Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Brussell, id-29 ta’ April 2009

Il-pagi fis-settur tas-servizzi finanzjarji: il-Kummissjoni tesponi prinċipji dwar ir-rimunerazzjoni tal-persunal li jagħmel impenji ta’ riskju fl-istituzzjonijiet finanzjarji

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Rakkomandazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Tirrakkomanda li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji jkollhom politiki ta’ rimunerazzjoni għall-membri tal-persunal li jagħmlu impenji ta’ riskju li jkunu konsistenti mal-ġestjoni soda u effikaċi tar-riskju u jippromwovuha. Ir-Rakkomandazzjoni tesponi linji ta’ gwida dwar l-istruttura tal-paga, dwar il-proċess tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki ta’ rimunerazzjoni u dwar ir-rwol tal-awtoritajiet superviżorji fir-reviżjoni tal-politiki ta’ rimunerazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-Kummissjoni adottat ukoll Rakkomandazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni tad-diretturi (ara IP/09/673).

Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi, Charlie McCreevy, qal: “Sal-lum, fl-industrija tas-servizzi finanzjarji kien hemm wisq inċentivi perversi. La hija ħaġa f’sensiha u lanqas sana li dak li jkun iħallas inċentivi biex jinkoraġġixxi t-teħid ta’ riskji żejda għall-qligħ fil-qosor. Il-G20 qablu li l-prinċipji stretti ġodda tal-FSF dwar skemi ta’ kumpens għandhom ikunu implimentati. Il-Kummissjoni qed turi t-triq. L-inċentivi jeħtiġilhom ikunu fl-istess linja mar-rendiment fit-tul fl-azjenda kollha kemm hi. Naturalment, il-livelli ta’ rimunerazzjoni għandhom jibqgħu jibbażaw fuq il-prestazzjoni. Imma l-kriterji ta’ prestazzjoni għandhom ikunu aġġustati għar-riskju, u jqisu l-kost tal-kapital u l-likwidità. It-tfassil u s-sorveljanza tal-politiki ta’ rimunerazzjoni għandhom jibqgħu r-responsabbiltà tal-bord tad-diretturi, u mhux jitħallew f’idejn il-maniġment għoli. Jeħtieġ ukoll li l-awtoritajiet superviżorji jkollhom rwol akbar fl-eżami tal-prattiki ta’ rimunerazzjoni, biex jippromwovu prattiki sodi ta’ rimunerazzjoni fl-istituzzjonijiet finanzjarji.”

Ir-Rakkomandazzjoni tistieden lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri f’erba’ oqsma:

  • Struttura tal-paga: politiki ta’ rimunerazzjoni għall-membri tal-persunal li jidħlu għal riskji għandhom ikunu konsistenti mal-ġestjoni soda u effikaċi tar-riskji, u għandhom jippromwovuha. Għal dan il-għan, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jilħqu bilanċ adegwat bejn il-livell tal-paga fissa u dak tal-bonus. Il-pagament tal-parti l-kbira tal-bonus għandu jkun differit biex jitqiesu r-riskji marbuta mal-prestazzjoni sottostanti, matul iċ-ċiklu tan-negozju. Il-kriterji tal-kejl tal-prestazzjoni għandhom jiffavorixxu l-aktar il-prestazzjoni fit-tul tal-istituzzjonijiet finanzjarji, u l-prestazzjoni sottostanti għandhom jaġġustawha għar-riskju, il-kost tal-kapital u l-likwidità. L-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom ukoll ikunu jistgħu jitolbu lura l-bonusijiet li diġà jkunu tħallsu, fejn sussegwentement tingħata prova li d-dejta kienet manifestament iddikjarata ħażin (clawback).
  • Governanza: il-politika ta’ rimunerazzjoni għandha tkun internament trasparenti, ċara u ddokumentata sewwa, u għandu jkun fiha miżuri biex tevita l-kunflitti tal-interessi. Il-bord tad-diretturi għandu jkollu r-responsabbiltà għas-superviżjoni tal-operat tal-politika ta’ rimunerazzjoni għall-istituzzjoni finanzjarja kollha kemm hi, bl-involviment adegwat tal-funzjonijiet ta’ kontroll intern u d-dipartimenti tar-riżorsi umani jew l-esperti. Il-membri tal-bord u l-persunal ieħor involut fit-tfassil u l-operat tal-politiki ta’ rimunerazzjoni għandhom ikunu indipendenti.
  • Żvelar: il-politika ta’ rimunerazzjoni għandha tinkixef sewwa lill-persuni interessati kollha. L-iżvelar għandu jsir b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, u għandu jkun fih l-elementi tal-qofol tal-politika ta’ rimunerazzjoni, it-tfassil u l-operat tagħha.
  • Superviżjoni: is-superviżuri għandhom jiżguraw, permezz tal-għodod superviżorji li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom, li l-istituzzjonijiet finanzjarji japplikaw kemm jista’ jkun il-prinċipji ta’ politiki sodi ta’ rimunerazzjoni, u li jkollhom politiki konsistenti mal-ġestjoni effikaċi tar-riskju. Biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-proporzjonalità, is-superviżuri għandhom iqisu n-natura u l-iskala tal-istituzzjoni finanzjarja flimkien mal-kumplessità tal-attivitajiet tagħha biex jivvalutaw kemm tkun qed iżżomm mal-prinċipji dwar politiki sodi ta’ rimunerazzjoni.

Ir-Rakkomandazzjoni tqis sewwa l-isforzi li diġà qed jagħmlu bosta Stati Membri fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja, u għandha l-mira li dawn l-iżviluppi ġġibhom ‘il quddiem billi tidentifika l-aħjar prattiki, biex tiżgura aktar konverġenza fi ħdan l-UE. Ir-Rakkomandazzjoni tkopri s-setturi kollha tal-industrija tas-servizzi finanzjarji biex tevita l-lakuni u tipprevjeni t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn setturi u istituzzjonijet finanzjarji differenti. Il-prinċipji japplikaw għall-kategoriji kollha tal-persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni finanzjarja.

Il-Kummissjoni sejra ssegwi dawn ir-Rakkomandazzjonijiet bi proposti leġiżlattivi biex l-iskemi ta’ rimunerazzjoni jinġiebu fl-ambitu tas-sorveljanza prudenzjali. F’Ġunju l-Kummissjoni sejra tressaq proposti biex tirrevedi d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital biex tiżgura li l-kapital regolatorju jkopri adegwatament ir-riskji inerenti tal-kotba tat-tranżazzjonijiet, il-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-politiki ta’ rimunerazzjoni tal-banek.

Wara sena, il-Kummissjoni sejra teżamina ż-żewġ Rakkomandazzjonijiet fid-dawl tal-esperjenza miksuba u l-eżitu tal-monitoraġġ, u tressaq rapport ta’ evalwazzjoni dwar kif l-Istati Membri jkunu applikaw iż-żewġ Rakkomandazzjonijiet.

It-test sħiħ tar-Rakkomandazzjoni jinsab fis-sit:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar