Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/67

Bryssel den 19 januari 2009

Interimsprognos för 2009–2010: nedgången förvärras men tillväxten är tillbaka före slutet av 2009

BNP-tillväxten i EU förväntas minska med 1,8 % 2009 för att sedan återhämta sig något till 0,5 % 2010. Detta beror på den förvärrade finanskrisens effekter på den reala ekonomin, den efterföljande globala nedgången i form av en kraftigt minskad världshandel och industriproduktion och i vissa länder även nedgångar på bostadsmarknaden. Statlig konsumtion och offentliga investeringar kommer dock att innebära lättnader. Det minskade inflationstrycket gör också att den privata konsumtionen kan öka. De särskilt utformade statsfinansiella åtgärder som annonserats sedan augusti 2008 gör att minskningen av BNP-tillväxten kan begränsas till ca 0,75 procentenheter under 2009. Den allvarliga ekonomiska nedgången kommer att få stora effekter på sysselsättning och offentliga finanser under prognosperioden.

”Åtgärderna för att stabilisera finansmarknaden, den mindre strikta penningpolitiken och de ekonomiska återhämtningsplanerna gör att vi kan begränsa ekonomins nedgång under året och skapa förutsättningar för en successiv uppgång under andra halvåret,” säger Joaquín Almunia, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor. ”Vår högsta prioritet är att få dessa åtgärder att fungera effektivt: att förbättra kreditflödet till rimliga priser och genomföra de statsfinansiella stimulanspaketen snabbt för att stimulera investeringar och privat konsumtion. För att öka förtroendet är det också avgörande att medlemsstaterna uttryckligen förbinder sig att så snart ekonomin har återhämtat sig påbörja en konsolidering av de offentliga finanserna så att de blir hållbara på medellång och lång sikt."

Den ekonomiska tillväxten beräknas minska till ca 1 % 2008 både i EU och i euroområdet, från strax under 3 % 2007, enligt den avancerade interimsprognos som offentliggörs i dag[1]. Den reala BNP-tillväxten förväntas minska kraftigt 2009 – med 1,8 % i EU och 1,9 % i euroområdet – för att sedan återhämta sig med ca 0,5 % 2010.

Världsekonomin mattas av under året

Den ekonomiska aktiviteten i världen beräknas ha sjunkit kraftigt under det sista kvartalet 2008. Bland annat tyder nya sämre enkätsiffror och minskad orderingång på att denna avmattning sannolikt kommer att bestå på kort sikt. Den ekonomiska nedgången förväntas ske på bred front och ge negativa sekundäreffekter som i allt högre grad kommer att påverka tillväxtmarknader. För 2009 som helhet förväntas världens BNP-tillväxt att minska till 0,5 % (jämfört med 3,3 % 2008 och det ovanligt höga genomsnittet på 5 % under perioden 2004–2007). Från och med andra halvåret 2009 förväntas en gradvis men måttlig ökning av den globala tillväxten i takt med att läget på finansmarknaden förbättras och de makroekonomiska åtgärderna för mildra krisen (inte minst i USA) börjar få effekt. För 2010 väntas den globala BNP-tillväxten bli ca 2,75 %.

Även EU:s ekonomi drabbas hårt

Tredje kvartalet 2008 sjönk BNP med 0,2 % både i euroområdet och i EU. Detta innebär att euroområdet för första gången går in i en teknisk recession eftersom BNP minskat två kvartal i rad. Fortsatt sämre enkätsiffror för olika sektorer och länder, och den markanta försämringen för andra ledande indikatorer under det fjärde kvartalet, tyder på att BNP kommer att fortsätta falla under första halvåret 2009. Nedgången väntas beröra de flesta länder i takt med att finanskrisen, världskonjunkturen och i vissa medlemsstater även en fastighetskrasch tar ut sin rätt. Nettominskningen av både privat och utländsk efterfrågan väntas bromsa BNP-tillväxten, medan draghjälp bara kommer från statlig konsumtion och offentliga investeringar.

Särskilt de privata investeringarna, som var en av de viktigaste drivkrafterna i den ekonomiska uppgången, kommer snabbt att falla till följd av ett kraftigt minskat kapacitetsutnyttjande, de sämre ekonomiska utsikterna och den mer ansträngda kreditsituationen.

Arbetslöshet och stigande underskott

Arbetsmarknadsläget började förvärras i de flesta medlemsstater 2008. Med en viss eftersläpning i förhållande till förändrad BNP-tillväxt, förväntas sysselsättningstillväxten bli negativ under året, med 3,5 miljoner förlorade arbetstillfällen i EU. Till följd av detta förväntas en ökning av arbetslösheten i EU till 8,75 % under 2009 (9,25 % i euroområdet) och en fortsatt ökning 2010.

De sämre framtidsutsikterna förväntas också belasta de offentliga finanserna genom bortfallet av tidigare extraordinära inkomster, en generellt mindre skatteintensiv sammansättning av tillväxten och effekterna av omfattande krisåtgärder som antagits eller annonserats av medlemsstaterna (som när denna prognos färdigställdes uppgår till ca 1 % av BNP för 2009). Underskottet i EU förväntas därför under 2009 mer än fördubblas till 4,5 % (i euroområdet en ökning från ca 1,75 % till 4 %).

Inflationen väntas minska snabbt

Inflationstrycket minskar snabbt. Råvaruprisernas våldsamma uppgång som drev upp inflationen till en topp sommaren 2008 har sedan dess plötsligt vänts till sin motsats, samtidigt som tillväxtmöjligheterna för EU och världsekonomin snabbt har försvagats och arbetsmarknadsläget förvärrats. Dessa faktorer ligger till grund för en kraftig nedjustering av inflationsprognosen jämfört med i höstas. Konsumentprisernas ökningstakt förväntas nu falla från 3,7 % 2008 i EU (3,3 % i euroområdet) till 1,2 % 2009 (1,0 % i euroområdet) och strax under 2 % 2010 i båda områdena.

Stora osäkerheter i ett avgörande skede

Denna prognos omges återigen av mycket stor osäkerhet nu när världsekonomin står inför sin värsta kris sedan andra världskriget. Tillväxtprognosens risker uppväger varandra. Orosmoment är påverkan från finanskrisen (även inom bostadssektorn) och den kraftiga negativa återkopplingen mellan finanssektorn och den reala ekonomin. Men det kan också hända att tillväxten blir starkare än väntat, om bland annat de statsfinansiella paketen snabbare än väntat skapar förtroende hos investerare och konsumenter. Även inflationsprognosens risker förefaller uppväga varandra, till följd av utvecklingen av råvarupriserna och försämringen av de globala ekonomiska utsikterna.

En mer detaljerad rapport finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13727_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


[1] Kommissionen offentliggör vanligen sin interimsprognos i februari och endast för EU:s sju största ekonomiers inflation och tillväxt under det innevarande året. Denna prognos liknar mer vår- och höstprognoserna, vilket motiveras av att det ekonomiska läget och framtidsutsikterna har förvärrats exceptionellt snabbt sedan i höstas och att det är viktigt att denna utveckling återspeglas i den årliga bedömningen av medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram.


Side Bar