Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Brüsszel, 2009. április 29.

A Bizottság a pénzügyi szolgáltatások ágazatában alapelveket határoz meg a pénzügyi intézmények kockázatvállaló alkalmazottainak javadalmazására vonatkozóan

Az Európai Bizottság ajánlást fogadott el a pénzügyi szolgáltatások ágazatában alkalmazandó javadalmazásról. Ennek megfelelően a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzügyi intézmények olyan javadalmazási politikát alakítsanak ki a kockázatviselő munkavállalók tekintetében, amely összhangban van a stabil és hatékony kockázatkezeléssel és hozzájárul annak sikeréhez. Az ajánlás iránymutatást ad a javadalmazás szerkezetére, a javadalmazási politikák kialakítására és végrehajtására, valamint a felügyelő hatóságoknak a pénzügyi intézmények javadalmazási politikájának felülvizsgálatában betöltött szerepére vonatkozóan. A Bizottság ajánlást fogadott el az igazgatók javadalmazása tekintetében is (lásd: IP/09/673).

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket nyilatkozta: „Jelenleg is túl sok visszásnak tekinthető ösztönző van érvényben a pénzügyi szolgáltatások ágazatában. Nem ésszerű és nem helyes, hogy a javadalmazás a rövid távon elérhető nyereség érdekében túlzott kockázatvállalásra ösztönöz. A G20 országok egyetértettek abban, hogy a javadalmazási rendszerek tekintetében végre kell hajtani a Pénzügyi Stabilitási Fórum szigorú új elveit. A Bizottság élen jár ebben a folyamatban. Az ösztönzést a hosszú távú, az egész vállalkozást átfogó nyereségességgel kell összekapcsolni. Természetesen a javadalmazásnak továbbra is a teljesítményen kell alapulnia. A teljesítménykritériumokat azonban a kockázatokhoz kell igazítani és figyelembe kell venni a tőke költségét és a likviditást. A javadalmazási politikák kialakításának és felügyeletének változatlanul az igazgatótanács hatáskörébe kell tartoznia és nem ruházható át az intézmény vezető alkalmazottaira. A pénzügyi intézmények helyes javadalmazási politikájának elősegítéséhez szükség van arra is, hogy a javadalmazási gyakorlat felülvizsgálatában nagyobb szerepet kapjanak a felügyelő hatóságok.”

Az ajánlás felkéri a tagállamokat, hogy négy területen hozzanak intézkedéseket:

  • A javadalmazás szerkezete: A kockázatot vállaló alkalmazottak javadalmazására vonatkozó politikáknak összhangban kell lenniük a stabil és hatékony kockázatkezeléssel és elő kell segíteniük azt. Ezért a pénzügyi intézményeknek egyensúlyt kell teremteniük az alapfizetés és a bónuszjuttatások szintje között. A bónusz jelentős részét halasztva kell kifizetni annak érdekében, hogy az üzleti ciklus egészében figyelembe lehessen venni az alapul szolgáló teljesítményhez kapcsolódó kockázatokat. A teljesítmény mérésére szolgáló kritériumok között előnyben kell részesíteni a pénzügyi intézmények hosszú távú teljesítményét, a teljesítményt pedig a kockázatokhoz, a tőke költségéhez és a likviditáshoz kell igazítani. A pénzügyi intézményeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszaköveteljék a már kifizetett bónuszt, amennyiben beigazolódik, hogy az adatokat jelentős mértékben elferdítették (visszakövetelés).
  • Irányítás: A javadalmazási politikának az intézményen belül átláthatónak, egyértelműnek és megfelelően dokumentáltnak kell lennie és tartalmaznia kell az összeférhetetlenség elkerülését szolgáló intézkedéseket. Az igazgatóságnak felelősséget kell vállalnia az intézményben alkalmazott javadalmazási politika működésének átfogó felügyeletéért, belső ellenőrzési feladatkörök és az emberi erőforrással foglalkozó szervezeti egységek vagy szakértők megfelelő bevonásával. A javadalmazási politika kialakításában és működtetésében részt vevő igazgatósági tagoknak és más alkalmazottaknak függetlennek kell lenniük.
  • Tájékoztatás: A javadalmazási politikát megfelelően elérhetővé kell tenni az érdekeltek számára. A tájékoztatásnak egyértelműnek és érthetőnek kell lennie, tartalmaznia kell a javadalmazási politika alapelemeit, kialakítását és működését.
  • Felügyelet: A felügyeleteknek a rendelkezésükre álló felügyeleti eszközök használatával biztosítaniuk kell, hogy a pénzügyi intézmények a lehető legteljesebb mértékben alkalmazzák a helyes javadalmazási politikára vonatkozó elveket, és a hatékony kockázatkezeléssel összhangban lévő javadalmazási politikákat működtessenek. Az arányosság érdekében a felügyeleteknek figyelembe kell venniük a pénzügyi intézmény jellegét és méretét, valamint tevékenységeinek összetettségét, azért, hogy ellenőrizhessék a helyes javadalmazási politikák elveinek betartását.

Az ajánlás figyelembe veszi az egyes tagállamok által eddig tett erőfeszítéseket és célja, hogy támogassa ezeket a fejleményeket azzal, hogy megállapítja a bevált módszereket annak érdekében, hogy az EU egészében biztosítható legyen a szabályok közelítése. Az ajánlás a pénzügyi szolgáltatások iparának valamennyi alágazatára kiterjed, hogy bezáruljanak a „kiskapuk” és megelőzhető legyen a különböző ágazatok és pénzügyi intézmények közötti verseny torzulása. Az elvek valamennyi olyan munkavállalóra kiterjednek, akinek a szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol a pénzügyi intézmény kockázati profiljára.

Az ajánlást jogalkotási javaslatok követik majd, hogy a javadalmazási rendszerek a prudenciális felügyelet hatálya alá kerüljenek. A Bizottság júniusban javaslatokat terjeszt elő a tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára annak biztosításához, hogy a szavatoló tőke megfelelően fedezze a bankok kereskedési könyveiben, értékpapírosítási pozícióiban és javadalmazási politikáiban rejlő kockázatokat.

A Bizottság a szerzett tapasztalatok fényében és a nyomon követés eredménye alapján egy év múlva értékelni fogja mindkét ajánlást és értékelési jelentést terjeszt elő az ajánlásoknak a tagállamok általi alkalmazásáról.

Az ajánlás teljes szövege megtalálható az alábbi weboldalon:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar