Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/693

Brysselissä 4. toukokuuta 2009

Kevään talousennusteen 2009–2010 mukaan vuodesta 2009 tulee vaikea, mutta EU:n talouden uskotaan vakaantuvan tukitoimenpiteiden vaikutuksesta

Komission kevään talousennusteiden mukaan Euroopan unionin BKT laskee tänä vuonna 4 prosenttia mutta vakiintuu yleisesti vuonna 2010. Taantuman keskeisiä syitä ovat maailmanlaajuisen finanssikriisin paheneminen, maailmankaupan jyrkkä supistuminen ja eräissä talouksissa jatkuva asuntomarkkinoiden korjausliike. Kasvun odotetaan kuitenkin pääsevän jälleen vauhtiin vuoden 2010 aikana, jolloin finanssi- ja rahapoliittisten elvytystoimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä. Työmarkkinat kärsivät taantumasta suuresti, ja EU:n työttömyysasteen odotetaankin nousevan 11 prosenttiin vuonna 2010. Myös julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan voimakkaasti – 7¼ prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010 – mikä kuvastaa sekä kasvun hidastumista että harkinnanvaraisia toimia, joita on toteutettu talouden tueksi komission ehdottaman Euroopan talouden elvytyssuunnitelman suuntaisesti.

"Euroopan taloutta koettelee parhaillaan syvin ja laajin taantuma sitten sotavuosien. Jäsenvaltioiden hallitusten ja keskuspankkien tässä poikkeustilanteessa toteuttamien kunnianhimoisten toimenpiteiden odotetaan kuitenkin tänä vuonna pysäyttävän taloudellisen toiminnan supistumisen ja mahdollistavan elpymisen ensi vuonna. Tämä edellyttää nopeita toimia ongelmallisten omaisuuserien siirtämiseksi pois pankkien taseista ja pankkien pääomapohjan vahvistamiseksi", totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Maailmantalous kääntyy uuteen nousuun

Pahentuva finanssikriisi johti maailmanlaajuisen toimeliaisuuden hidastumiseen sekä maailmankaupan ja teollisuustuotannon jyrkkään laskuun viime talvena. Laskusuhdanne on temmannut pyörteisiinsä monia maita, myös nousevan talouden maita ja kehitysmaita. BKT:n maailmanlaajuisen kasvun odotetaan kuitenkin kääntyvän vuoden 2009 jälkipuoliskolla jälleen plusmerkkiseksi, kun finanssi- ja rahapoliittisten elvytystoimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä ja finanssikriisi vähitellen hellittää. Maailmanlaajuisen talouskasvun ennakoidaan olevan 2 prosenttia vuonna 2010.

EU:ta koettelee jyrkkä taantuma, jonka loppu on kuitenkin jo näkyvissä

Vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä alkanut taantuma paheni vuoden loppua kohden siten, että niin EU:n kuin euroalueenkin BKT laski viimeisellä vuosineljänneksellä noin 1½ prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kyselytulokset ja faktatiedot osoittavat, että BKT on tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä supistunut entisestään. Laskusuhdanne koettelee kaikkia jäsenvaltioita, vaikka niiden näkymät vaihtelevatkin niiden asuntomarkkinoiden dynamiikan ja talouden avoimuustason perusteella sekä sen mukaan, mikä on niiden suhteellinen altistuminen finanssikriisille.

Finanssimarkkinoiden vakaantuessa, sijoittajien luottamuksen kasvaessa sekä julkisen talouden tukitoimien ja rahapolitiikan keventämisen vaikuttaessa vähitellen reaalitoimintaan odotettavissa on, että BKT:n lasku tasaantuu tämän vuoden loppua kohti ja kasvu kääntyy lievästi positiiviseksi vuoden 2010 aikana.

Taantuma vaikuttaa paitsi kaikkiin jäsenvaltioihin myös lähes kaikkiin kysyntätekijöihin. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti yksityisiin investointeihin, mikä kuvastaa heikentyneitä kysyntänäkymiä, kapasiteetin käyttöasteen rajua laskua ja yhä kireitä rahoitusedellytyksiä. Myös vienti on supistunut jyrkästi maailmankaupan merkittävän vähentymisen myötä. Vaikka yksityinen kulutus on pysynyt vielä suhteellisen voimakkaana öljynhintojen laskun ja alhaisemman inflaation avustamana, on todennäköistä, että käytettävissä olevat reaalitulot vähenevät työmarkkinoiden taantuessa vähitellen. Vain julkinen kulutus ja julkiset investoinnit vaikuttavat tänä vuonna positiivisesti talouskasvuun, mikä on osittain EU:n elvytyssuunnitelman osana toteutettujen finanssipoliittisten elvytystoimenpiteiden ansiota.

Kova isku työmarkkinoille ja julkiselle taloudelle

Euroopan työmarkkinat alkoivat hidastua viime vuonna, kuten tavallista pienellä viiveellä talouden laskusuhdanteeseen nähden. Työllisyyden odotetaan vähenevän sekä EU:ssa että euroalueella noin 2½ prosenttia tänä vuonna ja edelleen 1½ prosenttia vuonna 2010. Tästä seuraa näiden kahden vuoden aikana noin 8½ miljoonan työpaikan menetys verrattuna 9½ miljoonan nettotyöpaikan luomiseen vuosina 2006–2008.

Taantuma on kova isku myös julkiselle taloudelle, sillä budjettialijäämän uskotaan kasvavan EU:ssa yli kaksinkertaiseksi tänä vuonna (vuoden 2008 2,3 %:sta 6 %:iin) ja jatkavan kasvuaan vuonna 2010 (7¼ %:iin). Julkisen talouden rahoitusaseman voimakas heikentyminen johtuu osaksi itse laskusuhdanteesta, sillä automaattisten vakauttajien vaikutus on Euroopassa suhteellisen suuri, mutta osasyynä ovat myös mittavat harkinnanvaraiset finanssipoliittiset elvytystoimet, joita on toteutettu taloudellisen toiminnan tukemiseksi.

Inflaatio on tilapäisesti hyvin alhainen

Inflaatio on viime kuukausina hidastunut jyrkästi, ja sen ennakoidaan jatkavan hidastumistaan tämän vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tämä johtuu perusvaikutuksista, heikoista talousnäkymistä ja hyödykkeiden hintojen ennakoidusta alenemisesta. YKHI-inflaation uskotaan vuonna 2009 olevan yleisesti ottaen hieman alle 1 prosenttia EU:ssa (ja ½ prosenttia euroalueella) ja hidastuvan molemmilla alueilla alimmilleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kun aiemmista energian ja elintarvikkeiden hinnannousuista aiheutuvat perusvaikutukset eivät enää vaikuta vuotuiseen inflaatioon ensi syksynä, YKHI-inflaation ennakoidaan ensi vuonna kiihtyvän vähitellen noin 1¼ prosenttiin.

Ennusteisiin liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä

Nyt kun maailmantalous on keskellä pahinta taantumaansa sitten toisen maailmansodan, talous- ja inflaationäkymiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Odotettua pahempien näkymien riski riippuu erityisesti finanssikriisin vaikutuksista ja talouden eri sektorien välisten takaisinkytkentöjen voimakkuudesta. Finanssi- ja rahapoliittiset elvytystoimenpiteet saattavat toisaalta osoittautua ennakoitua tehokkaammiksi finanssimarkkinoiden vakauden ja niitä kohtaan tunnetun luottamuksen palauttamisessa sekä taloudellisen toiminnan tukemisessa. Inflaatioriskit vaikuttavat tänä vuonna tasapainoisilta, kun otetaan huomioon hyödykkeiden mahdollinen hintakehitys sekä hinnoittelu ja palkanmuodostus.

Yksityiskohtaisempi kertomus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14927_en.htm

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar