Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Bryssel 11. toukokuuta 2009

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä ilmailun turvamaksuille

Komissio antoi tänään direktiiviehdotuksen Euroopassa perittävistä lentoliikenteen turvamaksuista. Ehdotus seuraa hiljattain laadittua raporttia ilmailun turvaamisen rahoittamisesta. Tavoitteena on varmistaa hinnoittelun läpinäkyvyys ja syrjimättömyys sekä lentoyhtiöiden kuuleminen, kun maksujen tasoa määritellään. Lisäksi pyritään siihen, että turvamaksut perustuisivat todellisiin kustannuksiin. Kuhunkin jäsenvaltioon ehdotetaan myös perustettavaksi erityistä riippumatonta valvontaviranomaista.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi vallitsevan haastavan taloustilanteen valossa: ”Lentomatkustajien turvallisuuden takaamiseksi on tehty paljon. Tämä on lisännyt turvatoimiin liittyviä kustannuksia, jotka koituvat matkustajien maksettaviksi. On tärkeää varmistaa, että turvaamispalveluja tarjotaan mahdollisimman kustannustehokkaasti."

Tällä hetkellä lentoliikenteen turvakustannusten kattamista säännellään kansallisella tasolla. Matkustajille saatetaan kuitenkin tiedottaa näistä kustannuksista puutteellisesti, eikä lentoyhtiöitä kuulla asiassa järjestelmällisesti kaikilla EU:n lentoasemilla. Tämä haittaa lentoasemien ja lentoyhtiöiden tasavertaisia toimintamahdollisuuksia, mikä on erityisen kriittinen seikka koko toimialan erittäin haastavassa toimintaympäristössä.

Hiljattain laaditussa komission raportissa[1] todetaan, että turvamaksujen syrjimättömyys ja kustannussuuntautuneisuus on olennaisen tärkeää, jotta lentoyhtiöiden ja lentoasemien välinen kilpailu olisi reilua ja vääristymätöntä. Tämän vuoksi Euroopan komissio ehdottaa, että turvamaksujen asettamiseen yhteisön lentoasemilla sovellettaisiin seuraavia yhteisiä periaatteita:

1. Syrjimättömyys: Turvamaksujen on oltava matkustajien ja lentoyhtiöiden näkökulmasta syrjimättömiä.

2. Kuuleminen: Lentoyhtiöitä olisi kuultava turvamaksuista säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Lentoasemien olisi otettava lentoyhtiöiden näkemykset huomioon päätöksissään, ja ellei asiassa päästä yhteisymmärrykseen, perusteltava eriävät päätöksensä.

3. Hinnoittelun läpinäkyvyys: Läpinäkyvyys on varmistettava kolmella tasolla:

  • Lentoasemien tasolla: Lentoyhtiöiden olisi saatava lentoasemilta tietoa kustannustekijöistä, joihin turvamaksut perustuvat (esim. maksujen vastineeksi tarjottava palvelut ja infrastruktuurit, maksujen laskentamenetelmä ja kaavaillut investoinnit).
  • Lentoyhtiöiden tasolla: Jotta lentoasemat voisivat kunnolla arvioida tulevia investointitarpeita ja sovittaa ilmailun turvaamisen infrastruktuurinsa paremmin todellisiin tarpeisiin, lentoyhtiöiden olisi annettava ajoissa tietoa esimerkiksi liikennemääriä koskevista ennusteistaan.
  • Jäsenvaltioiden tasolla: On tärkeää, että EU:n vaatimuksia tiukempien kansallisten turvatoimien taloudellisista vaikutuksista saadaan avoimesti tietoa.

4. Kustannusvastaavuus: Turvamaksuista saatavia tuloja saa käyttää ainoastaan turvaamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Maksujen suuruutta määriteltäessä on otettava huomioon turvaamistarkoituksiin osoitetut julkiset tuet ja avustukset, palvelujen rahoittamisesta aiheutuvat kustannukset ja laitteistojen ja turvatoimintojen kustannukset.

5. Riippumaton valvontaviranomainen ja erimielisyyksien ratkaiseminen: Jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava riippumaton valvontaviranomainen varmistamaan, että sääntöjä sovelletaan oikein. Lisäksi tarvitaan menettely lentoasemien ja lentoyhtiöiden välisten erimielisyyksien ratkaisemista varten.


[1] Komission tiedonanto ilmailun turvaamisen rahoittamisesta, KOM(2009) 30 lopullinen, 2.2.2009.


Side Bar