Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Brüssel, 29. aprill 2009

Finantsteenuste sektori palgapoliitika: komisjon kehtestab tasustamispõhimõtted finantsasutuste töötajatele, kelle töö näeb ette riskide võtmist

Euroopa Komisjon võttis vastu soovituse finantsteenuste sektori palgapoliitika kohta. Soovituse kohaselt peaksid liikmesriigid tagama, et finantsteenuste sektoris kehtiks töötajate puhul, kelle töö näeb ette riskide võtmist, selline palgapoliitika, mis on kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega ning mis aitab seda edendada. Soovituses kehtestatakse suunised, mis hõlmavad töötasu struktuuri, palgapoliitika kavandamist ja elluviimist ning järelevalveasutuste rolli finantsasutuste palgapoliitika kontrollimisel. Komisjon võttis vastu ka tippjuhtide palka käsitleva soovituse (vt IP/09/673).

Siseturu volinik Charlie McCreevy ütles: „Siiani on finantssektoris kasutusel olnud liialt palju sobimatuid stiimuleid. Ei ole mõistlik ega mõttekas, et lühiajalise tulu nimel julgustavad palgastiimulid võtma liigseid riske. G20 riigid leppisid kokku, et tuleks rakendada finantsstabiilsuse foorumi uusi rangeid hüvituskavu käsitlevaid põhimõtteid. Komisjonil on selles juhtiv roll. Stiimulid peavad olema kooskõlas ettevõtja pikaajalise tasuvusega. Loomulikult peaks tasustamine ka tulevikus sõltuma töötulemustest. Kuid tulemuslikkuse kriteeriumid peaksid võtma arvesse riske, arvestama kapitalikulusid ja likviidsust. Palgapoliitika kavandamine ja järelevalve peaks jääma nõukogu vastutusalasse ning seda ei tohiks delegeerida tippjuhtidele. Usaldusväärsete tasustamistavade edendamiseks finantsinstitutsioonides on vajalik suurendada ka järelevalveasutuste rolli tasustamise järelevalvel.”

Soovitusega kutsutakse liikmesriike võtma meetmeid neljas valdkonnas:

  • Töötasu struktuur: töötajate puhul, kelle töö näeb ette riskide võtmist, peaks palgapoliitika olema kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega ning aitama seda edendada. Selleks peaksid finantsinstitutsioonid saavutama põhipalga ja preemiate vahel sobiva tasakaalu. Preemia suurema osa väljamaksmist tuleks edasi lükata, et oleks võimalik võtta arvesse võimalikke riske, mis on seotud majandustsükli töötulemustega. Töötulemuste hindamise kriteeriumid peaksid põhinema finantsinstitutsioonide pikaajalistel töötulemustel ning võtma arvesse töötulemustega seotud riske, kapitali maksumust ja likviidsust. Finantsettevõtjatel peaks olema ka võimalus nõuda tagasi juba välja makstud preemiaid, kui väljamaksmine toimus märkimisväärselt ebatäpseks osutunud andmetele tuginevate töötulemuste eest (tagastamine).
  • Juhtimine: Palgapoliitika peaks ettevõtjasiseselt olema läbipaistev, selge ja nõuetekohaselt dokumenteeritud ning hõlmama meetmeid, mille eesmärk on huvide konfliktide vältimine. Nõukogu vastutusalasse peaks kuuluma finantsinstitutsioonide palgapoliitika toimimise üldine kontroll, millesse tuleks kaasata ka kontrollifunktsioonide täitjad ning personaliosakond või eksperdid. Nõukogu liikmed ning muud töötajad, kes osalevad palgapoliitika kavandamises ja rakendamises, peaksid olema sõltumatud.
  • Avalikustamine: palgapoliitikat käsitlev teave tuleks sidusrühmadele avalikustada sobival viisil. Avalikustamine peaks toimuma selgel ja lihtsalt mõistetaval viisil ning hõlmama palgapoliitika põhielemente ning selle kavandamist ja rakendamist.
  • Järelevalve: järelevalveasutused peavad nende kasutuses olevate järelevalvevahendite abil tagama, et finantsettevõtjad kohaldaksid võimalikult ulatuslikult usaldusväärse palgapoliitika põhimõtteid ning nende palgapoliitika oleks kooskõlas tõhusa riskijuhtimisega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaksid järelevalveasutused usaldusväärse palgapoliitika põhimõtete järgimise hindamisel arvestama finantsasutuse iseloomu ja suurust ning tegevuse keerukusega.

Soovituses võetakse igati arvesse mitmes liikmesriigis juba tehtud jõupingutusi. Soovitus on suunatud nimetatud arengute tõhustamisele, määrates kindlaks parimad tavad, millega tagada suurem ühtlus ELis. Lünkade vältimiseks ja erinevate sektorite ning finantsinstitutsioonide vaheliste konkurentsimoonutuste ennetamiseks hõlmab soovitus kõiki finantsteenuste sektoreid. Esitatud põhimõtteid kohaldatakse kõikide töötajate kategooriate suhtes, kelle ametialane tegevus mõjutab märkimisväärselt finantsettevõtja riskiprofiili.

Soovitusele järgnevad õigusaktide ettepanekud hakata tasustamiskavade suhtes kohaldama usaldatavusnormatiive. Juunis esitab komisjon kapitalinõuete direktiivi läbivaatamist käsitlevad ettepanekud, mille eesmärk on tagada, et regulatiivne kapital kataks piisaval määral panga kauplemisportfellist, väärtpaberistamise positsioonidest ja palgapoliitikast tulenevaid riske.

Aasta pärast hindab komisjon saadud kogemuste ja kontrolli tulemuste najal mõlemat soovitust ning esitab hindamisaruande mõlema soovituse kohaldamise kohta liikmesriikides.

Soovituse kogutekst on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar