Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Брюксел, 29 април 2009 г.

Заплащането в сектора на финансовите услуги: Комисията определя принципи относно възнагражденията на поемащи рискове служители на финансови институции

Европейската комисия одобри Препоръка относно възнагражденията в сектора на финансовите услуги. С нея се препоръчва държавите-членки да гарантират, че политиката на възнагражденията, водена от финансовите институции, насърчава благоразумното и ефективно управление на риска и е в съответствие с него. Препоръката дава насоки относно структурата на плащанията, процеса на разработване и прилагане на политиките на възнаграждения, както и относно ролята на надзорните органи при разглеждането на политиките на възнаграждение във финансовите институции. Европейската комисия също така прие Препоръка относно възнагражденията на директорите (Вж.: IP/09/673).

Чарли Маккрийви, комисар за вътрешния пазар, заяви: „Досега в сектора на финансовите услуги се прилагаха прекалено голям брой погрешни стимули. Нито е разумно, нито здравословно стимулирането чрез заплащане да насърчава поемането на прекомерни рискове в името на краткосрочна печалба. Представителите на Г20 се обединиха около идеята, че трябва да бъдат прилагани новите строги принципи на Форума за финансова стабилност (FSF) относно схемите за компенсации. Комисията е пионер в тази инициатива. Стимулите трябва да бъдат в съответствие с дългосрочната рентабилност на предприятията като цяло. Разбира се, равнищата на заплащане следва да продължат да бъдат формирани въз основа на резултатите. Но критериите за резултатност трябва да бъдат съобразени с риска и трябва да вземат под внимание цената на капитала и ликвидността. Разработването и надзорът на политиките на възнаграждение следва да останат в правомощията на управителния съвет и да не бъдат прехвърляни на по-високопоставените органи. Засиленото участие на надзорните власти в прегледа на практиките за възнаграждения също така е от значение за насърчаване на благоразумните политики относно възнагражденията във финансовите институции“.

Препоръката приканва държавите-членки да приемат мерки в четири области:

  • Структура на заплащането: политиките на възнаграждение спрямо персонала, който поема рискове, следва да насърчават благоразумното и ефективно управление на риска и да са в съответствие с него. За тази цел финансовите институции следва да намерят подходящия баланс между равнището на основното заплащане и равнището на бонусите. Плащанията на по-голямата част от бонусите следва да бъдат отложени, за да се вземат под внимание рисковете, свързани с основната дейност в течение на целия бизнес цикъл. Критериите за оценка на дейността следва да дават предимство на дългосрочните резултати на финансовите институции и да адаптират очакванията за основната дейност към риска, цената на капитала и ликвидността. Освен това финансовите институции следва да могат да изискват връщането на вече платени бонуси, когато се докаже, че данните явно са обявени неточно (право на връщане).
  • Управление: политиката на възнагражденията трябва да бъде прозрачна по своята същност, ясна и правилно документирана, както и да предвижда мерки за избягване на конфликти на интереси. Управителният съвет следва да носи отговорност за контрола на прилагането на политиката на възнагражденията във финансовата институция като цяло с подходящо включване на вътрешни контролни функции и с участие на отделите за човешки ресурси или на експерти. Членовете на съвета и други членове на персонала, които участват в разработването и прилагането на политиките за възнаграждения, трябва да бъдат независими.
  • Предоставяне на информация: политиката за възнагражденията следва да бъде представяна на акционерите по подходящ начин. Представянето следва да става по ясен и лесно разбираем начин и да съдържа основните елементи от политиката за възнаграждения, нейното разработване и действие.
  • Надзор: лицата, отговарящи за надзора, следва, използвайки наличните инструментите за надзор, да подсигурят прилагането от страна на финансовите институции на принципите на благоразумната политика спрямо възнагражденията във възможно най-висока степен и съответствието на политиката за възнагражденията с ефективното управление на риска във връзка с пропорционалността. Лицата, отговарящи за надзора, следва да вземат под внимание естеството и мащаба на финансовата институция и сложността на нейната дейност, за да направят оценка на съответствието с принципите на благоразумната политика за възнагражденията.

Препоръката отдава необходимото внимание на усилията, които вече са направени от няколко държави-членки, и има за цел да подкрепи тези тенденции, като открои най-добрите практики за подсигуряване на по-голямо сближаване на политиките в рамките на ЕС. Препоръката обхваща всички сектори от сферата на финансовите услуги, така че да не бъдат допуснати празноти и да бъдат предотвратени изкривявания на конкуренцията между различните сектори и финансови институции. Принципите се прилагат спрямо всички категории персонал, чиято професионална дейност оказва съществено влияние върху рисковия профил на финансовата институция.

Препоръката ще бъде последвана от законодателни предложения, за да може схемите за възнаграждения да бъдат включени в обхвата на благоразумния надзор. През юни Комисията ще представи предложения за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания, за да гарантира, че регулаторният капитал обхваща в достатъчна степен рисковете, свързани с търговския портфейл на банките, равнището на секюритизация и с политиката на възнаграждения.

Година по-късно Комисията ще направи преглед както на препоръките с оглед на натрупания опит, така и на резултатите от мониторинга и ще представи доклад за оценка на прилагането на препоръките от страна на държавите-членки.

Пълният текст на препоръката е на разположение на:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar