Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Brüssel, 7. mai 2009

Telekommunikatsioon: komisjon soovitab vähendada kõne lõpetamise tasusid, et tõhustada konkurentsi

Euroopa Komisjon esitas täna ELi telekommunikatsioonisektori reguleerivatele asutustele selged juhised kulupõhise meetodi kohta, mida tuleb kasutada kõne lõpetamise tasude arvutamisel. Tegemist on hulgitasudega, mida operaatorid võtavad teise operaatori võrgust tuleva kõne ühendamise eest ja mis moodustavad osa igaühe telefoniarvest. Need juhised on esitatud soovitusena, mida riikide reguleerivad asutused on kohustatud „täies ulatuses arvesse võtma”. Soovituses märgitakse selgelt, et riigi tasandil peaksid lõpetamistasud põhinema üksnes tegelikel kuludel, mida tõhus operaator kannab ühenduse loomisel. Hinnamoonutuste kaotamine ELi sideoperaatorite vahel alandab liikmesriikidesiseste ja -vaheliste kõnede tarbijahindu, võimaldab äri- ja eraklientidel ajavahemikul 2009–2012 kokku hoida vähemalt 2 miljonit eurot ning soodustab investeerimist ja uuendustegevust kogu telekommunikatsioonisektoris. Mobiilikõnede lõpetamise tasud olid ELis 2008. aastal väga erinevad, ulatudes 2 eurosendist minutis (Küpros) 15 eurosendini minutis (Bulgaaria). Mobiilikõnede lõpetamise tasud (keskmiselt 8,55 eurosenti minutis) on samuti tavaliselt kümme korda suuremad kui tavatelefonikõnede lõpetamise tasud (keskmiselt 0,57–1,13 eurosenti minutis). Mobiilikõnede suuremate lõpetamistasude tõttu on tavatelefoni operaatoritel ja väikestel mobiilioperaatoritel raske konkureerida suurte mobiilioperaatoritega. Need lahknevused ning erinevad regulatiivsed lähenemisviisid kahjustavad ühtset turgu ja Euroopa konkurentsivõimet.

„Hoolimata jõupingutustest, mida mõnede riikide reguleerivad asutused teevad lõpetamistasude lähendamiseks tegelikele kuludele, on need siiski jäänud kogu ELis väga erinevaks, nagu ka suured lõhed tavatelefoni- ja mobiilikõnede lõpetamistasude vahel. See ei ole kooskõlas tava- ja mobiiltelefoniteenuste üha suureneva lähenemise põhimõttega ning võib tekitada tõsiseid konkurentsimoonutusi liikmesriikide ja operaatorite vahel,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Komisjon otsustas nüüd sekkuda ühtse turu konkurentsimoonutustesse, mis vähendavad püsivõrkude ajakohastamiseks tehtavaid investeeringuid üleminekuks kiudoptilistele sidevõrkudele ning mille maksavad lõppkokkuvõttes kinni tarbijad.”

„Lõpetamistasude alandamine tõhusale tasemele suurendab konkurentsi ja on Euroopa tarbijate huvides,” ütles ELi konkurentsivolinik Neelie Kroes. „Ainult range ja ühtlustatud lähenemine reguleerimisele tagab olemasolevate konkurentsimoonutuste kõrvaldamise kogu ELis ning uute uuenduslike toodete tekkimise, milles on ühendatud tava- ja mobiiltelefoniteenused. Seepärast on komisjoni tänane otsus oluline teetähis ELi telekommunikatsiooni reguleerimise arendamisel konkurentsi soodustaval viisil.”

Ühtse telekommunikatsioonituru täieliku potentsiaali realiseerimiseks esitatakse komisjoni soovituses kulutegurid, mida peaksid arvesse võtma kõik ELi riikide reguleerivad asutused, kui nad kehtestavad lõpetamistasusid, mis ei ole turuhinnad, vaid mida reguleeritakse riiklikul tasandil. Sellega ühtlustatakse lõpetamistasud praegustest tunduval madalamal tasemel (ligikaudu 1,5–3 eurosenti minutis 2012. aasta lõpuks vastavalt komisjoni talituste töödokumendile, mis on lisatud soovitusele). Lõpetamistasud peaksid põhinema tõhusa operaatori tegelikel kuludel ning neid tuleks kohaldada ühtmoodi kõigi operaatorite suhtes. Erandeid lubatakse piiratud ajavahemikuks teatavatel tingimustel seoses operaatorite kontrolli alt väljas olevate kulude erinevusega.

Komisjon on tuvastanud kogu Euroopas vastuolusid, hinnates viimase kuue aasta jooksul riiklike reguleerivate asutuste esitatud umbes 120 lõpetamistasudega seotud regulatiivset ettepanekut. Mobiilikõnede lõpetamise tasud (keskmiselt 8,55 eurosenti minutis) on samuti umbes kümme korda suuremad kui tavatelefonikõnede lõpetamise tasud (keskmiselt 0,57–1,13 eurosenti minutis). Prantsusmaa reguleeriva asutuse ARCEP arvates peaksid tõhusad mobiilikõnede lõpetamise tasud olema vahemikus 1–2 eurosenti minutis.

Kaudne toetus mobiilioperaatoritele

Komisjoni arvates ei saa kõnealuseid erinevusi põhjendada kulude, võrkude või riigisiseste tegurite erinevustega. Need kujutavad endast kaudset toetust suure turuosaga mobiilioperaatoritele, kahjustades väikese turuosaga ja tavatelefonioperaatoreid. Samuti suunavad need rahalisi vahendeid eemale kriitilistest investeeringutest, nagu ülikiirete internetivõrkude täiustamine, ning takistavad arendamast selliseid uuenduslikke teenuseid nagu ühtlustatud tavatelefoni- ja mobiilitooted ning konkurentsivõimeliste hindadega liitkõnepaketid.

Lõpetamistasud kujutavad endast operaatorite jaoks nii tulusid kui ka kulusid: kui üks operaator saab nende eest vähem tulusid, on teise operaatori kulud väiksemad. Nelja-aastase ajavahemiku jooksul aastatel 2009–2012, mil reguleerivad asutused võtavad kasutusele soovituses visandatud ühtlasema lähenemisviisi, võivad väiksemad mobiilioperaatorid (kes edastavad teistesse võrkudesse rohkem kõnesid, kui nad vastu võtavad) loota, et neil tuleb oma suurematele konkurentidele vähem maksta, tavatelefonioperaatorid maksaksid samuti vähem ja teeniksid seega umbes 2 miljardit eurot lisatulu ning tarbijad säästaksid eeldatavalt vähemalt 2 miljardit eurot. Pikaajaline mõju on isegi suurem, kuna operaatorid loovad uusi tulusid, kusjuures uutel operaatoritel on stiimul turule siseneda ja kasvada ning tarbijatele toovad kasu madalamad hinnad ja uuenduslikumad teenused. Kõigi ELi riikide reguleerivad asutused peaksid kohaldama lõpetamistasude suhtes soovitatud lähenemisviisi 2012. aasta lõpuks. Piiratud ressurssidega reguleerivad asutused võivad piiratud aja jooksul veel siiski kasutada erinevat lähenemisviisi, kuni nad saavutavad samasuguse konkurentsivõimelise tulemuse.

Taustteave

Tänane soovitus lõpetamistasude reguleerimise kohta ELis on avaliku arutelu (juuni–september 2008 (IP/08/1016)), liikmesriikides toimunud arutelu (oktoober 2008 – veebruar 2009) ning Euroopa Parlamendi 30-päevase kontrolli jätk.

Komisjon ühtlustab ELi telekommunikatsioonieeskirjade raamdirektiivi artikli 19 alusel ELi telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamist ühtsel turul, et edendada konkurentsi ja suurendada kasu, mida saavad tarbijad.

Vt ka MEMO/09/222

Soovitus ja komisjoni talituste töödokument on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Euroopa reguleerivate asutuste töörühma seisukoht lõpetamistasude kohta:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar