Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/67

Bruxelles, den 19. januar 2009

Foreløbige prognoser for 2009-2010: stærk opbremsning i økonomien, men væksten vender tilbage inden udgangen af 2009

Væksten i BNP i Den Europæiske Union forventes at falde med 1,8 % i 2009, før den igen stiger moderat til 0,5 % i 2010. Dette er resultatet af den forstærkede finanskrises virkninger på den reale økonomi, den deraf følgende globale konjunkturnedgang, der har manifesteret sig i den alvorlige indskrænkning af verdenshandelen og industriproduktionen og, i visse lande, korrektioner på boligmarkedet. Statens forbrug og de offentlige investeringer vil imidlertid give en modvægt. Det forhold, at inflationspresset er taget af, vil også bidrage til at sætte gang i det private forbrug. De diskretionære finanspolitiske foranstaltninger, der er bebudet siden august 2008, vil begrænse faldet i BNP-væksten med ca. ¾ procentpoint i år. Den alvorlige økonomiske nedgang vil have stor indvirkning på beskæftigelsen og de offentlige finanser i den periode, der dækkes af prognosen.

"Foranstaltningerne med henblik på at stabilisere det finansielle marked, lempelsen af pengepolitikken og planerne for et fornyet økonomisk opsving vil sætte os i stand til at begrænse forværringen i økonomien i år og skabe de rette betingelser for et gradvist opsving i andet halvår. Den vigtigste opgave er nu at få disse foranstaltninger til at fungere effektivt: forbedre kreditstrømmene til rimelige priser og hurtigt gennemføre pakkerne til stimulering af finanspolitikken for at sætte gang i investeringerne og det private forbrug. Med henblik på at styrke tilliden er det ligeledes af afgørende betydning, at medlemsstaterne udtrykkelig forpligter sig til at vende den negative udvikling i de offentlige finanser, så snart vi igen har normale økonomiske forhold, således at de offentlige finansers holdbarhed på mellemlang til lang sigt kan sikres", sagde Joaquín Almunia, kommissær med ansvar for økonomiske og monetære anliggender.

Ifølge den fremrykkede foreløbige prognose, der blev offentliggjort i dag[1], er den økonomiske vækst faldet til ca. 1 % i 2008 i såvel EU som i euroområdet i forhold til lidt under 3 % i 2007. I 2009 forventes det reale BNP at falde stærkt, nemlig med 1,8 % i EU og 1,9 % i euroområdet, før det igen stiger med ca. ½ % i 2010.

Tilbageslag i den globale økonomi i år

Den økonomiske aktivitet forventes på verdensplan at være faldet markant i det sidste kvartal af 2008. De fald, der er konstateret i de seneste undersøgelser, og den faldende ordreindgang viser blandt andet, at denne svækkelse sandsynligvis vil vare ved på kort sigt. Den økonomiske nedgang forventes at manifestere sig over en bred front med negative afsmitninger, som i stigende grad vil påvirke økonomierne på vækstmarkederne. For 2009 forventes den globale vækst i BNP som helhed at falde til 0,5 % (fra 3,3 % i 2008 og det usædvanlig høje gennemsnit på 5 % i 2004-2007). I anden halvdel af 2009 forventes der en gradvis, men moderat, stigning i den globale vækst, efterhånden som situationen på det finansielle marked forbedres, og virkningerne af lempelsen af den makroøkonomiske politik (ikke mindst i USA) bider sig fast. Væksten i det globale BNP forventes som helhed at ligge på omkring 2¾ % i 2010.

EU's økonomi er også hårdt ramt

I tredje kvartal af 2008 faldt BNP med 0,2 % i både euroområdet og EU. Dette betyder, at euroområdet gik ind i sin første tekniske recession, idet BNP indsnævredes for andet kvartal i træk. Efter det yderligere fald i undersøgelsestallene på tværs af sektorer og lande og den markante forværring i andre ledende indikatorer i fjerde kvartal er der udsigt til et fortsat fald i BNP i hele første halvdel af i år. Nedgangen forventes at være bredt funderet på tværs af landene, efterhånden som finanskrisen, de globale konjunkturer og – i visse medlemsstater – også et kriseramt boligmarked gør deres virkning gældende. Faldet i både den private efterspørgsel og den udenlandske nettoefterspørgsel forventes at være en betydelig hæmsko for væksten i BNP, og kun statens forbrug og de offentlige investeringer kan give en vis modvægt.

Navnlig de private investeringer, som var en vigtig drivkraft under opsvinget, oplever en pludselig opbremsning på grund af et stort fald i kapacitetsudnyttelsesgraderne, de forværrede økonomiske udsigter og de strammere finansieringsvilkår.

Stigende arbejdsløshed og underskud

Situationen på arbejdsmarkedet begyndte at forværres i de fleste medlemsstater i 2008. Væksten i beskæftigelsen, som reagerede med en vis forsinkelse på ændringer i væksten i BNP, forventes at blive negativ i år, med et fald i beskæftigelsen i EU på 3½ million arbejdspladser. Som følge heraf forventes arbejdsløsheden at stige til 8¾ % i EU i 2009 (og 9¼ % i euroområdet) med en yderligere stigning i 2010.

De forværrede udsigter forventes også at få alvorlige følger for de offentlige finanser, som kommer til at lide under fraværet af de hidtidige uventede indtægter, en vækstsammensætning med generelt færre skatteindtægter og virkningen af vidtgående diskretionære foranstaltninger, som er vedtaget og/eller bebudet af medlemsstaterne (beløber sig til ca. 1 % af BNP for 2009 i EU på det tidspunkt, hvor denne prognose blev afsluttet). Det forventes derfor, at det overordnede underskud vil mere end fordobles i EU til 4½ % i 2009 (fra ca. 1¾ % til 4 % i euroområdet).

Inflationen vil falde hurtigt

Inflationspresset tager hurtigt af. Den voldsomme stigning i råvarepriserne, som fik inflationen til at nå et højdepunkt i sommeren 2008, er nu pludselig blevet vendt, samtidig med at der er sket en hurtig svækkelse af vækstudsigterne for EU og den globale økonomi foruden en forværring af arbejdsmarkederne. Disse elementer danner baggrund for en væsentlig nedadgående revision af inflationsudsigterne i forhold til fremskrivningen fra foråret. Forbrugerprisinflationen forventes nu at falde fra 3,7 % i 2008 i EU (3,3 % i euroområdet) til 1,2 % i 2009 (1,0 % i euroområdet) og lige under 2 % i 2010 i begge områder.

Stor usikkerhed på nuværende tidspunkt

Denne prognose er igen omgærdet af en usædvanlig usikkerhed, idet verdensøkonomien står over for sin værste krise siden anden verdenskrig. Risiciene i forbindelse med vækstudsigterne er afbalancerede. Der består dog en risiko for en nedgang, som hænger sammen med virkningen af den finansielle krise (herunder i boligsektoren) og alvoren af den negative vekselvirkning mellem økonomiens finansielle og reale sektorer. På den anden side kunne væksten blive højere end forventet, hvis blandt andet de finanspolitiske pakker hurtigere end forventet genskaber tilliden blandt investorer og forbrugere. Inflationsrisiciene ser også ud til at være afbalancerede som følge af udviklingen i råvarepriserne og de forværrede udsigter for økonomien på globalt plan.

En mere detaljeret rapport kan ses på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13727_en.htm

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]


[1] Kommissionen offentliggør normalt sin foreløbige prognose i februar og kun for EU's syv største økonomier og for inflationen og væksten i det indeværende år. Nærværende prognose ligner mere forårs- og efterårsprognoserne og er begrundet i den usædvanlig hurtige forværring i den økonomiske situation og de økonomiske udsigter siden efteråret samt vigtigheden af at tage dette med i overvejelserne i den årlige vurdering af medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer.


Side Bar