Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Bruxelles, 29 aprilie 2009

Retribuțiile din sectorul serviciilor financiare: Comisia stabilește principiile pentru remunerarea acelor angajați din instituțiile financiare care își asumă riscuri

Comisia Europeană a adoptat o recomandare privind remunerațiile din sectorul serviciilor financiare. Ea recomandă statelor membre să se asigure că instituțiile financiare dispun de politici de remunerare pentru personalul ce își asumă riscuri care să respecte și să promoveze un management al riscurilor solid și eficient. Recomandarea prezintă unele orientări privind structura remunerațiilor, procesul de elaborare și implementare a politicilor de remunerare și rolul autorităților de supraveghere în procesul de reexaminare a politicilor de remunerare ale instituțiilor financiare. Comisia a adoptat, de asemenea, o recomandare privind remunerarea directorilor (a se vedea IP/09/673).

Comisarul pentru piața internă, Charlie McCreevy, a declarat: „Până în prezent au existat mult prea multe stimulente vicioase în sectorul serviciilor financiare. Nu este nici logic, nici sănătos să se plătească stimulente care încurajează asumarea excesivă de riscuri pentru obținerea unor câștiguri pe termen scurt. Reprezentanții G20 au fost de acord că ar trebui implementate noile reguli stricte ale Forumului pentru Stabilitate Financiară cu privire la schemele de compensare. Comisia deschide calea în această direcție. Stimulentele ar trebui să fie condiționate de randamentul pe termen lung la nivelul întregii instituții. Nivelurile de remunerare ar trebui, bineînțeles, să se bazeze în continuare pe criterii de performanță. Însă aceste criterii trebuie să fie adaptate în funcție de riscuri și să țină seama de costul capitalului și de lichiditate. Responsabilitatea elaborării și supravegherii politicilor de remunerare trebuie să îi revină consiliului de administrație, iar nu să fie delegată conducerii superioare. De asemenea, în vederea promovării unor bune practici de remunerare în instituțiile financiare, este necesar să se accentueze rolul autorităților de supraveghere în procesul de reexaminare a practicilor de remunerare”.

Recomandarea invită statele membre să adopte măsuri în patru domenii:

  • Structura plăților: este important ca politicile de remunerare cu privire la personalul care își asumă riscuri să respecte și să promoveze un management al riscurilor solid și eficient. În acest scop, instituțiile financiare ar trebui să instituie un echilibru adecvat între nivelul salariului de bază și cel al primei. Plata celei mai importante părți a primei ar trebui amânată pentru a se putea lua în calcul riscurile legate de performanța de care depinde prima respectivă pe întreaga durată a ciclului economic. Criteriile de măsurare a performanței ar trebui să favorizeze performanța pe termen lung a instituțiilor financiare și să adapteze rezultatele de care depinde retribuția în funcție de riscuri, costul capitalului și lichiditate. De asemenea, instituțiile financiare ar trebui să poată recupera primele deja plătite, în cazul în care datele au fost în mod evident greșit declarate (mecanism de recuperare).
  • Administrarea: politica de remunerare ar trebui să fie transparentă la nivel intern, clară și documentată în mod corespunzător și să prevadă măsuri prin care să se evite conflictele de interese. Consiliului de administrație ar trebui să îi revină responsabilitatea supravegherii funcționării politicii de remunerare pentru instituția financiară ca întreg, cu implicarea corespunzătoare a persoanelor cu funcții de control intern și a departamentelor de resurse umane sau a experților. Membrii consiliului și angajații implicați în elaborarea și punerea în practică a politicilor de remunerare ar trebui să fie independenți.
  • Prezentarea informațiilor: părțile interesate ar trebui să primească informații adecvate cu privire la politica de remunerare. Documentația ar trebui transmisă într-un mod clar și ușor de înțeles și ar trebui să conțină elementele centrale ale politicii de remunerare, precum și informații privind elaborarea și funcționarea acesteia.
  • Supravegherea: supraveghetorii ar trebui să garanteze, utilizând instrumentele care le sunt puse la dispoziție în acest sens, că instituțiile financiare aplică într-o măsură cât mai mare principiile care stau la baza unor politici de remunerare solide și că politicile lor de remunerare sunt subordonate unui management al riscurilor eficient. Pentru a aborda chestiunea proporționalității, supraveghetorii ar trebui să țină seama de natura și de dimensiunea instituției financiare, precum și de complexitatea activităților sale, pentru a determina dacă instituția respectivă respectă principiile politicilor de remunerare solide.

Recomandarea ține seama pe deplin de eforturile întreprinse deja de mai multe state membre și își propune să stimuleze progresele acestora identificând cele mai bune practici în vederea garantării unei mai mari convergențe la nivelul UE. Recomandarea acoperă toate sectoarele serviciilor financiare pentru a evita lacunele și a împiedica denaturarea concurenței între diferitele sectoare și instituții financiare. Principiile se aplică tuturor categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al instituției financiare.

Recomandarea va fi urmată de propuneri legislative pentru ca schemele de remunerare să intre sub incidența supravegherii prudențiale. În iunie, Comisia va prezenta propuneri de revizuire a directivei privind cerințele de capital pentru a garanta acoperirea de către capitalul de reglementare a riscurilor inerente ale portofoliului de tranzacționare al băncilor, ale pozițiilor de securitizare și ale politicilor de remunerare.

După un an, Comisia va examina ambele recomandări în lumina experienței dobândite și a rezultatelor monitorizării și va prezenta un raport de evaluare a modului în care statele membre aplică aceste recomandări.

Textul complet al recomandării poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar