Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

V Bruselu dne 11. května 2009

Komise navrhuje nový rámec pro úpravu poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy

Komise dnes přijala návrh směrnice o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy v Evropě. Návrh navazuje na nedávnou zprávu o financování ochrany letectví před protiprávními činy. Cílem je zajistit transparentnost, konzultace mezi leteckými dopravci a zabránit diskriminaci při stanovování výše poplatků a rovněž tomu, aby se poplatky za ochranu odvíjely od nákladů. Dále návrh obsahuje i zřízení nezávislého dozorčího orgánu v jednotlivých členských státech.

Vzhledem k celkově obtížné hospodářské situaci Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, prohlásil: „Byla přijata významná opatření k zajištění ochrany veřejnosti cestující leteckou dopravou. Náklady na ochranu se tím pro cestující zvýší. Potřebujeme přijmout takové kroky, které by z hlediska nákladů zajistily poskytování těch nejefektivnějších bezpečnostních služeb.“

V současné době upravují pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy právní předpisy na úrovni jednotlivých členských států. Informování cestujících o těchto nákladech však nemusí být vždy adekvátní a konzultace mezi leteckými společnostmi neprobíhají systematicky na všech letištích EU. Tato situace brání tomu, aby letiště a podobně i letečtí dopravci fungovali za rovnocenných podmínek, které jsou ve velmi obtížné situaci, v níž se odvětví letectví nachází, obzvláště důležité.

Nedávná zpráva Komise došla k závěru, že nediskriminační bezpečnostní poplatky, které jsou plně závislé na nákladech, jsou naprosto nezbytnou podmínkou pro spravedlivou a nenarušenou hospodářskou soutěž mezi leteckými společnostmi a mezi letišti[1]. Z toho důvodu navrhuje Evropská komise tyto společné zásady pro vybírání bezpečnostních poplatků na letištích Společenství:

1. Nediskriminace: Bezpečnostní poplatky nesmějí diskriminovat cestující ani letecké společnosti.

2. Konzultace: Konzultace s leteckými společnostmi o bezpečnostních poplatcích by měly být povinné a měly by probíhat pravidelně alespoň jednou ročně. Letiště by měla před přijetím rozhodnutí zohlednit názory leteckých společností a v případě, že nebude dosaženo shody, měla by své rozhodnutí odůvodnit.

3. Transparentnost: Transparentnost musí být zajištěna na třech různých úrovních:

  • Na úrovni letišť: Letecké společnosti by měly od letišť dostávat informace týkající se nákladových složek, jež slouží jako základ pro stanovení výše bezpečnostních poplatků (např. služby a infrastruktura poskytované za vybírané poplatky, způsob výpočtu nebo předpokládané investice).
  • Na úrovni leteckých společností: Aby mohla letiště řádně posoudit požadavky týkající se budoucích investic a lépe přizpůsobit svoji bezpečnostní infrastrukturu, měly by jim letecké společnosti například včas poskytovat dopravní prognózy.
  • Na úrovni členských států: Je důležité prosadit transparentnost v souvislosti s hospodářským dopadem vnitrostátních bezpečnostních opatření, která jsou přísnější než předpisy EU.

4. Závislost na nákladech: Bezpečnostní poplatky musí být využívány výhradně k úhradě nákladů na zajištění bezpečnosti a měly by zohledňovat dotace a subvence přidělené státními orgány na účely ochrany letectví před protiprávními činy, náklady na financování zařízení a náklady na instalace a bezpečnostní operace.

5. Nezávislý dozorčí orgán a řešení sporů: Ve všech členských státech by měly být zřízeny nezávislé orgány, které budou zajišťovat správné uplatňování opatření, a zavedeny postupy pro řešení sporů vzniklých mezi letišti a jejich uživateli.


[1] Zpráva Komise o financování ochrany letectví před protiprávními činy, KOM(2009) 30 v konečném znění, 2.2.2009.


Side Bar