Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbourg, 5. mai 2009

Tarbijaõigused: komisjon soovib, et tarbijad saaksid veebis surfata piirideta

Euroopa Komisjon käivitas täna uue võrguvahendi eYouGuide, mis annab praktilisi nõuandeid tarbijate „digitaalõiguste” kohta, mis tulenevad ELi õigusaktidest. Juhend eYouGuide on vastus Euroopa Parlamendi 2007. aasta üleskutsele ja selles käsitletakse erinevaid tarbijaküsimusi, nagu õigused lairibaühenduse pakkuja ees, veebis sisseoste tehes ja muusikat alla laadides ning isikuandmete kaitse võrgus ja suhtlusvõrkudes. Kuigi 48,5%-l ELi majapidamistest on lairiba-internetiühendus, takistab uue Eurobaromeetri uuringu kohaselt usalduse puudumine paljudel tarbijatel jätkuvalt võrgutehingute sooritamist. Üksnes 12% ELi veebikasutajatest tunneb end internetis tehinguid tehes turvaliselt, samas kui 39%-l ELi internetikasutajatest on tõsiseid kahtlusi turvalisuse suhtes ja 42% ei söanda sooritada võrgupõhiseid finantstehinguid. 65% ELi internetikasutajatest ei ole kursis, kust saada teavet ja nõu piiriülese kaubanduse kohta ELis. Kolmandik tarbijatest kaaluks võrgupõhiste ostude sooritamist teisest riigist, kuna see on odavam või parem, kuid vaid 7% teeb seda ka tegelikult. Tarbijatele selge teabe andmine nende õiguste kohta suurendab usaldust ja aitab täielikult ära kasutada 106 miljardi euro suuruse tuluga Euroopa ühtse võrguturu majanduslikku potentsiaali.

„Tarbijate võrguõigused ei tohiks Euroopa Liidus sõltuda ettevõtte või veebisaidi asukohast. Võrgu kaudu raamatut ostes või laulu alla laadides ei tohiks riigipiirid enam raskendada Euroopa tarbijate elu,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Peame saavutatud edust sõltumata tagama ühtse võrguturu nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele.”

„Kui me soovime, et tarbijad külastaksid erinevaid internetipoode ja kasutaksid ära digitaalside võimalusi, siis peaksime neile pakkuma kindlustunnet, et nende õigused on tagatud. See tähendab tavakaubandusvõrgus juba kehtivatele kõrgetele standarditele vastavate selgete tarbijaõiguste kehtestamist ja jõustamist. Internetil on tarbijatele palju pakkuda, kuid selleks, et inimesed saaksid rahuliku südamega oste sooritada, tuleb suurendada usaldust,” lausus ELi tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva.

Kehtivate tarbijaõiguste juhend

eYouGuide selgitab veebis surfavate või võrgu kaudu oste sooritavate Euroopa tarbijate konkreetseid õiguseid, mille aluseks on juba 25 aastat jõus olnud ELi tarbijakaitse eeskirjad. Võrgus olles on Euroopa tarbijatel ka õigus:  

-           saada enne ostu sooritamist selget teavet hindade ja tingimuste kohta;

-           otsustada, kas ja kuidas nende isikuandmeid töödeldakse;

-           saada kaup kätte 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist;

-           vähemalt seitsme tööpäeva pikkusele ostujärgsele järelemõtlemisajale, mille jooksul võib meelt muuta;

-           ostetud toodete vähemalt kaheaastasele garantiile;

-           olla kaitstud petturitest müüjate, ebaõiglaste lepingutingimuste ja kaubandustavade eest.

Tarbijad võivad olla kindlad, et kõik nimetatud õigused kehtivad kõikidel liitega „.eu” lõppevatel veebisaitidel. Erinevalt .com- või .net-lõpulistest veebisaitidest peab .eu-lõpulise veebisaidi (ELi tippdomeen lasti käiku 2006. aastal, praegu 3 miljonit saiti, IP/09/536 ) registreerima isik või ettevõtja, kes on asutatud ühes 27st ELi liikmesriigist, ja selle suhtes kohaldatakse ELi õigusakte.

„Digitaalne tegevuskava” tulevastele tarbijaõigustele

Volinikud Reding ja Kuneva juhtisid täna tähelepanu ka vajakajäämistele ELi eeskirjades, kus saaks veelgi täiustada tarbijate usaldust ja ettevõtjate ühtset turgu käsitlevaid aspekte. Ühises „digitaalses tegevuskavas” toovad kaks volinikku ELi võimalike meetmete jaoks välja kaheksa prioriteetset valdkonda.

1.       Võitlemine rämpspostiga kõikides ELi liikmesriikides ja naaberriikides sama tõhusate tsiviil- ja kriminaalsanktsioonidega. Rämpsposti keeld on olnud ELi õiguse osa alates 2003. aastast, kuid 65% eurooplastest kaebab jätkuvalt „ülemäärase rämpsposti” pärast. Kui 19,8% üleilmsest rämpspostist pärineb USAst ja 9,9% Hiinast, siis 23,4% tuleb Euroopast ning „esitosina” hulka kuuluvad Itaalia (3%), Hispaania (2,9%), Ühendkuningriik (2,7%) ja Saksamaa (2,4%). Sellele lisanduvad ELi naabrid Türgi (4,4%) ja Venemaa (6,4%).

2.       Selle tagamine, et tarbijatele ei loeks, millisest ELi riigist digitaalne infosisu (muusika, mängud, filmid, raamatud) pärineb, sillutades teed mitme riigi territooriumil kehtivatele võrgusisu litsentsimiskordadele.

3.       Tarbijatele kindlustunde andmine seoses sellega, mida võib teha allalaaditavate autoriõigusega kaitstud laulude, videote ja filmidega ning mida mitte, tehes lõpu praegusele killustatusele isiklikuks tarbeks kopeerimist käsitlevate õigusaktide vallas.

4.       Tarbijakaitse eeskirjade põhimõtete laiendamine selliste toodete litsentsimislepingutele nagu viirusekaitse eesmärgil allalaaditud tarkvara, mängud ja muu litsentsitud sisu. Litsentsimine peaks tarbijatele tagama samad põhiõigused nagu kauba ostmisel : õiguse saada toimiv toode õiglastel kaubandustingimustel.

5.       Selle tagamine, et võrgupakkumistega seotud isikuandmete kaitse eeskirjad oleks nõuetekohaselt avaldatud ja lepingutingimused oleks õiglased.

6.       E-juurdepääsetavust käsitlevate puudulike ja killustunud eeskirjade probleemi lahendamine, et puudega inimestel (15% ELi elanikkonnast) oleks veebisaitide, elektrooniliste maksete ja muude võrguteenuste kasutamine lihtsam.

7.       Võimaluste uurimine usalduse suurendamiseks võrgumaksete vastu, sh lähtumine edukatest mudelitest nagu krediitkaardimakse tagasinõudmine, mis võimaldab tarbijatel viimase võimalusena tühistada mittevastavatele ettevõtjatele tehtud makseid.

8.       Koostöö tegemine tööstusharu ja tarbijaühendustega, et luua Euroopa usaldusmärkide süsteem jaemüüjate veebisaitidele, mis vastavad parimatele tavadele.

Lisateave

eYouGuide’i veebisait:

http://ec.europa.eu/eyouguide   (võrgus: 5. mai, 16.00)

Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon tarbijate usalduse kohta digitaalse keskkonna vastu:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN

Uus Eurobaromeetri uuring „Tarbijate usaldus infoühiskonna vastu”:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

 


Side Bar