Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Bruxelles, den 29. april 2009

Aflønning i den finansielle sektor: Kommissionen udstikker principper for aflønningen af risikotagende medarbejdere i finansielle virksomheder

Europa-Kommissionen har vedtaget en henstilling om aflønning i den finansielle sektor. Den henstiller, at medlemsstaterne sikrer, at finansielle virksomheder indfører en lønpolitik for risikotagende medarbejdere, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Den indeholder retningslinjer for aflønningens komponenter, udformningen og gennemførelsen af lønpolitikker og tilsynsmyndighedernes rolle i forbindelse med vurderingen af finansielle virksomheders lønpolitik. Kommissionen har også vedtaget en henstilling om direktørlønninger (se IP/09/673).

Charlie McCreevy, der er kommissionsmedlem med ansvar for det indre marked, gav henstillingen følgende kommentar med på vejen: "Hidtil har der inden for den finansielle sektor floreret alt for mange uansvarlige incitamenter. Det er uklogt, når lønincitamenter ender med at tilskynde til overdreven risikotagning for at opnå en gevinst på kort sigt. På G20-mødet nåede man til enighed om at gennemføre de skrappe nye principper for aflønningsordninger, som FSF (Forummet for Finansiel Stabilitet) har fastlagt. Kommissionen fører an. Incitamenter skal tilpasses virksomhedens rentabilitet på lang sigt. Lønniveauet skal naturligvis fortsat baseres på resultater. Resultatkriterier bør imidlertid risikojusteres og tage hensyn til kapitalomkostninger og likviditet. Det bør fortsat være bestyrelsen og ikke den øverste ledelse, der fastlægger lønpolitikken. For at fremme en sund aflønningspraksis i finansielle virksomheder er der også behov for at udvide tilsynsmyndighedernes rolle i forbindelse med vurderingen af lønpolitikker."

I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger på fire områder:

  • Lønkomponenter: lønpolitikken for risikotagende medarbejdere bør være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring. Finansielle virksomheder bør derfor stræbe efter at finde den rette balance mellem den faste løn og bonusser. Udbetalingen af bonusbeløb bør spredes over en længere periode for at tage hensyn til de forskellige risici, der knytter sig til virksomhedens underliggende resultat over den forretningsmæssige cyklus. Kriterierne for præstationsmåling bør lægge særlig vægt på finansielle virksomheders langsigtede resultater, og de underliggende resultater bør justeres for risici, kapitalomkostninger og likviditet. Finansielle virksomheder skal have mulighed for at tilbagekræve allerede udbetalt bonus, hvis den bygger på oplagt fejlagtige data ("clawback").
  • Ledelse: lønpolitikken skal være transparent for alle i virksomheden, og den skal være klar og veldokumenteret og omfatte foranstaltninger til forhindring af interessekonflikter. Bestyrelsen skal være ansvarlig for lønpolitikken i virksomheden som helhed og inddrage interne kontrolinstanser, personaleafdelinger og eksterne eksperter. Bestyrelsesmedlemmer og andre medarbejdere, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af lønpolitikken, skal være uafhængige.
  • Åbenhed: alle berørte parter skal have adgang til oplysninger om lønpolitikken. Oplysningerne skal være klare og let forståelige og omhandle alle lønpolitikkens centrale elementer, dens udformning og funktionsmåde.
  • Tilsyn: tilsynsmyndighederne bør sikre, at finansielle virksomheder så vidt muligt overholder princippet om indførelse af en sund lønpolitik, der er i overensstemmelse med en effektiv risikostyring. Med hensyn til spørgsmålet om proportionalitet bør tilsynsmyndighederne tage hensyn til den finansielle virksomheds størrelse og arten og omfanget af dens aktiviteter, når de kontrollerer, om princippet vedrørende en sund lønpolitik bliver overholdt.

I henstillingen tages der behørigt hensyn til den indsats, som adskillige medlemsstater allerede har gjort, og den tager sigte på at fremme denne udvikling ved at udpege bedste praksis og øge konvergensen i EU. Henstillingen dækker alle dele af finanssektoren for at forhindre, at der opstår smuthuller og konkurrencefordrejninger mellem forskellige sektorer og forskellige finansielle virksomheder. Principperne gælder for alle kategorier af medarbejdere, hvis aktiviteter har materiel indflydelse på en finansiel virksomheds risikoprofil.

Henstillingen vil blive fulgt op af lovgivning, der bringer aflønningsordninger ind under det normale tilsyn med finansielle virksomheder. I juni måned fremsætter Kommissionen forslag om ændring af kapitalkravsdirektivet for at sikre, at den lovpligtige kapital giver tilstrækkelig dækning for de risici, der knytter sig til bankers handelsbeholdning, securitisationspositioner og lønpolitik.

Efter et år vil Kommissionen se nærmere på begge henstillinger på baggrund af de indhøstede erfaringer og kontrolresultatet. Den vil desuden udarbejde en evalueringsrapport om medlemsstaternes anvendelse af begge henstillinger.

Den komplette henstilling findes på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar