Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Briuselis, 2009 m. gegužės 11 d.

Komisija siūlo naują aviacijos saugumo rinkliavų reguliavimo sistemą

Šiandien Komisija priėmė Europos aviacijos saugumo rinkliavų direktyvos pasiūlymą. Pasiūlymas priimtas remiantis neseniai pateikta aviacijos saugumo finansavimo ataskaita. Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir konsultavimąsi su oro transporto bendrovėmis nustatant rinkliavas, taip pat saugumo rinkliavas susieti su sąnaudomis. Taip pat siūloma kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti nepriklausomą priežiūros tarnybą.

Atsižvelgdamas į sudėtingą bendrą ekonominę padėtį, už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Imtasi svarbių priemonių oru keliaujančių žmonių apsaugai užtikrinti. Todėl padidėjo keleivių saugumo užtikrinimo sąnaudos. Privalome siekti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis saugumo paslaugų ekonominis efektyvumas.“

Šiuo metu aviacijos saugumo sąnaudų padengimo klausimai reguliuojami nacionaliniu lygmeniu. Tačiau keleiviams teikiama informacija apie šias sąnaudas gali būti nepakankama ir ne visuose ES oro uostuose sistemingai tariamasi su oro transporto bendrovėmis. Todėl nei oro uostams, nei oro vežėjams nesudaromos vienodos sąlygos, kurias užtikrinti ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad visame aviacijos sektoriuje susidarė itin sudėtingos veiklos sąlygos.

Neseniai pateiktoje Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad saugumo rinkliavos turi būti nediskriminacinės ir tiesiogiai susijusios su sąnaudomis, kad oro transporto bendrovių ir oro uostų konkurencija būtų sąžininga ir neiškreipta[1]. Todėl Europos Komisija siūlo šiuos bendruosius saugumo rinkliavų rinkimo Bendrijos oro uostuose principus.

1. Nediskriminavimas. Nustatant saugumo rinkliavas keleiviai ar oro transporto bendrovės neturi būti diskriminuojami.

2. Konsultavimasis. Turėtų būti privaloma dėl saugumo rinkliavų reguliariai (bent kartą per metus) konsultuotis su oro transporto bendrovėmis. Prieš priimdami sprendimą, oro uostai turėtų atsižvelgti į oro transporto bendrovių nuomonę, o jei susitarti nepavyktų, jie turėtų pagrįsti savo sprendimus.

3. Skaidrumas. Skaidrumas turi būti užtikrintas trim skirtingais lygmenimis:

  • oro uostų lygmeniu – oro uostai oro transporto bendrovėms turėtų teikti informaciją apie tai, kuo remiantis nustatomos saugumo rinkliavos (tai būtų, pavyzdžiui, už rinkliavas teikiamos paslaugos ir infrastruktūra, skaičiavimo metodas arba numatomos investicijos);
  • oro transporto bendrovių lygmeniu – tam, kad oro uostai galėtų tinkamai įvertinti su būsimomis investicijomis susijusius reikalavimus ir geriau pritaikyti savo saugumo infrastruktūrą, oro transporto bendrovės turėtų, pavyzdžiui, laiku pranešti apie planuojamus skrydžius;
  • valstybių narių lygmeniu – svarbu užtikrinti skaidrumą, susijusį su nacionalinių saugumo priemonių, kurios yra griežtesnės nei reikalaujama ES, ekonominiu poveikiu.

4. Ryšis su sąnaudomis. Saugumo rinkliavos turi būti naudojamos tik saugumo sąnaudoms padengti; jas nustatant reikėtų atsižvelgti į saugumo reikmėms valdžios institucijų skirtas dotacijas bei subsidijas, finansavimo priemonių sąnaudas ir išlaidas įrenginiams bei saugumo operacijoms.

5. Nepriklausoma priežiūros tarnyba ir nesutarimų sprendimas. Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti įsteigta nepriklausoma priežiūros tarnyba, kuri užtikrintų, kad priemonės būtų taikomos tinkamai, ir nustatytų oro uostų ir vartotojų nesutarimų sprendimo tvarką.


[1] Komisijos ataskaita „Aviacijos saugumo finansavimas“, COM (2009) 30 galutinis, 2009 2 2.


Side Bar