Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Bryssel 29. huhtikuuta 2009

Komissiolta uusi suositus riskejä ottavan henkilöstön palkoista ja palkkioista rahoituslaitoksissa

Euroopan komissio on antanut suosituksen rahoituspalvelualan palkoista ja palkkioista. Komissio suosittaa jäsenvaltioita varmistamaan, että rahoituslaitokset soveltavat riskejä ottavaan henkilöstöönsä palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka on sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskinhallinnan kanssa ja edistää sitä. Suosituksessa vahvistetut suuntaviivat koskevat palkitsemisrakennetta, palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelua ja toteutusta sekä valvontaviranomaisten roolia rahoituslaitosten palkka- ja palkkiopolitiikan valvonnassa. Lisäksi komissio on antanut suosituksen yritysjohtajien palkoista ja palkkioista, ks. IP/09/673).

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Charlie McCreevy on todennut seuraavaa: ”Tähän saakka rahoituspalvelualalla on käytetty liian paljon ylettömiä kannustimia. Ei ole järkevää eikä mielekästä, että palkkakannustimilla rohkaistaan ottamaan liian suuria riskejä nopeiden voittojen toivossa. G20-maat ovat sopineet, että vakausfoorumin uudet tiukat periaatteet korvausjärjestelmistä olisi pantava täytäntöön. Komissio toimii tässä edelläkävijänä. Kannustimien on oltava pitkän aikavälin ja koko yrityksen kannattavuuden mukaisia. On selvää, että palkkojen ja palkkioiden on jatkossakin perustuttava tuloksiin. Tulosperusteet olisi kuitenkin riskipainotettava, ja niissä olisi otettava huomioon pääomakustannukset ja likviditeetti. Palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelun ja valvonnan pitäisi edelleen olla hallinto- tai valvontaelimen vastuulla, eikä sitä pitäisi delegoida ylimmälle johdolle. Jotta moitteettomia palkka- ja palkkiokäytäntöjä voitaisiin edistää rahoituslaitoksissa, valvontaviranomaisilla olisi oltava suurempi rooli näiden käytäntöjen valvonnassa”.

Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä neljällä eri alalla:

  • Palkitsemisrakenne: Riskejä ottavaan henkilöstöön sovellettavan palkka- ja palkkiopolitiikan tulisi olla sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskinhallinnan kanssa ja edistää sitä. Tätä varten rahoituslaitosten olisi pyrittävä luomaan tarkoituksenmukainen tasapaino peruspalkan ja bonusten välille. Pääosa bonuksesta tulisi maksaa vasta myöhemmin, jotta voidaan ottaa huomioon bonuksen perustana olevaan suoritukseen liittyvät riskit liiketoimintasyklin aikana. Tuloksen mittaamisperusteissa pitäisi suosia rahoituslaitosten pidemmän aikavälin tuloksia, ja mittausta olisi tarkistettava ottamalla huomioon riskit, pääomakustannukset ja likviditeetti. Rahoituslaitosten pitäisi myös pystyä vaatimaan takaisin jo maksetut bonukset, jos tiedot osoittautuvat ilmeisen virheellisiksi.
  • Päätöksenteko- ja valvonta: Palkka- ja palkkiopolitiikan olisi oltava sisäisesti avointa, selkeää ja asianmukaisesti dokumentoitua, ja sen olisi sisällettävä eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Rahoituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen olisi vastattava koko laitoksen palkka- ja palkkiopolitiikan toteutuksen valvonnasta, ja laitoksen sisäisen valvonnan ja henkilöstöosaston tai asiantuntijoiden olisi oltava siinä mukana. Palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevien hallinto- tai valvontaelinten jäsenten ja muiden henkilöstön jäsenten olisi oltava riippumattomia.
  • Tietojen antaminen: Palkka- ja palkkiopolitiikasta olisi annettava riittävät tiedot sidosryhmille. Tiedot olisi annettava selkeässä ja helppotajuisessa muodossa, ja niihin olisi sisällyttävä palkka- ja palkkiopolitiikan ja sen suunnittelun ja toteutuksen keskeiset osatekijät.
  • Valvonta: Valvojien olisi varmistettava käytettävissään olevien valvontavälineiden avulla, että rahoituslaitokset soveltavat moitteettoman palkka- ja palkkiopolitiikan periaatteita mahdollisimman laajamittaisesti ja että niiden palkka- ja palkkiopolitiikat ovat sopusoinnussa tehokkaan riskinhallinnan kanssa. Oikeasuhteisuuden periaatteen noudattamiseksi valvojien olisi otettava huomioon rahoituslaitoksen luonne, koko ja toiminnan monimutkaisuus, jotta voidaan arvioida, onko rahoituslaitos noudattanut moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevia periaatteita.

Suosituksessa on otettu huomioon toimet, joita monet jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet, ja pyritty tukemaan tätä kehitystä määrittelemällä parhaat toimintatavat, joilla voidaan varmistaa, että EU:ssa noudatetaan yhtenäisempää linjaa. Suositusta sovelletaan kaikkiin rahoituspalvelualan sektoreihin, jotta vältetään mahdolliset porsaanreiät ja estetään kilpailun vääristyminen eri sektoreiden ja rahoituslaitosten välillä. Periaatteita sovelletaan kaikkiin henkilöstöluokkiin, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus rahoituslaitoksen riskiprofiiliin.

Suosituksen jatkoksi annetaan säädösehdotukset, joiden tavoitteena on palkka- ja palkkiojärjestelmien saattaminen toiminnan vakauden valvonnan piiriin. Kesäkuussa komissio esittää vakavaraisuusdirektiivin tarkistamista koskevat ehdotukset, joilla pyritään varmistamaan, että sääntömääräinen pääoma kattaa riittävällä tavalla pankkien kaupankäyntivarastoon, arvopaperistettuihin omaisuuseriin ja palkka- ja palkkiopolitiikkaan liittyvät riskit.

Komissio tarkastelee molempia suosituksia vuoden kuluttua uudelleen niistä saatujen kokemusten ja seurannan tulosten valossa ja antaa arviointikertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat suosituksia noudattaneet.

Koko suositus on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar