Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Bruksela, dnia 11 maja 2009 r.

Komisja proponuje nowe ramy regulacyjne w zakresie opłat za ochronę lotnictwa

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj projekt dyrektywy w sprawie opłat za ochronę lotnictwa w Europie. Projekt opiera się na niedawnym sprawozdaniu dotyczącym finansowania ochrony lotnictwa. Ma on zapewnić ustalanie stawek opłat za ochronę w sposób przejrzysty, niedyskryminujący I w powiązaniu z ponoszonymi kosztami, a także konsultowanie ich wysokości z liniami lotniczymi Proponuje się również ustanowienie niezależnego organu nadzorczego w każdym państwie członkowskim.

W kontekście ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej, Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, stwierdził: „Podjęto znaczące działania w celu zapewnienia ochrony osób podróżujących drogą lotniczą. Spowodowało to wzrost kosztów ponoszonych przez pasażerów. Musimy podjąć kroki, które zagwarantują najbardziej opłacalne rozwiązanie, jeśli chodzi o zapewnianie ochrony.”

W chwili obecnej systemy obciążania kosztami ochrony lotnictwa podlegają przepisom krajowym. Informacje udostępniane pasażerom na temat tych kosztów bywają jednak niedostateczne i nie wszystkie porty lotnicze w UE prowadzą regularne konsultacje w sprawie opłat z liniami lotniczymi. Sytuacja ta utrudnia stworzenie prawdziwie równych reguł gry dla przewoźników i portów lotniczych, co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście wyzwań, które stoją przed całą branżą lotniczą.

Zgodnie z wnioskiem zawartym w niedawnym sprawozdaniu Komisji, dla zapewnienia uczciwej i niezakłóconej konkurencji między liniami lotniczymi oraz między portami lotniczymi istotne jest, aby opłaty za ochronę nie miały charakteru dyskryminującego i były ściśle powiązane z kosztami[1]. Dlatego też Komisja Europejska proponuje ustalenie następujących wspólnych zasad pobierania opłat za ochronę w portach lotniczych Wspólnoty:

1. Brak dyskryminacji: Opłaty za ochronę nie mogą wprowadzać dyskryminacji wśród pasażerów ani linii lotniczych.

2. Konsultacje: Kwestie opłat za ochronę należy obowiązkowo konsultować z liniami lotniczymi w sposób regularny, co najmniej raz w roku. Przed podjęciem decyzji porty lotnicze powinny uwzględnić stanowisko linii lotniczych, a w przypadku braku porozumienia powinny uzasadnić swoją decyzję.

3. Przejrzystość: Należy zapewnić przejrzystość na trzech różnych poziomach:

  • na poziomie portów lotniczych: Linie lotnicze powinny otrzymywać od portów lotniczych informacje na temat poszczególnych elementów, na podstawie których określa się wysokość opłat za ochronę (np. usług i elementów infrastruktury udostępnianych w zamian za pobierane opłaty, sposobu obliczania opłat czy planowanych inwestycji).
  • na poziomie linii lotniczych: Aby umożliwić portom lotniczym właściwą ocenę przyszłych potrzeb inwestycyjnych i lepsze dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do ochrony, linie lotnicze powinny przekazywać terminowo swoje prognozy ruchu.
  • na poziomie państw członkowskich: Ważne jest wprowadzenie przejrzystości odnośnie do skutków ekonomicznych tych krajowych środków ochrony, które są bardziej surowe niż wymogi UE.

4. Powiązanie kosztów z wysokością opłat: Opłaty za ochronę powinny być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie kosztów ochrony oraz uwzględniać granty i dotacje na cele ochrony udzielane przez władze, a także koszty finansowania urządzeń i instalacji służących ochronie.

5. Niezależny organ nadzorczy oraz rozstrzyganie sporów: Każde państwo członkowskie powinno ustanowić niezależny podmiot odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego stosowania środków, włącznie z procedurą rozstrzygania sporów pomiędzy portami lotniczymi a ich użytkownikami.


[1] Sprawozdanie Komisji dotyczące finansowania ochrony lotnictwa, COM(2009) 30 wersja ostateczna z 2.2.2009.


Side Bar