Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/67

Bryssel, 19. tammikuuta 2009

Väliennuste vuosiksi 2009–2010 – talouden hidastuminen kiihtyy mutta kasvu elpyy ennen vuoden 2009 loppua

BKT:n kasvun odotetaan supistuvan Euroopan unionissa 1,8 prosenttia vuonna 2009 ennen hienoista elpymistä 0,5 prosenttiin vuonna 2010. Tämä johtuu voimistuneen rahoituskriisin vaikutuksesta reaalitalouteen, tästä seuranneesta maailmanlaajuisesta taantumasta, joka näkyy maailmankaupan ja teollisuustuotannon huomattavana supistumisena ja joissakin maissa asuntomarkkinoilla tapahtuvasta korjausliikkeestä. Julkinen kulutus ja julkiset investoinnit tuovat kuitenkin tilanteeseen helpotusta. Yksityistä kulutusta piristää myös inflaatiopaineiden hellittäminen. Harkinnanvaraiset finanssipoliittiset toimenpiteet, joista on ilmoitettu elokuun 2008 jälkeen, rajoittavat BKT:n kasvun supistumista noin ¾ prosenttiyksikköä tänä vuonna. Talouden taantuma vaikuttaa huomattavasti työllisyyteen ja julkiseen talouteen ennustejaksolla.

”Rahoitusmarkkinoiden vakauttamistoimenpiteiden, rahapolitiikan höllentämisen ja talouden elvytyssuunnitelmien ansiosta pystymme asettamaan talouden heikkenemiselle katon tänä vuonna ja luomaan edellytykset asteittaiselle elpymiselle vuoden jälkipuoliskolla. Ehdottomalla etusijalla on saada nämä toimenpiteet toimimaan tehokkaasti: parantaa kohtuuhintaista luotonantoa ja panna finanssipoliittiset kannustinpaketit nopeasti täytäntöön piristämään investointeja ja yksityistä kulutusta. Luottamuksen lisäämiseksi on myös elintärkeää, että jäsenvaltiot nimenomaisesti sitoutuvat siihen, että ne saavat julkisen talouden heikkenemissuuntauksen käännettyä heti, kun palaamme tavanomaiseen taloustilanteeseen, jotta julkisen talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyys voidaan varmistaa”, totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Tänään ennenaikaisesti julkaistussa talouden väliennusteessa arvioidaan, että talouskasvu hidastui vuonna 2008 noin 1 prosenttiin sekä EU:ssa että euroalueella, kun se vuonna 2007 oli hieman alle 3 prosenttia[1]. Kokonaistuotannon kasvun odotetaan vuonna 2009 supistuvan jyrkästi, noin 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,9 prosenttia euroalueella, jonka jälkeen kasvun arvioidaan elpyvän noin ½ prosenttia vuonna 2010.

Maailmantalous taantuu tänä vuonna

Taloudellisen toiminnan arvioidaan vähentyneen huomattavasti maailmanlaajuisesti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Muun muassa viimeaikaiset kyselyt ja tilauskanta osoittavat laskusuuntausta ja antavat osviittaa siitä, että tämä suuntaus säilyy todennäköisesti jonkin aikaa. Talouden taantuman odotetaan olevan laaja-alaista ja negatiivisten heijastusvaikutusten näkyvän yhä suuremmassa määrin nousevan talouden maissa. BKT:n maailmanlaajuisen kasvun ennustetaan vuonna 2009 hidastuvan 0,5 prosenttiin (vuoden 2008 3,3 prosentista ja vuosien 2004–2007 poikkeuksellisen vahvasta 5 prosentista). Vuoden 2009 jälkipuoliskolta alkaen maailmanlaajuisen kasvun odotetaan nopeutuvan asteittain mutta kohtuullisesti, kun tilanne rahoitusmarkkinoilla kohenee ja makrotalouspolitiikan höllentämisen vaikutukset alkavat näkyä (varsinkin Yhdysvalloissa). BKT:n maailmanlaajuisen kasvun odotetaan olevan noin 2 ¾ prosenttia vuonna 2010.

EU:n talous myös kovassa kurimuksessa

BKT aleni vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 0,2 prosenttia sekä euroalueella että EU:ssa. Näin ollen euroalue oli teknisesti ensimmäistä kertaa taantumassa, kun BKT aleni toisena peräkkäisenä neljänneksenä. Koska kyselytiedot eri sektoreilta ja maista yhä osoittavat laskusuuntausta ja muut keskeiset indikaattorit heikkenivät huomattavasti neljännellä neljänneksellä, näyttää siltä, että BKT:n lasku jatkuu tämän vuoden alkupuoliskolla. Taantuman odotetaan näkyvän laaja-alaisesti eri maissa, kun rahoituskriisi, maailmanlaajuinen sykli ja joissakin jäsenvaltioissa myös asuntomarkkinoiden romahdus vievät veronsa. Sekä yksityisen kysynnän että nettomääräisen ulkomaisen kysynnän supistumisen odotetaan hidastavan BKT:n kasvua huomattavasti, ja helpotusta tuovat ainoastaan julkinen kulutus ja julkiset investoinnit.

Erityisesti yksityiset investoinnit, jotka olivat avaintekijä talouden nousussa, vähenevät jyrkästi, kun kapasiteetin käyttöasteet tippuvat huomattavasti, talousnäkymät heikkenevät ja rahoitusehdot kiristyvät.

Työttömyys ja alijäämä kasvavat

Työmarkkinatilanne alkoi heiketä useimmissa jäsenvaltioissa vuonna 2008. Työllisyyden kasvu reagoi tietyllä viiveellä BKT:n kasvun muutoksiin, ja sen odotetaan kääntyvän negatiiviseksi tänä vuonna ja EU:n työllisyyden vähenevän 3 ½ miljoonaa työpaikkaa. Tämän seurauksena työttömyysasteen odotetaan vuonna 2009 kasvavan EU:ssa 8 ¾ prosenttiin (euroalueella 9 ¼ prosenttiin). Työttömyyden odotetaan vielä lisääntyvän vuonna 2010.

Heikentyvien näkymien odotetaan myös verottavan julkista taloutta, joka kärsii aiempien odottamattomien tulojen häviämisestä, kasvurakenteen muuttumisesta yleisesti vähemmän veroja tuovaksi ja jäsenvaltioiden toteuttamista ja/tai ilmoittamista huomattavista harkinnanvaraisista toimenpiteistä (joiden suuruus vuonna 2009 oli noin 1 prosentti suhteessa BKT:hen talousennusteen valmistumisajankohtana). Julkisen talouden alijäämän odotetaan yli kaksinkertaistuvan EU:ssa vuonna 2009 4 ½ prosenttiin (euroalueella 4 prosenttiin noin 1 ¾ prosentista).

Inflaatio hidastuu nopeasti

Inflaatiopaineet hiipuvat nopeasti. Hyödykkeiden raju hinnannousu kiihdytti inflaation huippuunsa vuoden 2008 kesällä, mutta suuntaus on tämän jälkeen kääntynyt jyrkästi, kun EU:n ja maailmantalouden kasvunäkymät ovat nopeasti heikentyneet ja työmarkkinatilanne huonontunut. Nämä osatekijät ovat johtaneet inflaationäkymien huomattavaan kohenemiseen verrattuna syksyn talousennusteeseen. Kuluttajahintainflaation odotetaan hidastuvan vuoden 2008 3,7 prosentista 1,2 prosenttiin vuonna 2009 (euroalueella 3,3 prosentista 1,0 prosenttiin) ja hieman alle 2 prosenttiin vuonna 2010 molemmilla alueilla.

Nykyinen taloustilanne aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta

Talousennusteeseen liittyy edelleen poikkeuksellista epävarmuutta, sillä maailmantalous on pahimmassa kriisissään sitten toisen maailmansodan. Kasvunäkymiin kohdistuvat riskit ovat tasapainossa. Heikkenemisriskit liittyvät rahoituskriisin vaikutuksiin (myös asuntomarkkinoilla) sekä siihen, kuinka vakava negatiivinen kierre syntyy talouden rahoitussektorin ja reaalisektorin välille. Toisaalta kasvu saattaa olla arvioitua vahvempaa, jos muun muassa julkisen talouden paketeilla saadaan odotettua nopeammin palautettua luottamus sijoittajien ja kuluttajien parissa. Inflaatioriskit vaikuttavat myös tasapainoisilta, kun otetaan huomioon hyödykkeiden hintakehitys ja maailmanlaajuisten talousnäkymien yleinen heikkeneminen.

Yksityiskohtaisempi kertomus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13727_en.htm

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


[1] Yleensä komissio julkaisee helmikuussa väliennusteen, joka tavallisesti koskee ainoastaan seitsemää EU:n suurinta taloutta sekä kuluvan vuoden inflaatiota ja talouskasvua. Nyt julkaistu väliennuste muistuttaa paremminkin kevään ja syksyn talousennusteita, ja sen tekee perustelluksi taloustilanteen ja -näkymien poikkeuksellisen nopea heikkeneminen syksyn jälkeen sekä se, että nämä seikat on tärkeä ottaa huomioon jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmien vuotuisessa arvioinnissa.


Side Bar