Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

V Bruseli 7. mája 2009

Telekomunikácie: Komisia koná v oblasti poplatkov za ukončenie volania s cieľom posilniť hospodársku súťaž

Európska komisia dnes vydala pre telekomunikačné regulačné orgány v EÚ jasné usmernenie o metóde založenej na nákladoch, ktorá sa má použiť pri výpočte poplatkov za ukončenie volania – veľkoobchodných poplatkov, ktoré si účtujú operátori za spojenie volania zo siete iného operátora, ktoré sú súčasťou telefónneho účtu každého zákazníka. Usmernenie má formu „odporúčania“, ktoré sú národné regulačné orgány povinné „maximálne zohľadniť“. V odporúčaní sa konkrétne uvádza, že poplatky za ukončenie volania na vnútroštátnej úrovni by mali byť založené len na skutočných nákladoch, ktoré vzniknú efektívnemu operátorovi za nadviazanie spojenia. Odstránenie cenových deformácií medzi telefónnymi operátormi v celej EÚ zníži spotrebiteľské ceny hlasových volaní v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi, pričom podnikoví zákazníci a domácnosti ušetria v rokoch 2009 – 2012 aspoň 2 miliardy EUR, a podporí investície a inovácie v celom telekomunikačnom odvetví. Poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti boli v EÚ v roku 2008 veľmi rozdielne a pohybovali sa od 2,00 eurocentov za minútu (na Cypre) do 15 eurocentov za minútu (v Bulharsku). Poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti (v priemere 8,55 eurocentov za minútu) sú zároveň zvyčajne desaťkrát vyššie ako poplatky za ukončenie volania v pevnej sieti (v priemere sa pohybujú od 0,57 do 1,13 eurocentov za minútu). Z dôvodu vyšších poplatkov za ukončenie volania v mobilnej sieti je pre operátorov pevných sietí a malých mobilných operátorov ťažšie súťažiť s veľkými mobilnými operátormi. Tieto rozdiely a líšiace sa prístupy k regulácii poškodzujú jednotný trh a konkurencieschopnosť Európy.

„Napriek úsiliu, ktoré vyvinuli niektoré národné regulačné orgány s cieľom priblížiť poplatky za ukončenie volania k ich skutočným nákladom, sú tieto poplatky v celej EÚ naďalej veľmi rôznorodé a medzi poplatkami za ukončenie volania v pevnej a mobilnej sieti sú veľké rozdiely. Nie je to v súlade s rastúcim zbližovaním sa služieb pevnej a mobilnej siete a môže to viesť k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi a operátormi,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie. „Komisia sa dnes rozhodla zasiahnuť proti týmto narušeniam hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, ktoré bránia investovaniu do modernizácie pevných sietí pomocou optických vlákien a za ktoré napokon zaplatia spotrebitelia."

„Zníženie poplatkov za ukončenie volania na efektívnu úroveň zvýši hospodársku súťaž v prospech európskych spotrebiteľov,“ uviedla komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová: „Len dôsledný a harmonizovaný prístup k regulácii zabezpečí, že existujúce narušenia hospodárskej súťaže sa odstránia v celej EÚ a že sa objavia nové inovatívne produkty kombinujúce volania v pevnej a mobilnej sieti. Preto je dnešné rozhodnutie Komisie míľnikom vo vývoji telekomunikačnej regulácie EÚ v prospech hospodárskej súťaže.“

Na realizáciu plného potenciálu jednotného telekomunikačného trhu sa v odporúčaní Komisie ustanovujú nákladové faktory, ktoré by všetky národné telekomunikačné orgány mali zohľadniť pri určovaní poplatkov za ukončenie volania, ktoré nie sú trhovými cenami, ale sú regulované národnými regulačnými orgánmi. Vďaka tomu sa poplatky za ukončenie volania priblížia k podstatne nižšej úrovni, než na akej sú dnes (podľa pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k odporúčaniu, sa do konca roku 2012 priblížia k úrovni okolo 1,5 až 3 eurocenty za minútu). Poplatky za ukončenie volania by mali byť založené na nákladoch efektívneho operátora a mali by sa uplatňovať na všetkých operátorov na rovnakej úrovni. Za určitých podmienok sa na obmedzené obdobie povoľujú výnimky, pokiaľ ide o cenové rozdiely, ktoré sú mimo kontroly daného operátora.

Komisia zistila pri posudzovaní približne 120 regulačných návrhov od národných telekomunikačných regulačných orgánov z celej Európy nezrovnalosti, ktoré sa týkali poplatkov za ukončenie volania uplatňovaných v uplynulých šiestich rokoch. Poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti (v priemere 8,55 eurocentov za minútu) sú taktiež približne desaťkrát vyššie ako poplatky za ukončenie volania v pevnej sieti (ktoré sa v priemere pohybujú od 0,57 do 1,13 eurocentov za minútu). Francúzsky regulačný orgán ARCEP odhaduje, že efektívne poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti by boli v rozmedzí 1,00 eurocent až 2,00 eurocenty za minútu.

Nepriama dotácia pre mobilných operátorov

Komisia sa domnieva, že tieto odchýlky nemožno odôvodniť rozdielmi v skutočných nákladoch, sieťach alebo vnútroštátnych charakteristikách. Sú nepriamou dotáciou, z ktorej majú prospech mobilní operátori s veľkým trhovým podielom na úkor menších operátorov a operátorov pevných liniek. Taktiež odsúvajú finančné prostriedky od dôležitých investícií, ako napríklad modernizácia smerom k vysokorýchlostným internetovým sieťam, a bránia inovačným službám, ako sú spojené produkty pevnej a mobilnej siete a balíky volaní s konkurencieschopnými cenami.

Poplatky za ukončenie volania predstavujú pre operátorov príjem a zároveň aj výdavok: keď má z nich jeden operátor nižšie príjmy, iný operátor má potom nižšie náklady. Počas štvorročného obdobia od roku 2009 do roku 2012, keď sa regulačné orgány zosúladia s konzistentnejším prístupom uvedeným v odporúčaní, menší mobilní operátori (ktorí do ostatných sietí odosielajú viac volaní, ako z nich prijímajú) môžu očakávať, že budú platiť menej svojim väčším konkurentom, operátori pevných sietí by mohli získať aspoň 2 miliardy EUR dodatočných príjmov platením nižších poplatkov za ukončenie volania založených na nákladoch v prípade volania z pevnej do mobilnej siete, a aj spotrebitelia by mali ušetriť aspoň 2 miliardy EUR. Dlhodobý vplyv bude ešte väčší, keď operátori vygenerujú nové príjmy, noví operátori budú motivovaní vstupovať na trh a rásť a spotrebitelia budú mať prospech z nižších cien a väčšej inovácie služieb.

Všetky národné regulačné orgány v EÚ by mali uplatňovať odporúčaný prístup k poplatkom za ukončenie volania do konca roka 2012. Národné regulačné orgány, ktoré disponujú obmedzenými zdrojmi, však môžu uplatňovať iné prístupy ešte počas ďalšieho obmedzeného obdobia, pokiaľ dosahujú rovnaký výsledok v prospech hospodárskej súťaže.

Kontext

Dnešné odporúčanie o regulácii poplatkov za ukončenie volania v EÚ nasleduje po konzultáciách s verejnosťou (od júna do septembra 2008 (IP/08/1016) a s členskými štátmi (od októbra 2008 do februára 2009), a po 30-dňovej kontrole zo strany Európskeho parlamentu.

Podľa článku 19 rámcovej smernice o telekomunikačných pravidlách v EÚ Komisia zosúlaďuje uplatňovanie telekomunikačných pravidiel v EÚ na jednotnom trhu s cieľom podporiť hospodársku súťaž a prínosy pre spotrebiteľov.

Pozri aj MEMO/09/222

Odporúčanie a pracovný dokument útvarov Komisie možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Stanovisko skupiny európskych regulačných orgánov k poplatkom za ukončenie volania:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar