Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Bruselj, 29. aprila 2009

Plače v finančnem sektorju: Komisija določa načela za plače zaposlenih, ki so izpostavljeni tveganju, v finančnih institucijah

Evropska komisija je sprejela priporočilo o plačah v sektorju finančnih storitev. Priporoča, naj države članice poskrbijo, da bodo imele finančne ustanove politiko plač za zaposlene, izpostavljene tveganju, ki bo v skladu z dobrim in učinkovitim obvladovanjem tveganja in bo to tudi spodbujala. Priporočilo določa smernice za strukturo plač, proces oblikovanja in izvajanja politike plač ter za vlogo nadzornih organov pri pregledu plačne politike finančnih ustanov. Komisija je sprejela tudi priporočilo za plače direktorjev (glej IP/09/673).

Komisar za notranji trg Charlie McCreevy je dejal: „Doslej je bilo v panogi finančnih storitev obstajalo veliko preveč sprevrženih spodbud. Stimulativno nagrajevanje, ki spodbuja prekomerna tveganja za kratkoročni dobiček, ni razumno. Države G-20 so soglašale, da je treba izvajati nova stroga načela Foruma za finančno stabilnost o plačnem sistemu. Komisija pri tem utira pot. Nagrajevanje mora biti usklajeno z dolgoročno donosnostjo podjetij. Seveda mora višina plač še vedno temeljiti na uspešnosti. Vendar bi merila uspešnosti morala biti prilagojena tveganju in upoštevati strošek kapitala in likvidnost. Za pripravo plačne politike in njen nadzor bi morali biti še naprej pristojni nadzorni sveti, ne pa višji vodstveni delavci. Treba je tudi okrepiti vlogo nadzornih organov pri pregledu prakse na področju plač za spodbujanje dobrih praks glede plač v finančnih ustanovah.“

Priporočilo poziva države članice k sprejetju ukrepov na štirih področjih:

  • Struktura plač: plačna politika za zaposlene, izpostavljene tveganju, naj bo v skladu z dobrim in učinkovitim obvladovanjem tveganja in naj ga spodbuja, zato bi morale finančne ustanove doseči ustrezno ravnotežje med deležem osnovne plače in deležem nagrade. Plačilo glavnega dela nagrade bi moralo biti odloženo, da bi se upoštevala tveganja, povezana z uspešnostjo v celotnem poslovnem ciklu. Merila za merjenje uspešnosti bi morala dajati prednost dolgoročni uspešnosti finančnih ustanov in prilagoditi temeljno uspešnost tveganju, stroškom kapitala in likvidnosti. Kadar se izkaže, da so bili podatki očitno napačni, bi finančne ustanove morale imeti tudi možnost zahtevati vračilo že plačanih nagrad.
  • Upravljanje: plačna politika bi morala biti interno pregledna, jasna in pravilno dokumentirana ter bi morala zajemati ukrepe za izogibanje navzkrižjem interesov. Uprava bi morala biti odgovorna za nadzor nad delovanjem plačne politike za finančno ustanovo kot celoto, ustrezno vključeni pa bi morali biti tudi notranji nadzor ter oddelki ali strokovnjaki za človeške vire. Člani nadzornega sveta in drugi zaposleni, vključeni v pripravo in vodenje plačne politike, bi morali biti neodvisni.
  • Razkritje: zainteresirane strani bi morale biti ustrezno seznanjene s plačno politiko. Razkritje informacij bi moralo biti jasno in lahko razumljivo ter vsebovati glavne elemente politike plač, njenega oblikovanja in vodenja.
  • Nadzor: nadzorniki morajo z uporabo nadzornega orodja, ki jim je na voljo, zagotoviti, da bodo finančne ustanove v največji možni meri uporabljale načela dobre plačne politike ter da bodo plačne politike skladne z učinkovitim obvladovanjem tveganja. Za obravnavo vprašanja sorazmernosti bi morali nadzorniki upoštevati naravo in obseg finančne ustanove ter kompleksnost njenih dejavnosti, da bi tako lahko ocenili njeno skladnost z načeli dobrih plačnih politik.

Priporočilo upošteva dosedanja prizadevanja več držav članic in želi spodbujati tak razvoj z določitvijo najboljših praks za zagotovitev večje konvergence v EU. Priporočilo zajema vse sektorje panoge finančnih storitev, da ne bi nastale vrzeli in bi se preprečilo izkrivljanje konkurence med različnimi sektorji in finančnimi ustanovami. Načela veljajo za vse kategorije zaposlenih, katerih poklicna dejavnost znatno vpliva na profil tveganja finančne ustanove.

Priporočilu bodo sledili zakonodajni predlogi za uskladitev plačnih sistemov s skrbnim nadzorom. Junija bo Komisija predstavila predloge za revizijo Direktive o kapitalskih zahtevah, ki naj bi zagotovila, da bo regulatorni kapital ustrezno zajemal tveganja iz tržne knjige bank, pozicij listinjenja in plačnih politik.

Po preteku enega leta bo Komisija glede na pridobljene izkušnje in izid spremljanja proučila obe priporočili ter predložila poročilo z oceno uporabe obeh priporočil v državah članicah.

Celotno besedilo priporočila je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar