Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/723

V Bruselu dne 8. května 2009

Politika soudržnosti na celosvětové úrovni: projev komisařky Hübnerové na první konferenci na vysoké úrovni o regionální správě v globálním kontextu

Dne 11. května vystoupí komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová jako hlavní řečník na konferenci v Bruselu, která bude zaměřena na „regionální správu v globálním kontextu“. Na této konferenci, která je první akcí svého druhu, se sejde 300 účastníků, včetně vedoucích představitelů evropských regionů a zástupců Brazílie, Ruska, Číny, Kanady, Paraguaye, Senegalu, Burkina Fasa a dalších zemí, spolu s regionálními organizacemi, jako je OLAGI (Sdružení regionálních samospráv Latinské Ameriky) a Západoafrická hospodářská a měnová unie. Cílem této akce je porovnat zkušenosti s politikou soudržnosti EU a podobnými politikami v ostatních částech světa v souvislosti s rostoucím zájmem o tuto politiku v rámci vnějších vztahů EU. Hlavním tématem bude vytvoření efektivnějších systémů pro správu věcí veřejných, které by zajistily maximální účinek politik regionálního rozvoje.

Před konferencí komisařka Hübnerová uvedla: „Všude na světě se země potýkají s podobnými problémy, nejen s celosvětovou hospodářskou krizí, ale i s potížemi v důsledku stárnutí populace, s riziky, která představuje změna klimatu, a s obavami týkajícími se energetické bezpečnosti. Evropská unie rozvíjí partnerství s nečlenskými zeměmi, z nichž mají prospěch obě strany. Jak je vidět, mnoho zemí projevuje stále větší zájem o model politiky soudržnosti EU a její úspěch, pokud jde o podporu vyváženého regionálního rozvoje a příležitostí. Tato konference je vynikající příležitostí podělit se o zkušenosti a poučit se jeden od druhého.“

Tuto dvoudenní konferenci pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku ve spolupráci s generálním ředitelstvím pro rozvoj, Výborem regionů a Světovým fórem sdružení regionů (FOGAR). Kromě zkušeností EU v oblasti politiky soudržnosti se bude konference zabývat i různými modely rozvoje, způsoby sdílení zkušeností v rámci přeshraniční spolupráce a úlohou evropských regionů při podpoře partnerství s regiony z jiných oblastí.

Čerpání ze zkušeností s evropskou politikou soudržnosti

Komisařka Hübnerová ve svém projevu připomene základní předpoklad politiky soudržnosti, kterým je podpora hospodářské a sociální soudržnosti zmenšováním rozdílů v úrovni rozvoje mezi jednotlivými členskými státy a regiony. Ačkoli toto zůstává prvořadým úkolem této politiky, problémy, s nimiž se evropské regiony potýkají, se v průběhu času změnily a komisařka se bude věnovat tomu, jakým vývojem politika EU prošla, aby dokázala reagovat strategičtějším a účinnějším způsobem na nové skutečnosti.

Dále zdůrazní, že nové výzvy, jako je globalizace, změna klimatu a demografické změny, mají významný „územní“ rozměr, který vyžaduje jednat na místní a regionální úrovni. Komisařka Hübnerová rovněž vyzdvihne hlavní úspěchy politiky soudržnosti i některé poznatky získané při provádění politiky, které mohou být užitečné pro mimoevropské země.

Konference je rozdělena na tři semináře: První z nich, „Regionální reakce na globální výzvy“, se zaměří na přínos různých systémů regionální správy pro programy rozvoje, a to v rámci EU i mimo ni. Druhý seminář, „Význam regionální spolupráce v globalizovaném světě“, se bude věnovat stále většímu zapojení evropských regionů do rozvoje měst a regionů v ostatních částech světa a bude se zabývat tím, jak mohou regionální sítě přispět k rozvoji a udržitelnosti. Cílem posledního semináře nazvaného „Nerovnosti mezi regiony v rozvíjejících se zemích“ je přezkoumat rozsah nerovností v různých částech světa a posoudit, zda je geograficky založený přístup, jako je politika soudržnosti EU, tím nejúčinnějším prostředkem, jak takové nerovnosti řešit.

Poznámka pro redaktory

EU podepsala dvoustranné dohody s Čínou, Ruskem a Brazílií s cílem podpořit spolupráci v oblasti regionální politiky a v blízké budoucnosti podepíše podobnou dohodu s Ukrajinou. Mezi společné zájmy patří nástroje na podporu regionálního rozvoje založeného na inovacích, klasifikace a definice regionů a územní plánování.

Evropský parlament rovněž nedávno odsouhlasil poskytnutí finančních prostředků (ve výši 2 milionů EUR) na pilotní projekt na podporu politiky soudržnosti v celosvětovém měřítku.

Další informace týkající se konference jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/globalreggov/index_en.htm

Další informace týkající se mezinárodních vztahů v rámci politiky soudržnosti EU jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/international/index_en.htm


Side Bar