Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/67

V Bruseli 19. januára 2009

Predbežná prognóza na roky 2009 – 2010: pokles je výraznejší, rast sa však obnoví pred koncom roka 2009

V roku 2009 sa v Európskej únii očakáva pokles rastu HDP o 1,8 %, pred miernym oživením v roku 2010 na 0,5 %. Je to výsledkom vplyvu zosilnenej finančnej krízy na reálne hospodárstvo, z toho vyplývajúceho celosvetového útlmu, ktorý sa prejavuje výrazným obmedzením svetového obchodu a výrobnej kapacity a v niektorých krajinách korekciou trhu  s nehnuteľnosťami. Spotreba verejnej správy a verejné investície však poskytnú úľavu. Skutočnosť, že inflačné tlaky zoslabli, takisto prispieva k súkromnej spotrebe. Diskrečné daňové opatrenia oznámené v období od augusta 2008 spôsobia tohtoročné obmedzenie zníženia rastu HDP zhruba o 0,75 percentuálneho bodu. Závažnosť hospodárskeho útlmu bude mať v období, na ktoré sa vzťahuje táto prognóza, významný vplyv na zamestnanosť a verejné financie.

„Opatrenia na stabilizáciu finančného trhu, uvoľnenie menových politík a plány na hospodársku obnovu nám umožnia pozastaviť zhoršovanie hospodárskej situácie v tomto roku a vytvoriť podmienky na postupné oživenie v druhej polovici roka. Hlavnou prioritou je dosiahnuť účinné pôsobenie týchto opatrení: zlepšiť toky úverov za prijateľné ceny a rýchlo realizovať balíčky fiškálnych stimulov, aby sa podporili investície a súkromná spotreba. Na zvýšenie dôvery je takisto veľmi dôležité, aby sa členské štáty úplne jasne zaviazali, že zvrátia zhoršovanie verejných financií, len čo sa vrátime do zvyčajných hospodárskych pomerov, aby sa zaistila strednodobá a dlhodobá udržateľnosť verejných financií“, povedal Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Podľa predbežnej prognózy, ktorá bola dnes uverejnená sa odhaduje, že hospodársky rast v roku 2008 poklesol v EÚ aj v eurozóne približne na 1 % z úrovne tesne pod 3 % v roku 2007[1]. V roku 2009 sa v obidvoch oblastiach očakáva výrazný pokles reálneho HDP o 1,8 % v EÚ a 1,9 %, v eurozóne a to predtým, ako sa v roku 2010 dosiahne oživenie asi o 0,5 %.

Tohtoročná recesia celosvetového hospodárstva

Predpokladá sa, že v poslednom štvrťroku roku 2008 hospodárska činnosť na celom svete výrazne poklesla. Pokles, ktorý sa odráža v nedávno zisťovaných údajoch okrem iného naznačuje, že táto slabosť v krátkodobom horizonte pravdepodobne pretrvá. Očakáva sa, že hospodársky útlm bude mať široký rozsah a že bude stále viac negatívne ovplyvňovať hospodárstva vznikajúcich trhov. Odhaduje sa, že sa rast celosvetového HDP počas celého roka 2009 spomalí na 0,5 % (z úrovne 3,3 % v roku 2008 a výnimočne silného priemeru 5 % v rokoch 2004 – 2007). Očakáva sa, že od druhej polovice roku 2009 začne celosvetový rast postupne, hoci mierne silnieť v dôsledku zlepšujúcej sa situácie na finančnom trhu a vzrastajúceho vplyvu uvoľňovania makroekonomickej politiky (a to nielen v USA). Očakáva sa, že celosvetový rast HDP dosiahne v roku 2010 približne 2,75 %.

Ťažký úder aj pre hospodárstvo EÚ

V treťom štvrťroku roku 2008 poklesol HDP v eurozóne aj v EÚ o 0,2 %. Naznačuje to, že eurozóna prvýkrát vstúpila do technickej recesie, pretože sa HDP znížil v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Vzhľadom na ďalší prepad v zistených údajoch týkajúcich sa jednotlivých odvetví a krajín a výrazné zhoršenie ďalších hlavných ukazovateľov v štvrtom štvrťroku sa počas prvého polroka tohto roka očakáva pokračujúci pokles HDP. Predpokladá sa, že pokles bude mať v jednotlivých krajinách široký rozsah v dôsledku prejavovania sa finančnej krízy, globálneho cyklu a v niektorých štátoch aj krízy v oblasti nehnuteľností. Očakáva sa, že pokles súkromného a čistého zahraničného dopytu bude pre rast HDP výraznou záťažou, pričom úľavu bude predstavovať len spotreba verejnej správy a verejné investície.

Najmä súkromné investície, ktoré boli hlavnou hnacou silou rastu, čelia v dôsledku výrazného poklesu v miere využitia kapacity, zhoršenia hospodárskeho výhľadu a prísnejších podmienok financovania náhlemu spomaleniu.

Vzrastajúca nezamestnanosť a deficity

Situácia na trhu práce sa v roku 2008 začala vo väčšine členských štátov zhoršovať. Vzhľadom na spomalenú reakciu na zmeny v raste HDP sa očakáva, že rast zamestnanosti nadobudne tohto roku negatívny trend a že zamestnanosť v EÚ klesne o 3,5 milióna pracovných miest. V dôsledku toho sa očakáva zvyšovanie miery nezamestnanosti v EÚ v roku 2009 na 8,75 % (a na 9,25 % v eurozóne) a jej ďalšie zvyšovanie v roku 2010.

Očakáva sa, že zhoršený výhľad ovplyvní aj verejné financie, ktoré utrpia zvrat, pokiaľ ide o neočakávané výnosy dosahované v minulosti, všeobecne daňovo chudobnejšiu skladbu rastu a dosah dôležitých diskrečných opatrení prijatých a/alebo oznámených členskými štátmi (ktoré v období vypracovania tejto prognózy dosahovali približne 1 % HDP v EÚ na rok 2009). Očakáva sa preto, že celkový deficit v EÚ sa v tomto roku viac než zdvojnásobí na 4,5 % v roku 2009 (z približne 1,75 % na 4 % v eurozóne).

Očakáva sa rýchly pokles inflácie

Inflačné tlaky sa rýchlo znižujú. Výrazný rast cien komodít, ktorý viedol k vyvrcholeniu inflácie v roku 2008, zaznamenal odvtedy náhly zvrat v kontexte rýchleho oslabovania výhľadov rastu pre EÚ a celosvetové hospodárstvo ako aj zhoršujúcich sa trhov práce. Tieto aspekty tvoria pozadie významného zníženia výhľadu inflácie v porovnaní s jesenným odhadom. Teraz sa v obidvoch oblastiach očakáva pokles inflácie v spotrebiteľských cenách v EÚ z 3,7 % v roku 2008 (3,3 % v eurozóne) približne na 1,2 % v roku 2009 (1,0 % v eurozóne) a tesne pod úroveň 2 % v roku 2010.

Značná neistota v súčasnej kritickej situácii

Túto prognózu znovu obklopuje výnimočná neistota, keďže svetové hospodárstvo čelí od druhej svetovej vojny najhoršej kríze. Riziká v rastovom výhľade sú vyvážené. Na jednej strane existuje riziko klesajúceho trendu v závislosti od toho, aký vplyv bude mať finančná kríza (aj v odvetví nehnuteľností) a aká silná bude negatívna spätná väzba medzi hospodárskymi odvetviami financií a nehnuteľností. Na druhej strane by mohol byť rast silnejší, ako sa očakáva, ak by napr. fiškálne balíčky obnovili dôveru investorov a spotrebiteľov rýchlejšie, ako sa predpokladá. Vzhľadom na vývoj cien komodít a celosvetové zhoršenie hospodárskych vyhliadok sa riziká ovplyvňujúce výhľad inflácie takisto javia vyrovnané.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13727_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


[1] Komisia zvyčajne uverejňuje svoje predbežné prognózy vo februári týkajúce sa inflácie a rastu v danom roku a to len pre sedem najväčších hospodárstiev EÚ. Predmetný dokument má skôr črty jarných a jesenných prognóz a je vypracovaný vzhľadom na výnimočne rýchlo sa zhoršujúcu hospodársku situáciu a výhľad od jesene ako aj na významnosť odraziť túto skutočnosť v každoročnom hodnotení programov stability a konvergenčných programov členských štátov.


Side Bar