Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Bryssel den 29 april 2009

Finanstjänstesektorn betalar: Kommissionen anger principer om ersättning för risktagande personal på finansinstitut

Europeiska kommissionen har antagit en rekommendation om ersättning inom finanstjänstesektorn. Bland annat rekommenderas att medlemsstaterna ser till att finansinstituten har en ersättningspolicy för risktagande personal som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. I rekommendationen finns riktlinjer om finansinstitutens betalningsstruktur, om utarbetande och tillämpning av ersättningspolicyn och om tillsynsorganens roll i översynen. Kommissionen har även antagit en rekommendation om företagsledningens ersättningar (se IP/09/673).

Kommissionsledamoten med ansvar för inre marknaden, Charlie McCreevy, gav följande kommentar: ”Hittills har det funnits alldeles för många felriktade incitament i finansbranschen. Det är osunt att prestationslönerna uppmuntrar ett överdrivet risktagande med kortsiktiga vinster som mål. G20 enades om att de nya hårda principerna om ersättningsordningar enligt Forum för finansiell stabilitet ska införas. Incitamenten behöver anpassas till företagets långsiktiga lönsamhet. Ersättningsnivåerna bör även i framtiden vara prestationsbaserade, men prestationskriterierna bör riskanpassas så att även kapitalkostnad och likviditet ingår. Utarbetande och tillsyn av ersättningspolicyn bör förbli styrelsens ansvar och inte delegeras till företagsledningen. Det är också nödvändigt att stärka tillsynsorganens roll i översynen för att främja en sund praxis i finansinstituten.”

I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att anta åtgärder inom fyra områden:

  • Utbetalningsstrukturen: Ersättningspolicyn för risktagande personal bör vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering. Därför bör finansinstituten ha en lämplig balans mellan grundlönen och bonusnivån. Utbetalningen av större delen av bonusen bör skjutas upp med tanke på riskerna i samband med de bakomliggande prestationerna under konjunkturcykeln. Kriterierna för prestationsmätning bör premiera långsiktigare prestationer i finansinstituten och justera de bakomliggande prestationerna med avseende på risk, kapitalkostnad och likviditet. Finansinstituten ska också kunna kräva tillbaka redan utbetalad bonus om det finns bevis för att felaktiga uppgifter har lämnats (clawback).
  • Förvaltning: Ersättningspolicyn bör utmärkas av intern öppenhet och insyn, tydlig och korrekt dokumentation och åtgärder för att undvika intressekonflikter. Styrelsen bör ha ansvar för tillsynen av ersättningspolicyns funktion för finansinstitutet som helhet med lämpliga interna kontrollfunktioner och medverkan av personalavdelningar eller experter. Styrelseledamöter och annan personal som utformar och tillämpar ersättningspolicyn ska vara oberoende.
  • Utlämnande av information: Aktieägarna ska ha tillgång till uppgifter om ersättningspolicyn. Uppgifterna ska presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt och innehålla ersättningspolicyns huvuddelar, dess utformning och funktion.
  • Tillsyn: Tillsynsorganen ska, med hjälp av sina tillgängliga verktyg, se till att finansinstituten tillämpar principerna om en sund ersättningspolicy i största möjliga utsträckning, och att ersättningspolicyn är förenlig med en effektiv riskhantering. För att hantera frågan om proportionalitet ska tillsynsorganen ta hänsyn till finansinstitutets storlek och inriktning och verksamhetens komplexitet för att bedöma om principerna om en sund ersättningspolicy följs.

I rekommendationen tar man hänsyn till det arbete som redan utförts av flera medlemsstater, och man avser att främja denna utveckling genom att fastställa bästa praxis för att få en större samsyn inom EU. Rekommendationen omfattar alla sektorer i finansbranschen i syfte att undvika kryphål och förhindra en snedvridning av konkurrensen mellan olika sektorer och finansinstitut. Principerna gäller alla personalkategorier vars yrkesverksamhet har en väsentlig effekt på finansinstitutets riskprofil.

Rekommendationen kommer att följas upp med lagförslag om ersättningsordningarna. I juni kommer kommissionen att lägga fram förslag om att granska kapitalkravsdirektivet för att det lagfästa kapitalet ska täcka riskerna i bankernas handelslager, värdepapperisering och ersättningspolicy.

Efter ett år ska kommissionen undersöka de båda rekommendationerna mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts samt resultatet av övervakningen, och kommer därefter att lämna in en utvärderingsrapport om medlemsstaternas tillämpning av rekommendationerna.

Den fullständiga rekommendationen finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar