državi članici bi moral biti vzpostavljen neodvisen organ za zagotavljanje pravilnega izvajanja ukrepov in postopek za reševanje nesoglasij med letališči in uporabniki.


[1] Poročilo Komisije o financiranju varovanja v letalstvu, COM(2009) 30 konč., 2.2.2009


Side Bar