Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bruksela, 7 maja 2009 r.

Telekomunikacja: Komisja podejmuje działania w sprawie stawek za zakańczanie połączeń w celu zwiększenia konkurencji

Komisja Europejska wydała dzisiaj jasne wytyczne dla unijnych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji w sprawie stosowania opartej na kosztach metody ustalania stawek za zakańczanie połączeń, czyli opłat hurtowych pobieranych przez operatorów za zestawienie połączenia przychodzącego z sieci innego operatora, które to opłaty włączane są do wszystkich rachunków za telefon. Wytyczne zostały wydane w formie zalecenia, które krajowe organy regulacyjne są zobowiązane uwzględnić „w jak największym stopniu”. W zaleceniu wskazano szczególnie, że stawki za zakańczanie połączeń na poziomie krajowym powinny być ustalane w oparciu o rzeczywiste koszty zestawienia połączenia, ponoszone przez efektywnego operatora. Usunięcie nieprawidłowości cenowych między operatorami telefonicznymi w całej UE obniży ceny konsumpcyjne połączeń głosowych w poszczególnych państwach członkowskich oraz między nimi, umożliwiając przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym zaoszczędzenie co najmniej 2 mld euro w latach 2009-2012, oraz będzie stanowiło wsparcie dla inwestycji i innowacji w całym sektorze telekomunikacyjnym. W 2008 r. stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych były w UE bardzo zróżnicowane i wynosiły od 2,00 centów za minutę (na Cyprze) do 15 centów za minutę (w Bułgarii). Stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (średnio 8,55 centów za minutę) są zwykle dziesięć razy wyższe od stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (średnio 0,57-1,13 centów za minutę). Wyższe stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych utrudniają operatorom sieci stacjonarnych i małym operatorom sieci komórkowych konkurowanie z dużymi operatorami sieci komórkowych. Przedstawione rozbieżności i zróżnicowane podejścia regulacyjne negatywnie wpływają na jednolity rynek oraz konkurencyjność Europy.

„Pomimo wysiłków podejmowanych przez niektóre krajowe organy regulacyjne w celu zbliżenia poziomu stawek za zakańczanie połączeń do ich rzeczywistych kosztów, wciąż istnieją duże rozbieżności w całej UE, zwłaszcza między stawkami za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i komórkowych. Jest to niezgodne z postepującą konwergencją między telefonią stacjonarną i komórkową i może doprowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji między państwami członkowskimi i operatorami” – powiedziała unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Komisja postanowiła zainterweniować dzisiaj przeciwko tym zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku, które utrudniają inwestycje w modernizację sieci stacjonarnych do technologii światłowodowej i których koszty ponoszą użytkownicy końcowi.”

„Obniżenie stawek za zakańczanie połączeń do poziomu efektywnego operatora zwiększy konkurencję z korzyścią dla europejskich konsumentów” – stwierdziła komisarz UE ds. konkurencji Neelie Kroes. „Jedynie rygorystyczne i zharmonizowane podejście do uregulowania tej kwestii zapewni usunięcie istniejących zakłóceń konkurencji w całej UE oraz umożliwi powstanie nowatorskich produktów łączących telefonię stacjonarną i komórkową. Dlatego też dzisiejsza decyzja Komisji ma kluczowe znaczenie dla sprzyjającego konkurencji rozwoju unijnych uregulowań w dziedzinie telekomunikacji.”

Aby wykorzystać cały potencjał jednolitego rynku telekomunikacji, w zaleceniu Komisji wprowadzono czynniki cenowe, które powinny zostać uwzględnione przez wszystkie krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji w UE przy ustalaniu stawek za zakańczanie połączeń, które nie są cenami rynkowymi lecz cenami regulowanymi przez krajowe organy regulacyjne. Doprowadzi to do konwergencji stawek za zakańczanie połączeń znacznie poniżej obecnego poziomu (do około 1,5-3 centów za minutę do końca 2012 r. zgodnie z dokumentem roboczym służb Komisji towarzyszącym temu zaleceniu). Stawki za zakańczanie połączeń powinny być ustalane w oparciu o koszty ponoszone przez efektywnego operatora i powinny obowiązywać wszystkich operatorów na tym samym poziomie. Przez ograniczony okres czasu i pod pewnymi warunkami możliwe są wyjątki w odniesieniu do różnic cen, które pozostają poza kontrolą operatora.

Po dokonaniu oceny około 120 wniosków regulacyjnych przedłożonych przez krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji, dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w ciągu ostatnich 6 lat, Komisja stwierdziła istnienie rozbieżności w całej Europie. Stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (średnio 8,55 centów za minutę) są blisko dziesięć razy wyższe od stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (średnio 0,57-1,13 centów za minutę). Francuski organ regulacyjny ARCEP twierdzi, że wydajne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych mogłyby wynosić 1,00-2,00 centów za minutę.

Pośrednie dotacje dla operatorów sieci komórkowych

Zdaniem Komisji przedstawione rozbieżności nie mogą być uzasadnione różnicami w kosztach świadczenia usług, specyfiką sieci lub rynku krajowego. Stanowią one pośrednie dotacje na rzecz operatorów sieci komórkowych posiadających duży udział w rynku, działając na niekorzyść mniejszych operatorów i operatorów sieci stacjonarnych. Utrudniają one również przeznaczanie finansowania na inwestycje o podstawowym znaczeniu, takie jak przechodzenie na szybkie sieci internetowe, oraz stanowią przeszkodę dla innowacyjnych usług, takich jak produkty łączące telefonię stacjonarną i komórkową oraz konkurencyjne cenowo pakiety połączeń.

Dla operatorów stawki za zakańczanie połączeń stanowią zarówno źródło dochodów, jak i wydatków: kiedy jeden operator ma mniejsze dochody z ich tytułu, inny ponosi w związku z tym mniejsze koszty. W ciągu czterech lat, w okresie 2009-2012, w następstwie przyjęcia przez organy regulacyjne bardziej spójnego podejścia określonego w zaleceniu mniejsi operatorzy sieci komórkowych (którzy kierują netto więcej połączeń do innych sieci) mogą spodziewać się, że będą musieli mniej płacić swoim większym konkurentom, operatorzy sieci stacjonarnych mogą zyskać co najmniej 2 mld euro dodatkowych dochodów dzięki niższym opłatom i ustalanym na podstawie kosztów stawkom za zakańczanie połączeń z sieci stacjonarnej do komórkowej, a konsumenci mogą zaoszczędzić co najmniej 2 mld euro. Długoterminowy wpływ będzie jeszcze bardziej istotny, ponieważ operatorzy będą generowali większe dochody, nowi operatorzy będą mieli motywację do wejścia na rynek i rozwoju, a konsumenci skorzystają z niższych cen i większej innowacyjności usług.

Wszystkie krajowe organy regulacyjne w UE powinny wprowadzić zalecane podejście do stawek za zakańczanie połączeń przed końcem 2012 r. Jednakże krajowe organy dysponujące ograniczonymi środkami mogą stosować inne podejścia dłużej, przez ograniczony okres czasu, pod warunkiem że będą osiągać te same sprzyjające konkurencji rezultaty.

Przebieg procedury

Dzisiejsze zalecenie w sprawie uregulowania stawek za zakańczanie połączeń w UE zostało wydane po przeprowadzeniu publicznych konsultacji (w okresie od lipca do września 2008 r. (IP/08/1016), konsultacji z państwami członkowskimi (od października 2008 r. do lutego 2009 r.) oraz trzydziestodniowej kontroli przeprowadzonej przez Parlament Europejski.

Na mocy art. 19 dyrektywy ramowej dotyczącej przepisów UE w sprawie telekomunikacji Komisja dba o harmonizację stosowania unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji na jednolitym rynku w celu wspierania konkurencji i korzyści dla konsumentów.

Patrz również MEMO/09/222

Zalecenie i dokument roboczy służb Komisji są dostępne na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Stanowisko Europejskiej Grupy Regulatorów w sprawie stawek za zakańczanie połączeń dostępne jest na następującej stronie internetowej:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar