Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/693

V Bruseli 4. mája 2009

Jarná prognóza na roky 2009 – 2010: náročný rok 2009, hospodárstvo EÚ sa však po nadobudnutí účinnosti podporných opatrení stabilizuje

V jarnej prognóze Komisie sa očakáva, že HDP v Európskej únii tohto roku klesne o 4 % a vo veľkej miere sa ustáli v roku 2010. Hlavnými faktormi spôsobujúcimi hospodársky pokles sú zhoršujúca sa globálna finančná kríza, silný pokles svetového obchodu a pretrvávajúce úpravy na realitnom trhu v niektorých ekonomikách. Očakáva sa však, že s dopadom rozbiehajúcich sa opatrení súvisiacich s fiškálnymi a peňažnými stimulmi sa rast v roku 2010 znovu zdynamizuje. Trhy práce budú vážne zasiahnuté, očakáva sa, že miera nezamestnanosti sa v roku 2010 v EÚ zvýši na 11 %. Ďalej sa očakáva, že dlh verejných financií sa výrazne zvýši, a to na 7,25 % HDP v roku 2010 v dôsledku hospodárskeho poklesu a diskrečných opatrení prijatých na podporu hospodárstva v súlade s plánom na oživenie európskeho hospodárstva navrhnutého Komisiou.

„Európske hospodárstvo je uprostred najhlbšieho a najrozšírenejšieho hospodárskeho poklesu v povojnovom období. Očakáva sa však, že náročné opatrenia prijaté vládami a centrálnymi bankami za týchto výnimočných okolností v tomto roku zastavia pokles hospodárskej činnosti a v budúcom roku umožnia oživenie. Aby sa tak stalo, je potrebné rýchle podniknutie krokov pri odstraňovaní „aktív so zníženou hodnotou“ zo súvah bánk a pri prípadnej rekapitalizácii bánk“, uviedol Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Globálny rast je znovu pozitívny

Zhoršenie finančnej krízy viedlo v zimnom období k zníženiu globálnych činností a výraznému poklesu svetového obchodu a priemyselnej výroby. Hospodársky pokles zasahoval hneď od začiatku čoraz viac krajín a to vrátane rozvojových krajín a krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom. Opatrenia súvisiace s fiškálnymi a peňažnými stimulmi nadobúdajú účinnosť a finančná kríza postupne slabne, očakáva sa, že globálny rast HDP sa v druhej polovici roku 2009 znovu zvýši. V roku 2010 sa očakáva, že globálny rast dosiahne hodnotu 2 %.

Výrazný hospodársky pokles v EÚ, avšak s očakávaním jeho konca

Hospodársky pokles, ktorý sa začal v druhom štvrťroku 2008, sa na konci roka zhoršil s medzikvartálnym poklesom HDP v EÚ a eurozóne približne o 1,5 % v poslednom kvartáli. V prvom kvartáli tohto roku sa na základe prieskumných a konkrétnych údajov očakáva ďalší pokles. Pokles postihol všetky členské štáty, hoci sa jednotlivé výhľady líšia v závislosti od ich relatívneho vystavenia finančnej kríze, dynamiky realitného trhu a stupňa otvorenosti.

Pri stabilizácii finančných trhov sa dôvera investorov zvýši a fiškálna podpora ako aj zmierňovanie menovej situácie postupne povedú k skutočným činnostiam, pokles HDP sa na konci tohto roka ustáli a miery rastu by sa mali v roku 2010 mierne zvýšiť.

Pokles nepostihuje len všetky členské štáty ale aj takmer všetky zložky dopytu. Postihnuté sú najmä súkromné investície odrážajúce oslabené očakávania zo strany dopytu, výrazný pokles využitia kapacít a naďalej prísne finančné podmienky. Podobne došlo k výraznému poklesu vývozu vo svetle značného zníženia svetového obchodu. Hoci má súkromná spotreba naďalej relatívne dobrú úroveň, čomu napomáhajú nižšie ceny ropy a nižšia inflácia, je pravdepodobné, že skutočný disponibilný príjem sa zníži postupným zhoršovaním situácie na trhu práce. V tomto roku bude pozitívne prispievať k rastu iba spotreba verejnej správy a verejné investície, sčasti vďaka rozpočtovým stimulačným opatreniam prijatým v rámci plánu na oživenie európskeho hospodárstva.

Trh práce a verejné financie sú výrazne zasiahnuté

Európske trhy práce sa v priebehu minulého roku začali tlmiť s ich zvyčajným časovým sklzom za hospodárskym poklesom. V nadchádzajúcom období sa očakáva pokles zamestnanosti približne o 2,5 % v EÚ aj v eurozóne v tomto roku a ďalší pokles o 1,5 % v roku 2010, čo prinesie stratu približne 8,5 milióna pracovných miest v priebehu dvoch rokov v protiklade k vytvoreniu 9,5 milióna nových pracovných miest v rokoch 2006 – 2008.

Hospodársky pokles výrazne zasiahol aj verejné financie, pričom sa tohto roku očakáva viac než dvojnásobné zvýšenie deficitu verejného rozpočtu v EÚ (z 2,3 % HDP v roku 2008 na 6 %) a ďalšie zvýšenie v roku 2010 (na 7,25 %). Prudké zhoršenie celkovej fiškálnej pozície je sčasti dôsledkom samotného hospodárskeho poklesu, keďže sú automatické stabilizátory v Európe relatívne rozsiahle, toto však odráža aj značné diskrečné rozpočtové stimulačné opatrenia na podporu hospodárskej činnosti.

Inflácia je dočasne veľmi nízka

V posledných mesiacoch inflácia prudko poklesla a tento trend sa očakáva aj v druhom a treťom kvartáli tohto roku v dôsledku ďalších základných efektov, slabého hospodárskeho výhľadu a predpokladaného poklesu cien komodít. Celkovo sa očakáva, že inflácia HICS bude v roku 2009 mierne pod úrovňou 1 % v EÚ (a 0,5 % v eurozóne) a že v treťom kvartáli v obidvoch regiónoch dosiahne najnižšiu hodnotu. Základné efekty minulých zvýšení cien energie a potravín nebudú mať na jeseň vplyv na ročnú mieru inflácie a očakáva sa, že inflácia HISC sa v budúcom roku postupne zvýši na 1,25 %.

Značné neistoty pretrvávajú

V dôsledku toho, že globálne hospodárstvo čelí svojmu najhoršiemu poklesu od čias druhej svetovej vojny, hospodársky a inflačný výhľad je pod vplyvom značnej neistoty. Riziko, že výhľad bude horší, než sa očakávalo, závisí najmä od vplyvu finančnej krízy a intenzity slučiek spätnej väzby medzi rôznymi sektormi hospodárstva. Na druhej strane opatrenia súvisiace s fiškálnymi a peňažnými stimulmi môžu byť účinnejšie než sa očakáva pri obnovení stability a dôvery na finančných trhoch a podpore ekonomických činností. Riziká inflačného výhľadu sa tohto roku javia vyvážené, čo vyplýva z možného vývoja cien komodít, ako aj správania na základe vzťahu medzi cenami a mzdami.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14927_en.htm

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Side Bar