Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasburg, 5 maja 2009 r.

Prawa konsumenta: Komisja pragnie, aby konsumenci mogli korzystać z Internetu bez granic

Komisja Europejska uruchomiła dziś nowy przewodnik internetowy eYouGuide, w którym można znaleźć praktyczne rady na temat „cyfrowych praw” gwarantowanych konsumentom przez prawo unijne. Do stworzenia takiego przewodnika wezwał w 2007 r. Parlament Europejski. Przewodnik obejmuje kwestie praw konsumentów w stosunku do dostawców usług połączeń szerokopasmowych, zakupów internetowych, pobierania muzyki z sieci oraz ochrony danych osobowych w Internecie oraz na portalach społecznościowych. 48,5% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wyposażonych jest w szerokopasmowe łącze internetowe, ale – jak wykazały ostatnie badania Eurobarometru – brak zaufania do sieci powstrzymuje wielu konsumentów przed dokonywaniem transakcji online. Jedynie 12% Europejczyków korzystających z Internetu uznaje transakcje w Internecie za bezpieczne, 39% ma duże wątpliwości co do ich bezpieczeństwa, zaś 42% nie ośmieliłoby się dokonywać transakcji online. 65% użytkowników Internetu w UE nie wie, skąd czerpać informacje i rady na temat transgranicznych zakupów w UE. Jedna trzecia konsumentów byłaby gotowa rozważyć dokonanie zakupów online w innym państwie ze względu na lepszą jakość bądź cenę, ale jedynie 7% faktycznie się na to decyduje. Dostarczenie konsumentom jasnych informacji o przysługujących im prawach zwiększy zaufanie i pomoże uwolnić pełen gospodarczy potencjał jednolitego Europejskiego rynku internetowego, którego dochody wynoszą 106 mld EUR.

„Internetowe prawa konsumenta w UE nie powinny zależeć od tego, gdzie zarejestrowano przedsiębiorstwo lub stronę internetową. Granice między państwami nie powinny dłużej komplikować życia konsumentom, jeśli zapragną oni kupić w Internecie książę lub pobrać piosenkę”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Mimo poczynionych do tej pory postępów, nadal musimy zapewnić funkcjonowanie jednolitego rynku zarówno dla konsumentów, jak i dla działalności gospodarczej w sieci”.

„Jeśli chcemy, aby konsumenci swobodnie dokonywali zakupów i korzystali z możliwości oferowanych przez komunikację cyfrową, musimy dać im pewność w zakresie ochrony ich praw. Oznacza to ustanowienie i wprowadzenie w życie jasno określonych praw konsumenta, spełniających wysokie standardy obowiązujące na tradycyjnym rynku. Internet ma bardzo wiele do zaoferowania konsumentom, ale musimy stworzyć sytuację zaufania, która pozwoli swobodnie i spokojnie dokonywać w nim zakupów”, powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. ochrony konsumentów.


Przewodnik po prawach konsumenta dziś

W eYouGuide znajdujemy objaśnienie konkretnych praw europejskich konsumentów korzystających z Internetu lub robiących zakupy w sieci, które ukształtowały się dzięki 25-letniej tradycji unijnych zasad ochrony konsumentów. W trakcie korzystania z Internetu europejski konsument korzysta z prawa do:

-           uzyskania przed dokonaniem zakupu jasnych informacji o cenach i warunkach sprzedaży;

-           decydowania o tym, czy i w jaki sposób będą przetwarzane jego dane osobowe;

-           wysyłki zakupów w ciągu 30 dni od ich dokonania;

-           możliwości wycofania się z umowy w ciągu 7 dni roboczych od zakupu, jeśli konsument zmieni zdanie;

-           przynajmniej 2-letniej gwarancji na zakupione produkty;

-           ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami, nieuczciwymi klauzulami w umowach oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Konsumenci mogą być pewni, że wszystkie te prawa obowiązują na stronach internetowych z oznaczeniem .eu . W odróżnieniu do stron „.com” lub „.net”, strony z adresem zakończonym na „.eu” (co oznacza domenę najwyższego poziomu otwartą w 2006 r., która liczy obecnie 3 mln stron internetowych, IP/09/536 ), muszą być zarejestrowane przez osobę lub spółkę z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich UE i podlegają przepisom prawa europejskiego.

Prawa konsumenta jutro – „agenda cyfrowa”

Viviane Reding i Meglena Kuneva wskazały na luki w przepisach wspólnotowych, których uzupełnienie może doprowadzić do zwiększenia zaufania konsumentów i polepszenia funkcjonowania jednolitego rynku działalności gospodarczej. W zaproponowanej przez obie komisarz wspólnej „agendzie cyfrowej” określono 8 najważniejszych dziedzin, w których potrzebne są działania na poziomie UE:

1.       Zwalczanie spamu poprzez wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich i państwach sąsiadujących z UE sankcji z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego o porównywalnej skuteczności. Zakaz spamu obecny jest w prawie unijnym od 2003 r., ale mimo tego 65% europejskich użytkowników Internetu nadal skarży się na jego nadmierną ilość. 19,8% spamu na świecie pochodzi z USA, 9,9% z Chin, a aż 23,4% z Europy, gdzie w czołowej dwunastce znajdują się Włochy (3%), Hiszpania (2,9%), Wielka Brytania (2,7%) i Niemcy (2,4%) Do tego dokładają się państwa sąsiadujące z UE: Turcja (4,4%) i Rosja (6,4%).

2.       Zagwarantowanie, aby na sytuację konsumenta nie miał wpływu kraj pochodzenia treści cyfrowych (muzyka, gry, filmy, ksiązki), poprzez stworzenie gruntu dla międzynarodowych systemów licencjonowania treści online.

3.       Zagwarantowanie konsumentom sytuacji pewności prawnej w zakresie wykorzystywania pobranych z Internetu objętych prawami autorskimi piosenek, nagrań wideo oraz filmów poprzez zniesienie obecnego rozdrobnienia przepisów dotyczących powielania na potrzeby prywatne.

4.       Rozszerzenie zasad ochrony konsumentów na umowy licencyjne dotyczące produktów, takich jak oprogramowanie antywirusowe, gry lub inne pobrane z Internetu treści objęte licencją. Licencjonowanie powinno być gwarantem tych samych praw podstawowych jak w przypadku zakupu produktów, tj. prawa do otrzymania produktu zgodnego z uczciwymi warunkami handlowymi.

5.       Zagwarantowanie, aby do konsumentów docierały w odpowiedni sposób informacje dotyczące polityki ochrony prywatności i aby ochrona ta przebiegała na uczciwie określonych warunkach umownych.

6.       Zaradzenie rozdrobnieniu i niekompletności przepisów o „e-Dostępności”, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym (stanowiącym 15% populacji UE) korzystanie ze stron internetowych, elektronicznych form płatności i innych usług online.

7.       Zbadanie możliwości zwiększenia zaufania do płatności online, w tym poprzez wykorzystanie już sprawdzonych modeli, jak system wycofania transakcji z karty kredytowej, który jest wyjściem ostatecznym pozwalającym konsumentom na anulowanie płatności na rzecz sprzedawców, którzy nie przestrzegają przepisów.

8.       Współdziałanie ze stowarzyszeniami branżowymi i konsumenckimi w celu opracowania europejskiej skali oznaczania zaufania do internetowych stron detalicznych, które stosują się do najlepszych praktyk.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa eYouGuide:

http://ec.europa.eu/eyouguide (wejście online: 5 maja o godz. 16:00)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania konsumentów do środowiska cyfrowego:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//PL

Nowy sondaż Eurobarometru „ Consumer Confidence in the Information Society” dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 


Side Bar