Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/703

Brussels, 5 May 2009

Na cestě k obnově: Politika soudržnosti pomůže Evropě dostat se ven z krize, říká komisařka Hübnerová a komisař Špidla

Komisařka Danuta Hübnerová (regionální politika) a komisař Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti) dnes uvítali konečné uzavření dohody mezi Radou a Evropským parlamentem, jejímž cílem je podpořit balíček opatření politiky soudržnosti v odpovědi na hospodářskou krizi. Součástí tohoto komplexního balíčku opatření jsou velké finanční vklady vyplacené jakožto dodatečné zálohy ze strukturálních fondů, dále pak zrychlená řízení, jejichž cílem je urychlit provádění projektů, a možnost EU spolufinancovat opatření na zlepšení energetické účinnosti obydlí. Členské státy již obdržely doplňkovou částku ve výši 6,25 miliard EUR, vyplacenou jakožto dodatečnou zálohu: 4,5 miliard EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo vyplaceno v polovině dubna a o něco později byla vyplacena doplňková částka ve výši 1,5 miliard EUR z Evropského sociálního fondu.

Danuta Hübnerová v souvislosti s těmito rozhodnutími prohlásila: „Politika soudržnosti pomůže Evropě dostat se ven z krize. Výborná spolupráce Evropské komise s členskými státy, Evropským parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem nám umožnila dospět k dohodě rychlým a rozhodným způsobem. Vyzýváme nyní členské státy a regiony, aby plně využily všechny možnosti, které poskytuje evropská politika soudržnosti, a vybraly kvalitní projekty, které by využívaly podpory EU. Očekáváme, že tato opatření budou mít na hospodářství, zejména v oblasti stavebnictví, příznivé vedlejší dopady."

Komisař Špidla dodal: „Na evropské úrovni jsou naší prioritou č. 1 lidé - chceme udržet lidi v práci a pomoci těm, kteří práci ztratili, aby novou získali co nejdříve. Evropský sociální fond pomáhá tisícům Evropanů zlepšovat jejich schopnosti a rekvalifikovat se s cílem rozšířit jejich pracovní možnosti. Tato dohoda je další pomocí pro ty, kteří ztratili práci nebo jim hrozí, že práci ztratí. Tato dohoda menším organizacím umožní lépe pomáhat těm nezranitelnějším, a sice jednodušším způsobem.

Poskytnout členským státům a regionům náskok

Na konci roku 2008 Komise navrhla soubor změn v předpisech týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Evropský parlament tyto legislativní změny schválil dne 2. dubna. Dnes ministři členských států zasedající v Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) schválili opatření, která začnou platit na konci května.

Cílem tohoto kapitálového vkladu 6,25 miliard EUR, poskytnutého 27 členským státům, je podporovat provádění projektů, chránit pracovní místa a vytvářet nová. Od roku 2007 bylo díky dodatečným zálohám poskytnuto celkem téměř 30 miliard EUR předběžných plateb (viz příloha, kde jsou uvedeny částky přidělené jednotlivým členským státům), což představuje téměř 9 % z celkové částky 347 miliard EUR rozpočtu politiky soudržnosti na období 2007-2013. Součástí přijatého balíčku jsou následující změny:

  • Možnost bezprostředního poskytnutí finančních prostředků na „velké projekty“ (s celkovými náklady na jeden projekt přesahujícími 50 milionů EUR nebo 25 milionů EUR v případě projektů týkajících se životního prostředí) bez nutnosti předchozího schválení Evropskou komisí. V období od roku 2007 do roku 2013 by mělo být v Evropě realizováno kolem 900 velkých projektů, což představuje celkovou investici ve výši 120 miliard EUR (z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti).
  • Zjednodušení systému vyplácení záloh příjemcům v rámci režimů státních podpor. V praxi to znamená, že zálohy státních podpor vyplácené příjemcům mohou nyní činit 100 % dotčené částky.
  • Zjednodušení systému úhrad s cílem snížit administrativní zátěž příjemců a urychlit platby. Komise nyní bude schopna uhradit režijní náklady na základě paušálně stanoveného režimu nebo vyplatit jednorázové částky v případě malých projektů, např. na podporu zranitelných skupin.
  • Zlepšení řízení programů finančního inženýrství (EFRR/ESF) prostřednictvím kombinace subvencí a půjček. Program JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky) usnadňuje malým a středním podnikům, které jsou ekonomickou krizí silně zasaženy, přístup k finančním prostředkům. Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj mohou přispívat k vytváření velkých projektů prostřednictvím programu JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech). Iniciativa JASMINE (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě) poskytuje zvláštní podporu nebankovním poskytovatelům mikroúvěrů.
  • Možnost poskytnutá všem členským státům využívat prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (až do výše 4 % přidělených prostředků) na zlepšení energetické účinnosti a opatření na využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. EU může tedy spolufinancovat národní nebo regionální programy s cílem podpořit zavádění dvojitého zasklení oken, izolace stěn a instalaci solárních panelů. Předchozí legislativa poskytovala novým členským státům pouze omezenou možnost věnovat na bydlení prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V prosinci již byla schválena další změna, která stanoví, že pravidla pro „projekty vytvářející příjmy“, jako jsou například placené dálnice, se vztahují pouze na projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti, a jejichž celková částka přesahuje 1 milion EUR.

Poznámka pro redaktory

Další informace naleznete na internetové adrese

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

EU se zabývá sociálním rozměrem hospodářské krize:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

PLÁN EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ OBNOVY

Dodatečné zálohy z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu

DUBEN 2009

[ ]


Side Bar