Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bryssel, 7. toukokuuta 2009

Komissio vauhdittaa telealan kilpailua puuttumalla kohdeverkkomaksuihin

Euroopan komissio on tänään antanut EU:n telealan sääntelyviranomaisille selkeät ohjeet kustannusperusteisesta menetelmästä kohdeverkkomaksujen laskemista varten. Kohdeverkkomaksulla tarkoitetaan tukkutason maksua, jonka operaattori perii puhelun lähdeverkon operaattorilta puhelun välittämisestä omaan verkkoonsa eli kohdeverkkoon, ja se heijastuu jokaisen kuluttajan puhelinlaskuun. Ohjeet on annettu suosituksen muodossa, ja kansallisten sääntelyelinten on ”otettava ne mahdollisimman tarkoin huomioon”. Suosituksessa todetaan nimenomaan, että kansallisen tason kohdeverkkomaksujen on perustuttava ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin, joita tehokkaalle operaattorille aiheutuu yhteyden muodostamisesta. Kun teleoperaattoreiden väliset hinnoittelun vääristymät saadaan poistettua koko EU:ssa, jäsenvaltioiden sisäisten ja niiden välisten puhelujen kuluttajahinnat alenevat. Yrityksiltä ja yksityisasiakkailta säästyy vuosina 2009–2012 vähintään 2 miljardia euroa, ja koko teleala houkuttelee enemmän investointeja ja uusia innovaatioita. Matkapuhelujen kohdeverkkomaksut vaihtelivat huomattavasti EU:ssa vuonna 2008. Alimmillaan ne olivat Kyproksella (2 senttiä/min) ja korkeimmillaan Bulgariassa (15 senttiä/min). Lisäksi matkapuhelujen kohdeverkkomaksut (keskimäärin 8,5 senttiä/min) ovat tyypillisesti 10 kertaa korkeampia kuin kiinteän verkon puhelujen kohdeverkkomaksut (keskimäärin 0,57–1,13 senttiä/min). Matkaviestintäverkkojen korkeampien kohdeverkkomaksujen vuoksi kiinteän verkon operaattoreiden ja pienten matkaviestintäoperaattoreiden on vaikeampi kilpailla suurten matkaviestintäoperaattoreiden kanssa. Nämä eroavaisuudet ja sääntelyratkaisujen epäyhtenäisyys heikentävät yhtenäismarkkinoita ja Euroopan kilpailukykyä.

”Vaikka jotkin kansalliset sääntelyviranomaiset ovatkin pyrkineet alentamaan kohdeverkkomaksuja lähemmäs todellista kustannustasoa, ne vaihtelevat edelleen runsaasti EU:ssa, ja kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon väliset maksujen erot ovat suuria. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon teletoiminta on yhdentymässä, ja voi vakavasti haitata jäsenvaltioiden ja operaattoreiden välistä kilpailua”, totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Komissio päätti puuttua tänään näihin yhtenäismarkkinoiden vääristymiin, jotka jarruttavat investointeja kiinteiden verkkojen muuttamiseksi valokuitupohjaisiksi ja jotka kuluttajat viime kädessä tuntevat kukkarossaan.”

”Kohdeverkkomaksujen alentaminen tehokkaalle tasolle lisää kilpailua ja hyödyttää eurooppalaisia kuluttajia”, korosti EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes. ”Vain tiukka ja yhdenmukainen sääntelymalli voi varmistaa, että nykyiset kilpailuvääristymät häviävät koko EU:ssa ja että markkinoille tulee innovatiivisia uusia tuotteita, joissa yhdistetään kiinteän verkon ja matkaviestintäverkon palveluja. Siksi tämänpäiväinen komission päätös on virstanpylväs kilpailun edistämisessä EU:n televiestinnän sääntelyssä.” "

Televiestinnän yhtenäismarkkinoiden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi komission suosituksessa yksilöidään kustannustekijöitä, jotka EU:n kaikkien kansallisten telesääntelyviranomaisten on otettava huomioon asettaessaan kohdeverkkomaksuja, jotka eivät ole markkinaehtoisia vaan kansallisten telesääntelyviranomaisten sääntelemiä hintoja. Tämä yhdenmukaistaa kohdeverkkomaksuja ja alentaa niitä tämän päivän tasosta huomattavasti (suosituksen mukana julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan mukaan n. 1,5–3 senttiin/min vuoden 2012 loppuun mennessä). Kohdeverkkomaksujen pitäisi perustua tehokkaan operaattorin kustannuksiin ja niitä pitäisi soveltaa kaikkiin operaattoreihin samantasoisina. Joissakin tilanteissa, joissa kustannuserot ovat operaattorista riippumattomia, voidaan hyväksyä poikkeuksia rajalliseksi ajaksi.

Komissio on todennut epäjohdonmukaisuuksia koko Euroopassa arvioidessaan niitä noin 120 sääntelyehdotusta, joita se on saanut kansallisilta telesääntelyviranomaisilta kohdeverkkomaksuihin liittyen kuluneen 6 vuoden aikana. Lisäksi matkapuhelujen kohdeverkkomaksut (keskimäärin 8,55 senttiä/min) ovat noin 10 kertaa korkeammat kuin kiinteän verkon puhelujen kohdeverkkomaksut (keskimäärin 0,57–1,13 senttiä/min). Ranskan sääntelyviranomainen ARCEP on laskenut, että matkapuhelujen tehokkaat kohdeverkkomaksut ovat 1–2 sentin luokkaa minuutilta.

Epäsuoraa tukea matkaviestintäoperaattoreille

Komissio ei hyväksy tällaisen vaihtelun perustelemista kustannusten, verkkojen tai kansallisten erityispiirteiden eroilla. Ne ovat epäsuoraa tukea, joka hyödyttää – pienempien ja kiinteän verkon operaattoreiden kustannuksella – niitä matkaviestintäoperaattoreja, joilla on suuri markkinaosuus. Lisäksi ne ohjaavat varoja muualle kuin kriittisiin investointeihin, kuten internet-verkkojen nopeuden lisäämiseen, ja jarruttavat innovatiivisia palveluja, kuten yhdistettyjä kiinteän verkon ja matkaviestintäverkon tuotteita ja kilpailukykyisesti hinnoiteltuja puhelupaketteja.

Kohdeverkkomaksut ovat operaattoreille sekä tulo- että menoerä: kun yksi operaattori saa niistä vähemmän tuloa, toisen operaattorin kustannukset ovat alhaisemmat. Kun sääntelyviranomaiset yhdenmukaistavat toimintamallejaan suosituksen mukaisesti nelivuotiskaudella 2009–2012, pienempien matkaviestintäoperaattorien (joilla on enemmän lähtevää kuin saapuvaa puheluliikennettä) maksut suuremmille kilpailijoille alenevat, kiinteän verkon operaattorit voivat saada lisätuloa vähintään 2 miljardia euroa, kun kiinteästä verkosta matkapuhelimeen soitettavien puhelujen kohdeverkkomaksut alentuvat lähemmäs tosiasiallisia kustannuksia, ja kuluttajien arvioidaan säästävän vähintään 2 miljardia euroa. Pitkän aikavälin vaikutus on vielä suurempi, kun operaattorit tuottavat uusia tulovirtoja, kun uusilla operaattoreilla on kannustimia tulla markkinoille ja kasvaa ja kun kuluttajat hyötyvät alhaisemmista hinnoista ja uusista palveluinnovaatioista.

Kaikkien EU:n kansallisten sääntelyviranomaisten olisi sovellettava suositeltavaa lähestymistapaa kohdeverkkomaksuihin vuoden 2012 loppuun mennessä. Sellaiset kansalliset sääntelyviranomaiset, joilla on puutteelliset resurssit, voivat poiketa tästä lähestymistavasta vielä rajallisen lisäajan, kunhan ne pääsevät samaan kilpailua edistävään lopputulokseen.

Taustaa

Tämänpäiväistä EU:n kohdeverkkomaksusuositusta edelsi julkinen kuuleminen (kesäkuusta syyskuuhun 2008 (IP/08/1016), jäsenvaltioiden kuuleminen (lokakuusta 2008 helmikuuhun 2009) ja 30 päivää kestänyt käsittely Euroopan parlamentissa.

EU:n telesäännöistä annetun puitedirektiivin 19 artiklan mukaisesti komissio yhdenmukaistaa EU:n telesääntöjen soveltamista yhtenäismarkkinoilla kilpailun ja kuluttajien hyötyjen edistämiseksi.

Ks. myös MEMO/09/222

Suositus ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) kanta kohdeverkkomaksuihin:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar