Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/706

Bruxelles, den 6. maj 2009

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk ordning for eksportkreditforsikring

Europa-Kommissionen har efter EF-traktatens statsstøtteregler godkendt en foranstaltning, som Danmark har truffet for at begrænse den nuværende finanskrises negative konsekvenser for eksportfirmaer. Kommissionen finder, at foranstaltningen er i overensstemmelse med Kommissionens midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (se IP/08/1993). Foranstaltningen forudsætter navnlig markedskonform aflønning og vedrører forsikringsdækning, som i øjeblikket ikke kan fås på det private marked. Kommissionen har tilladt foranstaltningen frem til den 31. december 2010.

EU's kommissær med ansvar for konkurrence, Neelie Kroes, erklærer: "Den danske foranstaltning sætter Danmark i stand til at hjælpe eksportfirmaer med fortsat at skabe værdi og undgår samtidig at fortrænge private firmaer fra kreditforsikringsmarkedet".

Ifølge den anmeldte ordning vil det statsejede Eksport Kredit Fonden (EKF) yde eksportkreditforsikring som et supplement til den forsikringsdækning, det private marked udbyder. Ifølge forsikringsaftalen med de private kreditforsikringsselskaber er det tanken, at EKF overtager den del af risikoen, som er forbundet med de transaktioner, som private forsikringsselskaber ikke længere vil dække. Både de private forsikringsselskaber og eksportørerne vil forsat bære en del af risikoen.

Kommissionen har konkluderet, at foranstaltningen er i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i Kommissionens midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (se IP/08/1993). Navnlig opfylder foranstaltningen følgende kriterier:

  • Det er ikke længere muligt at opnå den fornødne dækning på det private forsikringsmarked som følge af finanskrisen.
  • De præmier, som EKF kræver, er afstemt efter præmierne på det private marked, som foreskrevet i beskyttelsesklausulen i Kommissionens meddelelse om kortfristet kreditforsikring. Præmierne er sat på et niveau, der giver eksportørerne incitament til at benytte sig af private forsikringsselskaber, så snart det bliver muligt at opnå tilstrækkelig dækning på det private marked.

Foranstaltningen omfatter endvidere sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at foranstaltningen uberettiget kommer økonomisk usunde transaktioner og modparter, der selv under normale markedsforhold ikke ville opnå dækning, til gode.

En ikke-fortrolig udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummeret N 198/2009 i State Aid Register på webstedet DG Competition, når alle spørgsmål omkring fortrolighed er blevet afklaret. I rubrikken State Aid Weekly e-News findes en oversigt over alle statsstøttebeslutninger offentliggjort på internet og i EU-Tidende.


Side Bar