Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Брюксел, 7 май 2009 г.

Далекосъобщения: Комисията предприема действия за увеличаване на конкуренцията при цените за терминиране

Днес Европейската комисия зададе ясни насоки на европейските регулаторни органи в областта на далекосъобщенията относно основаващия се на разходите метод, който да се използва при изчисляване на цените за терминиране — представляващите част от телефонната сметка на всеки абонат такси на едро, с които операторите облагат осъществяването на крайната връзка за повикване от мрежата на друг оператор. Насоките са под формата на „препоръка“, с която националните регулаторни органи са задължени да „се съобразяват в максимална степен“. В препоръката се посочва изрично, че цените за терминиране на национално равнище следва да се основават единствено на реалните разходи, направени от ефективен оператор за осъществяване на връзката. Премахването на ценовите деформации между телефонните оператори в ЕС ще снижи потребителските цени за гласови повиквания в рамките на отделните държави-членки и между тях, с което през периода 2009—2012 г. ще бъдат спестени поне 2 милиарда евро на корпоративните и битовите потребители, и ще подпомогне инвестициите и иновациите в целия далекосъобщителен сектор. През 2008 г. цените за терминиране на мобилна връзка са се движили в широки граници в ЕС — от 2 евроцента за минута (в Кипър) до 15 евроцента за минута (в България). Цените за терминиране на мобилна връзка (средно 8,55 евроцента за минута) също така са средно 10 пъти по-високи от тези за терминиране на фиксирана връзка (движещи се средно от 0,57 до 1,13 евроцента за минута). По-високите цени за терминиране на мобилна връзка затрудняват операторите на фиксирана връзка и малките оператори на мобилна връзка да се конкурират с големите оператори на мобилна връзка. Тези отклонения и различаващите се регулаторни подходи подкопават единния пазар и европейската конкурентоспособност.

„Въпреки усилията на някои национални регулаторни органи за приближаване на цените за терминиране към реалните разходи за него, те продължават да са твърде неравни в ЕС, като в тези цени съществува голямо различие между фиксираната и мобилната връзка. Това не е в съответствие с растящата конвергенция между фиксираната и мобилната телефония и може да доведе до сериозни нарушения на конкуренцията между държавите-членки и операторите“, заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по далекосъобщенията. „Комисията реши да се намеси днес срещу тези нарушения на конкуренцията на единния пазар, възпиращи инвестициите за модернизиране на мрежите за фиксирана връзка чрез влакнестооптична технология, цената за което се плаща от крайните потребители.“

Европейският комисар за конкуренцията Нели Крус заяви: „Понижаването на цените за терминиране до ефективно ниво ще повиши конкуренцията в полза на европейските потребители. Само един щателен и хармонизиран подход към регулирането ще гарантира премахването на съществуващите нарушения на конкуренцията в целия ЕС и появата на иновативни нови продукти, съчетаващи фиксирана и мобилна връзка. Ето защо днешното решение на Комисията е важен етап в развитието на регулирането в ЕС на далекосъобщенията в посока на повишаване на конкуренцията.“

За оползотворяване на пълния потенциал на единния далекосъобщителен пазар, в препоръката на Комисията се определят ценови фактори, с които всички национални регулаторни органи в ЕС следва да се съобразяват, когато определят цените за терминиране, които не са пазарни, а се задават от националните регулаторни органи. Това ще доведе до сближаване на цените за терминиране на значително по-ниско равнище от сегашното (до приблизително 1,5 — 3 евроцента за минута до края на 2012 г. съгласно работен документ на службите на Комисията, придружаващ препоръката). Цените за терминиране следва да се основават на разходите на ефективен оператор и да се прилагат към всички оператори на същото равнище. Изключения се позволяват при определени условия за ограничен период от време за различия в разходите, които са извън контрола на оператора.

Комисията установи несъответствия в рамките на ЕС в резултат на оценката на около 120 регулаторни предложения от националните регулаторни органи през последните 6 години във връзка с цените за терминиране. Цените за терминиране на мобилна връзка (средно 8,55 евроцента за минута) също така са около 10 пъти по-високи от тези за терминиране на фиксирана връзка (движещи се средно от 0,57 до 1,13 евроцента за минута). Според френския регулаторен орган ARCEP ефективните цени за терминиране на мобилна връзка би трябвало да са между 1,00 и 2,00 евроцента за минута.

Косвени субсидии за операторите на мобилна връзка

Комисията счита, че тези отклонения не могат да бъдат оправдани с различия в съответните разходи, мрежи или национални характеристики. Те представляват косвена субсидия, от която се ползват оператори на мобилна връзка с голям пазарен дял в ущърб на по-малките оператори, както и на операторите на фиксирана връзка. Те отклоняват също така средства от особено важни инвестиции, като например за модернизиране на високоскоростни интернет мрежи, и пречат за навлизането на иновативни услуги като продукти за комбинирана фиксирана и мобилна връзка, както и предлагане на пакети от повиквания на конкурентни цени.

Цените за терминиране представляват за операторите както приход, така и разход: когато един оператор осъществи по-малки приходи от тях, тогава за друг оператор възникват по-малко разходи. С възприемането през четиригодишния период 2009—2012 г. от регулаторните органи на по-съгласувания подход, описан в общи черти в препоръката, по-малките оператори на мобилна връзка (които пращат към други мрежи по-голям трафик от повиквания, отколкото получават от тях) могат да очакват намаляване на плащанията си към своите по-големи конкуренти, операторите на фиксирана връзка биха могли да получат допълнителни приходи от поне 2 милиарда евро от плащането на по-ниски, основаващи се на разходите цени за терминиране на повиквания от фиксирани към мобилни мрежи, а потребителите — да спестят поне 2 милиарда евро.

Въздействието в по-дългосрочен план ще бъде дори още по-голямо, тъй като операторите генерират нови приходи, новите оператори имат стимул да навлязат на пазара и да се разрастват, а потребителите се възползват от по-ниски цени и от по-големи иновации в услугите.

Всички национални регулаторни органи следва да прилагат препоръчания подход спрямо цените за терминиране най-късно от края на 2012 г. Националните регулаторни органи с ограничени ресурси могат да използват обаче различни подходи през ограничен допълнителен период, стига да постигат същия резултат — повишаване на конкуренцията.

История

Днешната препоръка относно регулирането на цените за терминиране в ЕС последва допитване до обществото (юни до септември 2008 г. (IP/08/1016) и до държавите-членки (октомври 2008 г. до февруари 2009 г.), както и 30-дневно разглеждане от Европейския парламент.

Съгласно член 19 от Рамковата директива относно правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, Комисията хармонизира прилагането на тези правила на единния пазар за насърчаване на конкуренцията и повишаване на ползата за потребителите.

Вж. също MEMO/09/222

Препоръката и работният документ на службите на Комисията могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Становището на Групата на европейските регулаторни органи относно цените за терминиране е на адрес:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar