Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/699

V Bruselu dne 6. května 2009

Státní podpora: Komise schválila České republice dočasný režim pro poskytování půjček se sníženou úrokovou sazbou

Podle pravidel pro udělování státní podpory stanovených ve Smlouvě o ES schválila Komise režim podpory, který má pomoci podnikům potýkajícím se s finančními potížemi z důvodu omezování úvěrů za současné hospodářské krize. Toto opatření umožní vládním, regionálním i místním orgánům poskytovat podporu ve formě snížených úrokových sazeb u půjček na libovolnou dobu, které budou uzavřeny do 31. prosince 2010. Režim je v souladu s dočasným rámcem Komise pro opatření státní podpory, který dává členským státům další prostor, jak podnikatelským subjektům usnadnit přístup k financování za stávající hospodářské a finanční krize (viz IP/08/1993). Režim je časově omezen a zaměřuje se pouze na společnosti, jež nebyly k 1. červenci 2008 v obtížích. Je tedy slučitelný s ustanovením čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, který umožňuje poskytnout podporu k nápravě vážné poruchy v hospodářství některého členského státu.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Toto opatření usnadňuje podnikům postiženým současným hospodářským útlumem přístup k likviditě, aniž by vedlo k narušení hospodářské soutěže. Významně snižuje cenu půjček, což je účinný způsob, jak podpořit obchodní investice a oživení hospodářství.“

České orgány vypracovaly uvedené opatření podle pravidel dočasného rámce pro opatření státní podpory (viz IP/08/1993), která se týkají podpory ve formě dotovaných úrokových sazeb. Snížené úrokové sazby budou dostupné pro půjčky uzavřené nejpozději 31. prosince 2010, bude je však možné použít jen na úrokové platby do 31. prosince 2012. Po tomto datu budou podniky platit tržní sazby. Režim nemohou využít podniky, které byly v obtížích již 1. července 2008.

Tento režim je prvním opatřením České republiky, jež bylo schváleno podle dočasného rámce pro státní podpory, a je součástí širšího souboru opatření („Český přechodný rámec“) na podporu českého hospodářství.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v rejstříku státních podpor (State Aid Register) pod číslem N 237/2009 zveřejněno znění příslušného rozhodnutí, z nějž budou odstraněny důvěrné údaje. Seznam nových rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku je k dispozici na internetové stránce State Aid Weekly e-News.


Side Bar