Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Brussel, 29 april 2009

Loonbeleid in de financiële sector: Commissie legt beginselen vast voor de beloning van risiconemend personeel in financiële instellingen

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een aanbeveling over beloningen in de sector van de financiële diensten. Zij beveelt aan dat lidstaten erop toezien dat financiële instellingen een beloningsbeleid hebben voor risiconemend personeel. Dit beleid dient in overeenstemming te zijn met en bij te dragen aan een deugdelijke en doeltreffende risicobeheersing. De aanbeveling bevat richtsnoeren voor de structuur van het beloningsbeleid, de opstelling en uitvoering van het beloningsbeleid en de rol van toezichthoudende autoriteiten in het toezicht op het beloningsbeleid van financiële instellingen. De Commissie heeft daarnaast ook een aanbeveling over bestuurdersbeloningen aangenomen (zie IP/09/673).

De heer Charlie McCreevy, het Commissielid bevoegd voor interne markt, heeft het volgende verklaard: "Tot nu toe zijn er veel te veel verkeerd gerichte beloningsprikkels in de financiële sector geweest. Het is onverstandig en ongezond dat bonussen het nemen van buitensporige risico's voor winsten op korte termijn aanmoedigen. De G20 is overeengekomen dat de strikte nieuwe beginselen van de FSF over beloningsregelingen moeten worden toegepast. De Commissie neemt hierbij het voortouw. Bonussen moeten worden afgestemd op de winstgevendheid van de onderneming op lange termijn. De beloning moet uiteraard wel op de prestatie gebaseerd blijven, maar de prestatiecriteria moeten gecorrigeerd zijn voor het risico en rekening houden met de kosten van het kapitaal en de vereiste liquiditeit. De verantwoordelijkheid voor het uitstippelen en controleren van het beloningsbeleid moet bij de raad van bestuur blijven berusten en mag niet aan het hoger management worden gedelegeerd. Ook toezichthoudende autoriteiten moeten een grotere rol gaan spelen in het toetsen van beloningspraktijken om goede beloningspraktijken in financiële instellingen in de hand te werken".

In de aanbeveling wordt de lidstaten gevraagd maatregelen te treffen op de volgende vier gebieden:

  • Structuur van het beloningsbeleid: het beloningsbeleid voor risiconemend personeel dient in overeenstemming te zijn met en bij te dragen aan een deugdelijke en doeltreffende risicobeheersing. Daartoe dienen financiële instellingen te streven naar een evenwichtige verdeling tussen de vaste beloning en de bonus. De betaling van het grootste deel van de bonus moet worden uitgesteld om rekening te houden met de risico's die over de gehele bedrijfscyclus verbonden zijn aan de prestatie waarop de bonus betrekking heeft. De prestatie dient bij voorkeur te worden moeten beoordeeld in het licht van de prestatie op langere termijn van financiële instellingen. Bij de beoordeling van de onderliggende prestatie dient tevens een correctie te worden ingebouwd voor het risico, de kosten van het kapitaal en de vereiste liquiditeit. Financiële instellingen moeten ook in staat zijn reeds betaalde bonussen terug te vorderen wanneer achteraf blijkt dat gegevens kennelijk onjuist zijn voorgesteld (clawback).
  • Governance: het beloningsbeleid moet intern transparant, duidelijk en degelijk gedocumenteerd zijn en maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten omvatten. De raad van bestuur dient verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het beloningsbeleid van de gehele financiële instelling, waarbij er sprake moet zijn van een passende betrokkenheid van interne controlefuncties, personeelsdiensten en deskundigen. De leden van de raad van bestuur en andere personeelsleden die bij de opstelling en de uitvoering van het beloningsbeleid betrokken zijn, moeten onafhankelijk zijn.
  • Openbaarmaking: het beloningsbeleid moet op passende wijze aan de belanghebbenden worden bekendgemaakt. De bekendmaking moet op een duidelijke en begrijpelijke wijze plaatsvinden en de bekendgemaakte informatie dient de kernelementen van het beloningsbeleid en van de opzet en uitvoering ervan te bevatten.
  • Toezicht: toezichthouders dienen er zich, met behulp van de toezichtinstrumenten waarover zij beschikken, van te vergewissen dat financiële instellingen de beginselen betreffende een deugdelijk beloningsbeleid zoveel mogelijk toepassen en een beloningsbeleid voeren dat in overeenstemming is met een doeltreffende risicobeheersing. Wat de kwestie van de evenredigheid betreft, dienen toezichthouders rekening te houden met de aard en de omvang van de financiële instelling, alsook met de complexiteit van haar activiteiten wanneer zij toetsen of de instelling de beginselen inzake een deugdelijk beloningsbeleid in acht neemt.

De aanbeveling houdt rekening met de reeds door verscheidene lidstaten geleverde inspanningen en is erop gericht deze ontwikkelingen te stimuleren door optimale werkwijzen op te sporen teneinde een grotere convergentie binnen de EU te bewerkstelligen. De aanbeveling bestrijkt alle sectoren van de financiële diensten om eventuele achterpoortjes en concurrentieverstoringen tussen verschillende sectoren en financiële instellingen te vermijden. De beginselen zijn van toepassing op alle categorieën personeel dat beroepsactiviteiten uitoefent die belangrijke gevolgen hebben voor het risicoprofiel van de financiële instelling.

Als follow-up van de aanbeveling zullen wetgevingsvoorstellen worden ingediend om de beloningsregelingen binnen de werkingssfeer van het prudentiële toezicht te brengen. In juni zal de Commissie immers met voorstellen tot wijziging van de Kapitaalvereistenrichtlijn komen om ervoor te zorgen dat het toetsingsvermogen op adequate wijze de risico’s dekt die inherent zijn aan de handelsportefeuille, securitisatieposities en het beloningsbeleid van banken.

Na een jaar zal de Commissie beide aanbevelingen in het licht van de opgedane ervaring en de uitkomst van de voormelde monitoring onderzoeken en met een evaluatieverslag over de toepassing door de lidstaten van beide aanbevelingen komen.

De volledige tekst van de aanbeveling is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar