Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Briuselis, 2009 m. balandžio 29 d.

Finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimai. Komisija nustato rizikingus sprendimus priimančių finansų įstaigų darbuotojų atlyginimų nustatymo principus

Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo. Valstybėms narėms rekomenduojama užtikrinti, kad finansų įstaigos turėtų rizikingus sprendimus priimančių darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką, kuri atitiktų patikimo ir veiksmingo rizikos valdymo principus ir skatintų jų laikytis. Rekomendacijoje pateikiamos gairės, susijusios su atlyginimų struktūra, atlyginimų nustatymo politikos kūrimo procesu bei vykdymu ir priežiūros institucijų vaidmeniu tikrinant finansų įstaigų atlyginimų nustatymo politiką. Komisija taip pat priėmė rekomendaciją dėl direktorių atlyginimų nustatymo (žr. IP/09/673).

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Iki šiol finansinių paslaugų sektoriuje buvo pernelyg skatinama ydinga veikla. Neprotinga atlyginimais skatinti prisiimti pernelyg didelę riziką siekiant trumpalaikio pelno. G20 šalys sutarė, kad reikėtų laikytis griežtų naujųjų Finansinio stabilumo forumo siūlomų atlyginimų nustatymo programų principų. Komisija pirmoji imasi veiksmų. Paskatas reikia suderinti su ilgalaikiu visos įmonės veiklos pelningumu. Žinoma, atlyginimo dydis ir toliau turėtų priklausyti nuo veiklos rezultatų, bet šie rezultatai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į riziką, kapitalo sąnaudas ir likvidumą. Už atlyginimų nustatymo politikos kūrimą bei priežiūrą ir toliau turėtų būti atsakinga valdyba (ši atsakomybė neturėtų būti perleista vadovaujantiems darbuotojams). Siekiant skatinti kurti patikimą finansų įstaigų atlyginimų nustatymo praktiką, būtina didinti priežiūros institucijų svarbą tą praktiką tikrinant.“

Rekomendacija valstybės narės raginamos imtis priemonių keturiose srityse:

  • Atlyginimo struktūra – rizikingus sprendimus priimančių darbuotojų atlyginimų nustatymo politika turėtų atitikti patikimo ir veiksmingo rizikos valdymo principus ir skatinti jų laikytis. Todėl finansų įstaigos turėtų užtikrinti tinkamą pagrindinės atlyginimo dalies ir premijos dydžio pusiausvyrą. Pagrindinės premijos dalies išmokos turėtų būti atidėtos, kad būtų galima atsižvelgti į riziką, susijusią su pagrindiniais veiklos rezultatais per visą įmonės veiklos ciklą. Nustatant veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, pirmenybė turėtų būti teikiama ilgesnio laikotarpio finansų įstaigos veiklos rezultatams ir atsižvelgiama į pagrindinių veiklos rezultatų riziką, kapitalo sąnaudas bei likvidumą. Finansų įstaigos taip pat turėtų turėti galimybę susigrąžinti jau išmokėtas premijas, kai remtasi duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.
  • Valdymas – atlyginimų nustatymo politika turėtų būti skaidri bendrovės vidaus požiūriu, aiški, tinkamai įtvirtinta dokumentais ir aprėpti interesų konfliktams išvengti skirtas priemones. Valdyba turėtų būti atsakinga už visos finansų įstaigos atlyginimų nustatymo politikos veikimo priežiūrą, tinkamai dalyvaujant vidaus kontrolės padaliniams ir žmogiškųjų išteklių skyriams arba ekspertams. Valdybos nariai ir kiti darbuotojai, dalyvaujantys kuriant ir vykdant atlyginimų nustatymo politiką, turėtų būti nepriklausomi.
  • Informacijos atskleidimas – informacija apie atlyginimų nustatymo politiką turėtų būti tinkamai atskleista suinteresuotiesiems asmenims. Ši informacija turėtų būti atskleidžiama aiškiai ir paprastai. Joje turėtų būti pateikti esminiai atlyginimų nustatymo politikos, jos kūrimo ir vykdymo elementai.
  • Priežiūra – naudodamosi turimomis priežiūros priemonėmis, priežiūros institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų įstaigos kuo plačiau taikytų patikimos atlyginimų nustatymo politikos principus ir kad ši politika atitiktų veiksmingo rizikos valdymo principus. Siekdamos užtikrinti proporcingumą, priežiūros institucijos, vertindamos, kaip laikomasi patikimos atlyginimų nustatymo politikos principų, turėtų atsižvelgti į finansų įstaigos pobūdį ir mastą bei jos veiklos sudėtingumą.

Rekomendacijoje tinkamai atsižvelgiama į kelių valstybių narių priimtas priemones ir siekiama skatinti šiuos veiksmus nurodant gerąją patirtį ir taip Europos Sąjungoje užtikrinant didesnę taisyklių konvergenciją. Rekomendacija skirta visiems finansinių paslaugų sektoriams siekiant išvengti spragų ir neleisti iškraipyti įvairių sektorių ir finansų įstaigų konkurencijos. Principai taikomi visų kategorijų darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą įtaką finansų įstaigos rizikos pobūdžiui.

Po rekomendacijos bus pateikti teisės aktų pasiūlymai įtraukti atlyginimų programas į rizikos ribojimo priežiūros aprėptį. Birželį Komisija pateiks pasiūlymus persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą ir taip užtikrinti, kad pagal teisės aktus privalomu kapitalu būtų tinkamai kompensuojama rizika, būdinga atsižvelgiant į bankų prekybos knygas, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas ir atlyginimų nustatymo politiką.

Po metų Komisija išnagrinės abi rekomendacijas pagal įgytą patirtį ir stebėsenos rezultatus ir pateiks abiejų rekomendacijų taikymo valstybėse narėse vertinimo ataskaitą.

Visą rekomendacijos tekstą galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar