Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/693

Bryssel den 4 maj 2009

Vårprognos 2009–2010: ett tufft 2009, men EU:s ekonomi stabiliseras när stödåtgärderna får effekt

Enligt kommissionens vårprognos förväntas BNP i EU sjunka med 4 % i år och i stort sett stabiliseras under 2010. De viktigaste orsakerna till lågkonjunkturen är att den globala finanskrisen har förvärrats, att världshandeln minskat drastiskt och att bostadsmarknaderna i vissa länder har justerats. Tillväxten förväntas emellertid till viss del komma igång igen under 2010, då de skattemässiga och monetära stimulansåtgärderna får effekt. Arbetsmarknaden kommer att påverkas kraftigt, och arbetslösheten i EU förväntas stiga till 11 % under 2010. Underskottet i de offentliga finanserna beräknas också öka starkt, till 7,25 % under 2010. Det återspeglar både nedgången och de diskretionära åtgärder som har vidtagits till stöd för ekonomin i enlighet med den ekonomiska återhämtningsplan för Europa som föreslagits av kommissionen.

”Den europeiska ekonomin befinner sig i den djupaste och mest omfattande lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Men de ambitiösa åtgärder som regeringar och centralbanker har vidtagit under dessa exceptionella förhållanden förväntas hejda fallet i ekonomin i år, och skapa förutsättningar för en återhämtning nästa år. För att detta ska kunna ske måste vi skynda på att rensa upp bland de osäkra tillgångarna i bankernas balansräkningar, och skjuta till kapital till bankerna där detta är lämpligt”, säger kommissionens ledamot Joaquín Almunia med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Den globala tillväxten vänder uppåt igen

Förvärrandet av finanskrisen ledde under vintern till minskad aktivitet globalt och till ett abrupt fall i världshandeln och industriproduktionen. Den ekonomiska nedgången har dragit med sig ett allt större antal länder i sitt kölvatten, däribland även tillväxt- och utvecklingsländer. Den globala BNP-tillväxten förväntas emellertid vända uppåt igen under andra halvan av 2009, då de skattemässiga och monetära stimulansåtgärderna får effekt och den finansiella krisen gradvis ebbar ut. Den globala tillväxten förväntas under 2010 uppnå 2 %.

Kraftig lågkonjunktur i EU, men med slutet i sikte

Den lågkonjunktur som vi gick in i under andra kvartalet 2008 förvärrades mot slutet av året, då både EU:s och euroområdets BNP minskade med ungefär 1,5 % (på kvartalsbasis) under det sista kvartalet. Undersökningar och faktauppgifter tyder på en ytterligare försämring under första kvartalet i år. Alla medlemsländer påverkas av nedgången, även om utsikterna varierar beroende på deras relativa exponering för finanskrisen, dynamiken på bostadsmarknaden och graden av öppenhet.

När finansmarknaderna stabiliseras, investerarnas förtroende förbättras och det finanspolitiska stödet och de penningpolitiska åtgärderna gradvis får effekt i den faktiska verksamheten bör BNP-fallet avta mot slutet av detta år, och tillväxttalen bör börja peka uppåt något under 2010.

Nedgången berör inte bara alla medlemsländer utan också nästan all efterfrågan. De privata investeringarna drabbas särskilt hårt. Det tyder på att förväntningarna på efterfrågan är mycket låga, att kapacitetsutnyttjandet har rasat och att finansieringsvillkoren fortfarande är begränsade. Även exporten har minskat starkt till följd av det påtagliga fallet i världshandeln. Den privata konsumtionen ligger fortfarande på en relativt hög nivå, bland annat till följd av lägre oljepriser och lägre inflation. Men man räknar med att de reala disponibla inkomsterna kommer att dämpas till följd av en gradvist försämrad arbetsmarknad. Det är bara den offentliga konsumtionen och de offentliga investeringarna som kommer att bidra till tillväxten i år, delvis tack vare de budgetära stimulansåtgärder som vidtagits inom ramen för EU:s återhämtningsplan.

Arbetsmarknaden och de offentliga finanserna drabbas hårt

Försämringen av den europeiska arbetsmarknaden började under förra året. Denna marknad reagerar vanligtvis med viss fördröjning på ekonomisk nedgång. Sysselsättningen förväntas i år minska med ungefär 2,5 % både i EU och i euroområdet, och med ytterligare 1,5 % under 2010. Det leder till att omkring 8,5 miljoner arbetstillfällen försvinner under dessa två år, att jämföra med de 9,5 miljoner nya jobb som skapades netto under 2006–2008.

De offentliga finanserna drabbas också hårt av lågkonjunkturen. EU:s budgetunderskott kommer antagligen att fördubblas i år (från 2,3 % av BNP 2008 till 6 %) och öka ytterligare under 2010 (till 7,25 %). Den kraftiga försämringen av det finansiella läget generellt beror delvis på nedgången i sig, eftersom de automatiska stabilisatorerna är relativt omfattande i Europa, men den återspeglar även de avsevärda budgetära stimulansåtgärder som vidtagits till stöd för ekonomin.

Tillfälligt mycket låg inflation

Inflationen har fallit brant under de senaste månaderna och förväntas fortsätta att falla under andra och tredje kvartalet i år. Anledningen är fortsatta baseffekter, svaga ekonomiska framtidsutsikter och en förväntad nedgång av priserna på råvaror. Totalt sett förväntas inflationen (HIKP) under 2009 bli lite mindre än 1 % i EU (och 0,5 % i euroområdet), och under tredje kvartalet förväntas den nå botten i båda regionerna. När baseffekterna av tidigare höjningar av energi- och livsmedelspriser i höst försvinner från årssiffrorna räknar man med att inflationen (HIKP) gradvis kommer att öka till omkring 1,25 % nästa år.

Läget är fortfarande mycket osäkert

När den globala ekonomin nu står inför den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget är prognoserna för ekonomi och inflation mycket osäkra. Risken för en prognos som är sämre än väntat beror framför allt på effekterna av finanskrisen och på hur starka återkopplingarna är mellan olika ekonomiska sektorer. Å andra sidan kan de skattemässiga och monetära stimulansåtgärderna visa sig vara effektivare än väntat när det gäller att återställa finansmarknadernas stabilitet och förtroende och att stödja ekonomin. Riskerna i samband med inflationsutsikterna ser i år ut att vara rimliga. Det beror på hur råvarupriserna kan utvecklas och på pris- och lönesättningen.

En mer detaljerad rapport finns på Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14927_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar