Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/680

V Bruseli 30. apríla 2009

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému dočasnej štátnej pomoci, ktorej cieľom je poskytnúť zlučiteľnú pomoc do výšky 500 000 EUR

Európska komisia v súlade s pravidlami Zmluvy o ES schválila slovenské opatrenie, ktorým chce SR pomôcť podnikom pri vyrovnávaní sa s dôsledkami súčasnej hospodárskej krízy. V rokoch 2009 a 2010 bude možné podnikom, ktoré čelia finančným problémom v dôsledku nižšej dostupnosti úverov, poskytnúť štátnu pomoc až do výšky 500 000 EUR pre jeden podnik. Schéma pomoci spĺňa podmienky Dočasného rámca Komisie pre opatrenia štátnej pomoci, ktorý poskytuje členským štátom dodatočný priestor na uľahčenie prístupu k financovaniu v podmienkach súčasnej hospodárskej a finančnej krízy (pozri IP/08/1993). Uvedená schéma je preto v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, podľa ktorého je prípustná pomoc „na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu“.

„Táto schéma štátnej pomoci umožní zmierniť ťažkosti, ktorým čelia slovenské podniky zasiahnuté súčasnou finančnou krízou bez toho, aby došlo k nežiaducemu narúšaniu hospodárskej súťaže“, povedala komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.

Schéma vychádza z ustanovení uvedeného dočasného rámca, ktorý rieši otázku zlučiteľnej pomoci v obmedzenom rozsahu. Presnejšie povedané, maximálna suma pomoci nemôže presiahnuť 500 000 EUR pre jeden podnik a schéma sa vzťahuje iba na podniky, ktoré sa nenachádzali v ťažkostiach k 1. júlu 2008.

Pomoc bude dostupná okrem iného vo forme grantov a odpustenia sankcií za nezaplatenie daní. Podľa tejto schémy možno poskytnúť zlučiteľnú pomoc v obmedzených objemoch odo dňa schválenia schémy Komisiou až do 31. decembra 2010.

Znenie uvedeného rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude sprístupnené pod evidenčným číslom N 222/2009 na internetovej lokalite registra štátnej pomoci State Aid Register patriacej GR pre hospodársku súťaž a to hneď, ako sa vyriešia otázky súvisiace s prípadnými informáciami dôverného charakteru. Zoznam nových rozhodnutí o štátnej pomoci uverejnených na internete a v úradnom vestníku možno nájsť v elektronickom týždenníku State Aid Weekly e-News.


Side Bar