Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Briuselis, 2009 m. gegužės 7 d.

Telekomunikacijos. Skambučių užbaigimo tarifais Komisija siekia skatinti konkurenciją

Šiandien Europos Komisija pateikė ES telekomunikacijų reguliavimo institucijoms aiškias gaires, kaip pagal sąnaudas apskaičiuoti skambučių užbaigimo tarifus, t. y. didmeninius mokesčius, kuriuos ryšio operatoriai nustato už skambučių iš kitų operatorių tinklų sujungimą ir kurie įskaičiuojami į kiekvieną telefono sąskaitą. Gairės pateiktos kaip rekomendacija, į kurią nacionalinės reguliavimo institucijos įpareigotos kuo labiau atsižvelgti. Rekomendacijoje aiškiai nurodyta, kad nacionaliniai skambučių užbaigimo tarifai turėtų būti grindžiami tik faktinėmis efektyvaus operatoriaus skambučių sujungimo sąnaudomis. Pašalinus ryšio operatorių kainų iškraipymus visoje ES, už balso skambučius valstybėse narėse ir iš vienos valstybės narės į kitą vartotojai mokėtų mažiau, 2009–2012 m. įmonės ir namų ūkiai sutaupytų mažiausiai 2 mlrd. EUR, o visame telekomunikacijų sektoriuje atsirastų daugiau galimybių investuoti ir diegti naujoves. 2008 m. judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifai Europos Sąjungoje buvo labai skirtingi: nuo 2 euro centų už minutę (Kipre) iki 15 euro centų už minutę (Bulgarijoje). Judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifai (vidutiniškai 8,55 euro centų už minutę) yra paprastai 10 kartų didesni už fiksuotojo ryšio skambučių užbaigimo tarifus (vidutiniškai 0,57–1,13 euro centų už minutę). Dėl didelių judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų fiksuotojo ryšio operatoriams ir mažiesiems judriojo ryšio operatoriams sunkiau konkuruoti su didžiaisiais judriojo ryšio operatoriais. Šie skirtumai ir nevienodi teisinio reguliavimo metodai kenkia bendrajai rinkai ir Europos konkurencingumui.

„Nors kai kurios nacionalinės reguliavimo institucijos stengiasi labiau suderinti skambučių užbaigimo tarifus su tikrosiomis sąnaudomis, tie tarifai Europos Sąjungoje vis dar gerokai skiriasi, o fiksuotojo ir judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų atotrūkis didžiulis. Dėl šio reiškinio, kuris nedera su vis didesniu fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų vienodėjimu, gali būti labai iškreipta ir valstybių narių, ir ryšio operatorių konkurencija, sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Šiandien Komisija nutarė imtis priemonių ir pašalinti bendrosios rinkos konkurencijos iškraipymus, kurie stabdo investicijas į fiksuotojo ryšio tinklų atnaujinimą, t. y. optinių kabelių tiesimą, ir už kuriuos galiausiai tenka mokėti vartotojams.“

„Skambučių užbaigimo tarifus sumažinus iki efektyvaus operatoriaus lygio padidės konkurencija, o tai bus naudinga Europos vartotojams, sakė už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Neelie Kroes. – Tik pasitelkus griežtą ir darnų reguliavimą bus galima užtikrinti, kad visoje ES būtų panaikinti esami konkurencijos iškraipymai ir atsirastų naujų bendrų fiksuotojo ir judriojo ryšio skambučių paslaugų. Štai kodėl šiandieninis Komisijos sprendimas reikšmingas siekiant, kad ES telekomunikacijų reguliavimo raida būtų palanki konkurencijai.“

Kad būtų pasinaudota visomis bendrosios telekomunikacijų rinkos galimybėmis, Komisijos rekomendacijoje išvardyti sąnaudų veiksniai, į kuriuos turėtų atsižvelgti ES nacionalinės reguliavimo institucijos, nustatydamos reguliuojamus tarifus. Prie rekomendacijos pridėto Komisijos tarnybų darbinio dokumento duomenimis, dėl to skambučių užbaigimo tarifai gerokai sumažės (iki 2012 m. pabaigos apytiksliai iki 1,5–3 euro centų už minutę). Skambučių užbaigimo tarifai turėtų būti pagrįsti efektyviai veikiančio operatoriaus sąnaudomis ir turėtų būti taikomi visiems to paties lygio operatoriams. Tam tikrais atvejais nuo ryšio operatoriaus nepriklausančioms sąnaudoms nustatytą laikotarpį galima daryti išimtis.

Išnagrinėjusi per pastaruosius šešerius metus nacionalinių ryšių reguliavimo institucijų pateiktų apie 120 teisinio reguliavimo pasiūlymų, susijusių su skambučių užbaigimo tarifais, Komisija visoje Europoje nustatė neatitikimų. Judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifai (vidutiniškai 8,55 euro centų už minutę) yra maždaug 10 kartų didesni už fiksuotojo ryšio skambučių užbaigimo tarifus (vidutiniškai 0,57–1,13 euro centų už minutę). Prancūzijos ryšių reguliavimo tarnyba ARCEP apskaičiavo, kad efektyvaus operatoriaus judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifai turėtų būti nuo 1 euro cento už minutę iki 2 euro centų už minutę.

Netiesioginė judriojo ryšio operatorių subsidija

Komisijos manymu, minėtų skirtumų negalima pagrįsti susijusiomis sąnaudomis, tinklais arba nacionalinėmis ypatybėmis. Šie skirtumai – netiesioginė subsidija, naudinga didelę rinkos dalį turintiems judriojo ryšio operatoriams, bet žalinga mažesniems ir fiksuotojo ryšio operatoriams. Be to, tokie skirtumai trukdo investuoti į tokius svarbius dalykus kaip sparčiojo interneto tinklų modernizavimas ir teikti naujas paslaugas, pavyzdžiui, bendras fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų paslaugas ir balso paslaugų paketus konkurencinga kaina.

Skambučių užbaigimo tarifai ryšio operatoriams yra ir pajamos, ir išlaidos: jei vienas operatorius nustatytų mažesnius tarifus, kito operatoriaus sąnaudos būtų mažesnės. Galima tikėtis, kad per ketverius metus nuo 2009 iki 2012 m., reguliavimo institucijoms pradėjus nuosekliai taikyti šioje rekomendacijoje pasiūlytą metodą, mažesni judriojo ryšio operatoriai (pagrindiniai skambučių į kitus tinklus siuntėjai) mokės mažiau didesniems konkurentams, fiksuotojo ryšio operatoriai gaus mažiausiai 2 mlrd. EUR papildomų pajamų, nes už fiksuotojo ryšio skambučių į judriojo ryšio tinklus užbaigimą mokės mažesniais sąnaudomis pagrįstais tarifais, o vartotojai sutaupys apie 2 mlrd. EUR. Ilgalaikis poveikis bus dar didesnis: operatoriai gaus daugiau pajamų, atsiras paskatų naujiems operatoriams rinkoje pradėti ir plėsti veiklą, vartotojams sumažės kainos ir atsiras daugiau naujų paslaugų.

Pasiūlytą skambučių užbaigimo tarifų metodą visos ES nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pradėti taikyti nuo 2012 m. pabaigos. Tačiau nedaug lėšų turinčios nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytą laikotarpį dar gali taikyti kitokius metodus, jei tik pasiekia tokius pačius konkurencijai palankius rezultatus.

Pagrindiniai faktai

Šiandien paskelbta rekomendacija, kaip Europos Sąjungoje reguliuoti skambučių užbaigimo tarifus, parengta po konsultacijų su visuomene (nuo 2008 m. birželio iki rugsėjo mėn., IP/08/1016) ir valstybėmis narėmis (nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. vasario). 30 dienų ją nagrinėjo Europos Parlamentas.

Pagal ES telekomunikacijų taisyklių pagrindų direktyvos 19 straipsnį Komisija vienodina ES telekomunikacijų taisyklių taikymą bendrojoje rinkoje, siekdama paskatinti konkurenciją ir padidinti naudą vartotojams.

Taip pat žr. MEMO/09/222

Rekomendacija ir Komisijos tarnybų darbinis dokumentas paskelbtas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Europos reguliuotojų grupės pozicija dėl skambučių užbaigimo tarifų

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar