Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bryssel den 7 maj 2009

Telekom – rekommendation om termineringsavgifter för att främja konkurrensen

EU-kommissionen har i dag fastställt klara riktlinjer för hur de europeiska telekommyndigheterna ska beräkna termineringsavgifterna. Termineringsavgifterna ingår i telefonräkningen och är den avgift som en operatör tar ut för att koppla ett samtal från en annan operatörs nät. Riktlinjerna lämnas i form av en ”rekommendation” som de nationella regleringsmyndigheterna är skyldiga att ta största hänsyn till. Enligt rekommendationen bör termineringsavgifterna på nationell nivå baseras på de faktiska kostnader som en effektiv operatör har för att koppla samtalet. Elimineras prissnedvridningar mellan teleoperatörerna inom EU blir det billigare för konsumenterna att ringa inom och mellan EU-länderna, vilket under 2009–2012 kommer att innebära besparingar på minst 2 miljarder euro för företagen och hushållen och underlätta investeringar och innovation i hela telekomsektorn. Termineringsavgifterna i mobilnätet varierade stort inom EU under 2008, från 2 cent/min (på Cypern) till 15 cent/min (i Bulgarien). Termineringsavgifterna i mobilnätet (som i genomsnitt ligger på 8,55 cent/min) är dessutom ofta tio gånger högre än termineringsavgifterna i det fasta nätet (som i genomsnitt ligger på mellan 0,57 och 1,13 cent/min). Är termineringsavgifterna högre i mobilnätet blir det svårare för fastnätsoperatörer och mindre mobiloperatörer att konkurrera med de stora mobiloperatörerna. Dessa skillnader samt en olikartad reglering undergräver den inre marknaden och Europas konkurrenskraft.

– Trots de insatser som vissa nationella regleringsmyndigheter har gjort för att termineringsavgifterna ska närma sig de faktiska kostnaderna varierar avgifterna stort inom EU, och skillnaderna är stora mellan termineringsavgifterna i det fasta nätet och i mobilnätet, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor. Detta motsvarar inte den ökande konvergensen mellan fast och mobil telefoni och kan leda till allvarliga snedvridningar av konkurrensen mellan EU-länderna och mellan operatörerna. Kommissionen har i dag beslutat att ingripa mot dessa snedvridningar som hämmar investeringar i uppgraderandet av fasta nät till fibernät och som konsumenterna i slutänden får betala för.

– Får vi ner termineringsavgifterna till en effektiv nivå ökar konkurrensen till fördel för de europeiska konsumenterna, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. Bara ett stringent och harmoniserat tillvägagångssätt för regleringen kan säkerställa att de nuvarande snedvridningarna av konkurrensen undanröjs i hela EU, och att innovativa nya produkter utvecklas som kombinerar fastnät- och mobilsamtal. Dagens beslut av kommissionen utgör därför en milstolpe i den konkurrensfrämjande utvecklingen av EU:s telekomlagstiftning.

För att utnyttja den inre telekommarknadens fulla potential anges i kommissionens rekommendation kostnadsfaktorer som alla EU:s nationella telekommyndigheter bör beakta när man fastställer reglerade termineringsavgifter (som inte är marknadspriser). Detta kommer att leda till att termineringsavgifterna möts på en nivå som är avsevärt lägre än i dag (mellan 1,5 cent och 3 cent/min i slutet av 2012 enligt ett arbetsdokument från kommissionen som åtföljer rekommendationen). Termineringsavgifterna bör baseras på de kostnader som en effektiv operatör har och bör gälla alla operatörer på samma nivå. Undantag tillåts på vissa villkor under en begränsad tid för kostnadsavvikelser som ligger utanför operatörens kontroll.

Vid granskningen av ca 120 lagförslag om termineringsavgifter som de nationella telemyndigheterna lagt fram under de senaste sex åren slog kommissionen fast att det finns skillnader mellan de olika länderna i Europa. Termineringsavgifterna i mobilnätet (som i genomsnitt ligger på 8,55 cent/min) är dessutom ca tio gånger högre än termineringsavgifterna i det fasta nätet (som i genomsnitt ligger på mellan 0,57 och 1,13 cent/min). Den franska regleringsmyndigheten ARCEP uppskattar att effektiva termineringsavgifter i mobilnätet bör ligga på mellan 1 och 2 cent/min.

Indirekta subventioner för mobiloperatörerna

Kommissionen kan inte se att dessa variationer motiveras av skillnader i underliggande kostnader, nät eller nationella faktorer. Det rör sig snarare om indirekta subventioner som kommer mobiloperatörer med en stor marknadsandel till godo och som är till nackdel för mindre operatörer och fastnätsoperatörer. De leder också till att medel tas från viktiga investeringar, t.ex. uppgraderingar till höghastighetsinternet, och hindrar innovativa tjänster (exempelvis produkter som varken är helt fasta eller helt mobila och konkurrenskraftigt prissatta samtalspaket).

För operatörerna utgör termineringsavgifterna såväl intäkter som utgifter. När en operatör får mindre intäkter från dem medför de lägre kostnader för en annan operatör. Under fyraårsperioden 2009–2012, när regleringsmyndigheterna anpassar sig till det mer enhetliga tillvägagångssätt som beskrivs i rekommendationen, kan mindre mobiloperatörer (som sänder samtalstrafik till andra nät med positivt bokslut) förvänta sig att betala mindre till sina större konkurrenter, fastnätsoperatörerna kan tjäna in minst 2 miljarder euro genom att betala lägre kostnadsbaserade termineringsavgifter för samtal från fasta nät till mobilnät och konsumenterna väntas spara minst 2 miljarder euro. De långsiktiga effekterna kommer att bli ännu större efter hand som operatörerna genererar nya intäkter, nya operatörer får incitament att komma in på marknaden och växa sig större och konsumenterna får tillgång till lägre priser och ett större utbud av innovativa tjänster.

Alla nationella regleringsmyndigheter i EU bör tillämpa det rekommenderade tillvägagångssättet för termineringsavgifter före utgången av 2012. Nationella myndigheter med begränsade resurser kan dock gå till väga på andra sätt under ytterligare en begränsad tid, förutsatt att de uppnår samma konkurrensfrämjande resultat.

Bakgrund

Dagens rekommendation om reglering av termineringsavgifter i EU är ett resultat av ett samråd med allmänheten (juni till september 2008 (IP/08/1016) och med medlemsstaterna (oktober 2008 till februari 2009) och en 30 dagars genomgång av Europaparlamentet.

Enligt artikel 19 i ramdirektivet om EU:s telekomregler harmoniserar kommissionen tillämpningen av EU:s telekomregler på den inre marknaden för att främja konkurrensen till fördel för konsumenterna.

Se även MEMO/09/222

Rekommendationen och arbetsdokumentet finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Gruppen av europeiska tillsynsmyndigheters ståndpunkt om termineringsavgifter:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar