Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bruxelles, den 7. maj 2009

Telesektoren: Kommissionen griber ind for at øge konkurrencen

Europa-Kommissionen fastlagde i dag klare retningslinjer til EU's telemyndigheder angående den omkostningsbaserede metode, som skal benyttes ved beregningen af termineringstakster – dvs. en gros-gebyrer, som teleselskaberne opkræver for at forbinde opkaldet fra et andet teleselskabs net, og som udgør en del af enhver telefonregning. Retningslinjerne er udformet som en "henstilling", som nationale telemyndigheder er forpligtet til at tage "størst muligt hensyn" til. Af henstillingen fremgår det udtrykkeligt, at taksterne for opkaldsterminering på nationalt niveau udelukkende må baseres på de faktiske omkostninger, som en omkostningseffektiv operatør må afholde for at etablere forbindelsen. Elimineres prisforvridninger mellem teleselskaber i hele EU, vil dette medføre lavere forbrugerpriser for taletelefoni inden for og mellem medlemsstaterne og dermed besparelser for erhvervskunder og private husholdninger på mindst 2 mia. EUR i 2009-2012, og investeringer og innovation vil få et løft i hele telesektoren. Der var i 2008 stor forskel på mobiltermineringstakster i EU – fra 2 eurocent pr. minut (i Cypern) til 15 eurocent pr. minut (i Bulgarien). Mobiltermineringstakster ligger (med et gennemsnit på 8,55 eurocent pr. minut) typisk også ca. 10 gange over fastnettermineringstakster (der gennemsnitligt set varierer mellem 5,7 og 1,13 eurocent pr. minut). Højere mobiltermineringstakster gør det vanskeligere for fastnetoperatører og små mobiloperatører at konkurrere med store mobiloperatører. Disse forskelle og uensartet regulering undergraver det indre marked og EU's konkurrenceevne.

"På trods af nogle nationale telemyndigheders indsats for at tilnærme termineringstaksterne til de faktiske omkostninger er de fortsat meget uensartede i hele EU, og afstanden mellem fastnet- og mobiltermineringstakster er stor. Dette er ikke i tråd med den stigende konvergens mellem fastnet- og mobiltelefoni, og det kan føre til alvorlig konkurrenceforvridning mellem medlemsstater og operatører", udtalte Viviane Reding, EU's kommissær for telekommunikation. "Kommissionen besluttede i dag at gribe ind over for disse konkurrenceforvridninger i det indre marked, som står i vejen for investeringer i opgraderingen af faste net til fibernet, og som forbrugeren i sidste ende betaler prisen for".

"En nedbringelse af termineringstakster til et niveau, som modsvarer omkostningerne, vil øge konkurrencen til gavn for de europæiske forbrugere", udtalte EU's konkurrencekommissær, Neelie Kroes. "En stringent og harmoniseret regulering er en forudsætning for at sikre, at den eksisterende konkurrenceforvridning elimineres i hele EU, og at innovative nye produkter, som kombinerer fastnet- og mobilopkald, vil fremspire. Derfor udgør Kommissionens aktuelle beslutning en milepæl i den konkurrencefremmende udvikling af EU's telesektorlovgivning."

Med henblik på at udnytte det indre telemarkeds fulde potentiale opregner Kommissionens henstilling en række omkostningsfaktorer, som alle EU's nationale telemyndigheder bør tage i betragtning ved fastsættelsen af termineringstakster, som ikke er markedspriser, men reguleres af de nationale telemyndigheder. Derved vil termineringstaksterne konvergere mod et betydeligt lavere niveau, end det er tilfældet i dag (til ca. 1,5 – 3 eurocent pr. minut ved udgangen af 2012, ifølge et arbejdsdokument fra Kommissionen, som ledsager henstillingen). Termineringstakster bør bygge på omkostningerne hos en omkostningseffektiv operatør og gælde for alle operatører på samme niveau. Der indrømmes undtagelser på visse betingelser for en begrænset tidsperiode, for så vidt angår omkostningsafvigelser, som operatøren ikke er herre over.
Kommissionen har påpeget manglende overensstemmelse overalt i Europa i forbindelse med en gennemgang af ca. 120 reguleringsforslag fra nationale telemyndigheder vedrørende termineringstakster over de seneste 6 år. Mobiltermineringstakster ligger (med et gennemsnit på 8,55 eurocent pr. minut) også ca. 10 gange over fastnettermineringstakster (der gennemsnitligt set varierer mellem 5,7 og 1,13 eurocent pr. minut). Den franske telemyndighed, ARCEP, anslår, at omkostningseffektive mobiltermineringstakster ville ligge i størrelsesorden 1 – 2 eurocent pr. minut.

Indirekte støtte til mobiloperatører

Efter Kommissionens opfattelse kan disse variationer ikke begrundes med forskelle i de bagvedliggende omkostninger, telenettene eller særlige nationale forhold. De udgør en indirekte støtte til gavn for mobiloperatører med en høj markedsandel til skade for mindre operatører og fastnetoperatører. De dræner også finansieringsmidler fra afgørende investeringer, f.eks. opgradering af telenettet til højhastighedsinternet, og blokerer for innovative tjenester som f.eks. konvergerende fastnet/mobilprodukter og bundtede opkald til konkurrencedygtige priser.

Termineringstakster udgør såvel indtægter som udgifter for operatører. Når én operatør ikke tjener så meget på dem, mindskes en anden operatørs omkostninger. I de fire år 2009—2012 i takt med, at telemyndighederne tilpasser sig den mere sammenhængende fremgangsmåde, der skitseres i henstillingen, kan mindre mobiloperatører (som netto sender opkaldstrafik til andre net) forvente at skulle betale mindre til deres større konkurrenter, fastnetoperatører kunne opnå ekstraindtægter på mindst 2 mia. EUR ved at betale lavere, omkostningsbaserede termineringstakster for opkald fra fastnet til mobilnet, og forbrugerne forventes at kunne spare mindst 2 mia. EUR. Virkningen på længere sigt vil blive større endnu i takt med, at operatørerne skaber nye indtægter, nye operatører tilskyndes til at etablere sig og vokse på markedet, og forbrugerne får gavn af lavere priser og større innovation af tjenester.

Alle EU's nationale telemyndigheder bør anvende fremgangsmåden i henstillingen med hensyn til termineringstakster senest ved udgangen af 2012. Men nationale telemyndigheder med begrænsede ressourcer kan anvende andre fremgangsmåder i en begrænset yderligere periode, så længe de opnår de samme konkurrencefremmende resultater.

Baggrund

Den aktuelle henstilling om regulering af termineringstakster er resultatet af en høring af offentligheden (juni til september 2008 (IP/08/1016)) og af medlemsstaterne (oktober 2008 til februar 2009) samt en 30 dages gennemgang hos Europa-Parlamentet.

I medfør af artikel 19 i rammedirektivet om EU's regler på teleområdet harmoniserer Kommissionen yderligere anvendelsen af EU's teleregler på det indre marked for at fremme konkurrencen til fordel for forbrugerne.

Se også MEMO/09/222

Henstillingen og arbejdsdokumentet findes på adressen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppes holdning angående termineringstakster:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar