Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

V Bruseli 29. apríla 2009

Platy v sektore finančných služieb: Komisia ustanovuje zásady odmeňovania zamestnancov rozhodujúcich o rizikových transakciách vo finančných inštitúciách

Európska komisia prijala odporúčanie o odmeňovaní v sektore finančných služieb. Členským štátom sa v ňom odporúča zabezpečiť, aby finančné inštitúcie uplatňovali také politiky odmeňovania zamestnancov rozhodujúcich o rizikových transakciách, ktoré sú v súlade so správnym a s účinným riadením rizika a ktoré ho podporujú. V odporúčaní sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa štruktúry platu, postupu pri tvorbe a  implementácii politík odmeňovania a  úlohy dozorných orgánov pri preskúmaní politík odmeňovania finančných inštitúcií. Komisia prijala aj odporúčanie o odmeňovaní riadiacich pracovníkov (pozri IP/09/673).

Komisár pre vnútorný trh Charlie Mc Greevy uviedol: „V odvetví finančných služieb doteraz existovalo príliš veľa neetických stimulov. Nie je rozumné ani zdravé, aby platové stimuly motivovali nadmerné podstupovanie rizika s cieľom dosiahnuť rýchly zisk. V rámci skupiny G20 sa dosiahla dohoda o zavedení prísnych nových zásad FSF (Fórum finančnej stability), ktoré sa týkajú systémov odmeňovania. Komisia udáva smer. Stimuly musia byť zlučiteľné s dlhodobou ziskovosťou spoločností. Samozrejme, výška odmeňovania by aj naďalej mala závisieť od výkonu. Kritériá výkonnosti by však mali byť upravené vzhľadom na riziko a zohľadňovať náklady na kapitál a likviditu. Tvorba politík odmeňovania a dohľad nad nimi by sa nemali delegovať na vedúcich pracovníkov, ale mala by za ne aj v budúcnosti zodpovedať správna rada. Z hľadiska propagovania správnych postupov pri odmeňovaní vo finančných inštitúciách je takisto potrebné, aby dozorné orgány zohrávali pri preskúmaní postupov v tejto oblasti väčšiu úlohu.“

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú na prijatie opatrení v štyroch oblastiach:

  • Štruktúra platu: Politiky odmeňovania zamestnancov rozhodujúcich o rizikových transakciách by mali byť v súlade so správnym a s účinným riadením rizika a podporovať ho. S týmto zámerom by finančné inštitúcie mali dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi výškou základného platu a výškou odmeny. Vyplatenie hlavnej časti odmeny by sa malo odložiť, aby sa zohľadnili riziká spojené s príslušným výkonom počas celého hospodárskeho cyklu. V kritériách merania výkonu by sa mala uprednostniť dlhodobá výkonnosť finančných inštitúcií a príslušný výkon by sa mal upraviť vzhľadom na riziko, náklady na kapitál a likviditu. Ak sa preukáže, že údaje boli jednoznačne nesprávne uvedené, mali by mať finančné inštitúcie možnosť žiadať vrátenie vyplatených odmien (tzv. claw-back).
  • Správa: Politika odmeňovania by mala byť interne transparentná, jasne a riadne zdokumentovaná a mala by zahŕňať opatrenia na prechádzanie konfliktom záujmov. Správna rada by mala byť zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním politiky odmeňovania v celej finančnej inštitúcii s primeraným využívaním funkcií vnútornej kontroly a personálnych oddelení alebo expertov. Členovia správnej rady a ostatní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na tvorbe a uplatňovaní politík odmeňovania, by mali byť nezávislí.
  • Zverejňovanie: Zúčastnené strany by mali byť o politike v oblasti odmeňovania primerane informované. Zverejnené informácie by mali byť jasné a zrozumiteľné a obsahovať základné prvky politiky odmeňovania, jej tvorby a uplatňovania.
  • Dozor: Dozorné orgány by mali zabezpečiť pomocou dozorných nástrojov, ktoré majú k dispozícii, aby finančné inštitúcie v čo najväčšej miere dodržiavali zásady správnej politiky odmeňovania a aby boli ich politiky odmeňovania v súlade s účinným riadením rizika. Dozorné orgány by pri posudzovaní dodržiavania zásad správnych politík odmeňovania mali brať do úvahy charakter a veľkosť finančnej inštitúcie a komplexnosť jej činností, aby sa zohľadnila otázka proporcionality.

Odporúčanie sa primerane zaoberá úsilím, ktoré už viaceré členské štáty vynaložili, a jeho cieľom je podporiť tento vývoj určením najlepšej praxe, aby sa v EÚ dosiahla lepšia konvergencia. Odporúčanie sa vzťahuje na všetky sektory odvetvia finančných služieb, aby sa predišlo medzerám a vyhlo narušeniu hospodárskej súťaže medzi rôznymi sektormi a finančnými inštitúciami. Zásady platia pre všetky kategórie zamestnancov, ktorých pracovné činnosti majú podstatný vplyv na rizikový profil finančnej inštitúcie.

Na odporúčanie nadviažu legislatívne návrhy, aby systémy odmeňovania podliehali prísnemu dohľadu. V júni Komisia predloží návrhy na revíziu smernice o kapitálových požiadavkách, čím sa má zabezpečiť, aby regulačný kapitál dostatočne kompenzoval riziká vyplývajúce z bankového obchodného portfólia, sekuritizačných pozícií a politík odmeňovania.

Komisia po uplynutí jedného roka na základe získaných skúsenosti a výsledkov monitorovania preskúma obe odporúčania a predloží hodnotiacu správu o ich uplatňovaní členskými štátmi.

Úplné znenie odporúčania je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar