Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

V Bruselu dne 29. dubna 2009

Platy v odvětví finančních služeb: Komise stanovila zásady odměňování zaměstnanců podstupujících rizika ve finančních institucích

Evropská komise přijala doporučení o odměňování v odvětví finančních služeb, ve kterém uvádí, že členské státy by měly zajistit, aby finanční instituce měly politiku odměňování zaměstnanců podstupujících riziko, která je v souladu s řádným a účinným řízením rizik a která toto řízení podporuje. Doporučení stanoví zásady ohledně struktury platu, postupu při vytváření a provádění politiky odměňování a úlohy dozorčích orgánů v přezkumu politiky odměňování ve finančních institucích. Komise rovněž přijala doporučení o platech členů správních orgánů (viz IP/09/673).

Charlie McCreevy, komisař pro vnitřní trh, prohlásil: „V odvětví finančních služeb existovalo dosud až příliš nevhodných motivací. Není rozumné a normální, aby platové pobídky nabádaly k přehnanému podstupování rizika pro účely krátkodobého zisku. Skupina G20 se dohodla, že by měly být zavedeny přísné nové zásady Fóra pro finanční stabilitu týkající se odměňování. Komise jde v této souvislosti příkladem. Motivační podněty je třeba uvést do souladu s dlouhodobou ziskovostí celého podniku. Výše odměňování by samozřejmě měla i nadále spočívat na výkonnosti. Ovšem kritéria výkonnosti by měla být uzpůsobena rizikům a měla by zohledňovat kapitálové náklady a likviditu. Za vytváření politik odměňování a dohled nad nimi by měla být i nadále odpovědná správní rada; tyto úlohy by neměly být delegovány na vedoucí pracovníky. Zapotřebí je rovněž posílená úloha dozorčích orgánů při přezkumu postupů odměňování, přičemž cílem je podpora řádných postupů odměňování ve finančních institucích“.

Členské státy se v doporučení vyzývají, aby přijaly opatření ve čtyřech oblastech:

  • Struktura platu: politiky odměňování zaměstnanců podstupujících riziko by měly být v souladu s řádným a účinným řízením rizik a toto řízení podporovat. Za tímto účelem by finanční instituce měly vytvořit přiměřenou rovnováhu mezi výší základního platu a výší odměn. Hlavní část odměny by se měla vyplácet později, aby mohla být zohledněna rizika související se základním výkonem v průběhu ekonomického cyklu. Kritéria pro měření výkonnosti by měla upřednostňovat dlouhodobý výkon finančních institucí a měla by přizpůsobit základní výkon riziku, kapitálovým nákladům a likviditě. Finanční instituce by rovněž měly mít možnost požadovat vrácení již vyplacených odměn v případech, kdy bylo prokázáno, že údaje byly očividně nesprávné (tzv. claw-back).
  • Správa: politika odměňování by měla být vnitřně transparentní, jasná a řádně zdokumentovaná a měla by obsahovat opatření na vyloučení střetu zájmů. Správní rada by měla zodpovídat za dohled nad uplatňováním politiky odměňování ve finančních institucích jako celku, s přiměřeným začleněním oddělení vnitřní kontroly a oddělení pro lidské zdroje či odborníků. Členové správní rady a jiní pracovníci podílející se na vytváření a provádění politik odměňování by měli být nezávislí.
  • Zpřístupňování údajů: politika odměňování by měla být přiměřeně zpřístupněna akcionářům. Zpřístupnění údajů by mělo být provedeno jasným a srozumitelným způsobem a mělo by obsahovat základní prvky politiky odměňování, její strukturu a uplatňování.
  • Dohled: subjekty provádějící dohled by měly za použití dostupných kontrolních nástrojů zajistit, aby finanční instituce uplatňovaly zásady řádných politik odměňování v co nejvyšší možné míře a aby jejich politiky odměňování byly v souladu s účinným řízením rizik. Za účelem řešení otázky úměrnosti by měly subjekty provádějící dohled přihlédnout k povaze a velikosti finanční instituce a složitosti jejích činností, aby mohly posoudit, zda instituce dodržuje zásady řádných politik odměňování.

Doporučení řádně zohledňuje kroky, které některé členské státy již provedly, a zaměřuje se na posílení tohoto vývoje určením osvědčených postupů pro zajištění větší konvergence v EU. Doporučení se týká všech oblastí odvětví finančních služeb, aby se předešlo nedostatkům a zabránilo narušení hospodářské soutěže mezi různými odvětvími a finančními institucemi. Zásady se týkají všech kategorií zaměstnanců, jejichž odborné činnosti mají materiální dopad na rizikový profil finanční instituce.

Po doporučení budou následovat legislativní návrhy, jejichž cílem je zahrnout systémy odměňování do oblasti působnosti obezřetnostního dozoru. Komise v červnu předloží návrhy na přepracování směrnice o kapitálových požadavcích, aby bylo zajištěno, že regulační kapitál se přiměřeně vztahuje na rizika týkající se obchodního portfolia bank, sekuritizovaných pozic a politiky odměňování.

Komise po roce přezkoumá obě doporučení s ohledem na získané zkušenosti a výsledek sledování a předloží hodnotící zprávu o tom, jak členské státy uplatňují obě doporučení.

Úplně znění doporučení je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar